Hvad er digitaliseringsklar lovgivning?

Digitaliseringsklar lovgivning skal understøtte en lettere hverdag for de offentligt ansatte og en mere effektiv, digital betjening af borgere og virksomheder. Lovgivning skal være enkel, klar og skabe grundlaget for en reel og systematisk afbureaukratisering af den offentlige sektor.

Lovgivningen er svær at gennemskue – også for dem, der skal administrere den

Lovgivningen er på nogle områder i dag så kompleks, at det kan være svært for borgere og virksomheder at gennemskue, hvilke regler der gælder. Lovgivning med mange undtagelser, uklare begreber eller mange proceskrav er også vanskelig at administrere, og kan resultere i lange sagsbehandlingstider og hindre effektiv forvaltning, der udnytter de digitale muligheder. Det er vigtigt, at der i det lovforberedende arbejde tages højde for den måde reglerne skal administreres på i det digitale samfund, Danmark er i dag.

Det betyder fx, at lovgivningen i fremtiden i videst muligt omfang skal anvende begreber, der har en klar definition på tværs af sagsområder, og at regler indrettes med henblik på hel eller delvis automatisering af sagsgange.

Fokus på implementering fra start til slut

Hvis digitaliseringsklar lovgivning skal få virkning i praksis, er der behov for et øget fokus på, hvordan loven skal administreres i hverdagen – det, der kan kaldes implementeringssiden af lovgivningen.

I hele beslutningskæden fra beslutningsoplæg over politiske forhandlinger og videre til det lovforberedende arbejde er der behov for øget opmærksomhed på, om lovgivningen kan administreres digitalt og om implementeringskonsekvenserne er belyst i fornødent omfang.

Det kræver, at politikerne overvejer en ekstra gang, om formålet med at indskrive særhensyn i lovgivningen står mål med konsekvenserne. Det kræver også, at embedsværket gør politikerne opmærksom på, at undtagelser og uklarhed måske er politisk ønskeligt nu, men kan udgøre en hindring for at loven kommer til at fungere efter hensigten senere hen fx på grund af en dyrere om mere risikofyldt implementering.

Nye led i lovgivningsprocessen

Lovgivningen er digitaliseringsklar, når den kan administreres helt eller delvist digitalt og understøtter brug af ny teknologi. Det bliver en integreret del af det lovforberedende arbejde at vurdere, om lovgivningen er digitaliseringsklar. Det sker gennem to nye led i lovgivningsprocessen, der skal sikre at lovgivere og embedsværk tænker digitalisering ind i lovarbejdet.

Implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder

Digitaliseringsklar lovgivning varetager et øget fokus på implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder. Det sker ved, at det tidligt i de politiske beslutningsprocesser bliver obligatorisk at vurdere implementeringskonsekvenserne af nye lovinitiativer.

Det gælder både:

  • Sager som forelægges centrale regeringsudvalg
  • Større centrale politiske forhandlinger og reformer
  • Lovforslag (i lovbemærkningerne)

På den måde bliver implementeringsmæssige spørgsmål grundigt belyst i hele beslutningskæden – fra det første udspil til det endelige lovforslag er vedtaget i Folketinget. 

Obligatorisk vurdering af om lovgivningen er digitaliseringsklar

Det er obligatorisk at vurdere om lovgivningen er digitaliseringsklar. Det sker på baggrund af syv principper for digitaliseringsklar lovgivning. Det er kun når særlige hensyn gør sig gældende, eksempelvis varetagelse af barnets tarv, at principperne bør fraviges.