Meld en regel

Som et af flere initiativer i regeringens afbureaukratiseringsreform ønsker regeringen at imødekomme over 300 forslag til regelforenklinger, der blandt andet er meldt ind som en del af kampagnen ”Meld en regel”.

Input fra hverdagen

Borgere, virksomheder og faglige organisationer har fra hver deres stol kendskab til unødvendige regler og dokumentationskrav, som kan udgøre hindringer i dagligdagen. Regeringen har ønsket indsigt i denne viden for at se nærmere på, om der er regler eller dokumentationskrav, der med fordel kunne ændres eller helt afskaffes.

Med kampagnen ”Meld en regel” har regeringen i perioden fra oktober 2017 til februar 2018 haft postkasser på ministeriernes og regeringen.dk’s hjemmeside, hvor unødvendige regler og forslag er modtaget. Regeringen har med kampagnen modtaget gode input fra alle dem, som møder reglerne i hverdagen.

Ministerierne har behandlet forslagene

Der indgår flere regelforenklingsinitiativer i afbureaukratiseringsreformen, hvor det har været en mulighed for borgere, kommuner, faglige organisationer m.m. at indsende regelforenklingsforslag.

Regeringen har i alt modtaget ca. 1200 regelforenklingsforslag som en del af den udvidede udfordringsret, innovationsministerens Danmarksturné og kampagnen ”Meld en regel”. Heraf vedrører omkring 1.000 forslag statslige regler, mens godt 80 forslag vedrører decentrale regler på kommunernes og regionernes område, og yderligere 80 vurderes ikke at have et reelt indhold. Hovedparten af regelforenklingsforslagene er indkommet som en del af kampagnen ”Meld en regel”.

Læs mere om den udvidede udfordringsret på Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside

Digitaliseringsstyrelsen har haft ansvaret for at koordinere og vurdere behandlingen af de forslag, som ministerierne har modtaget i forbindelse med ”Meld en regel”.

Mange forslag imødekommes

Regeringen har allerede imødekommet eller arbejder på at imødekomme forslag inden for flere områder. I alt drejer det sig om over 300 forslag, der blandt andet handler om:

  • Smidigere og lettere puljeadministration
  • Én handleplan for udsatte borgere og familier
  • Forenkling og koordination af tilsyn
  • Forenkling af ligestillingsredegørelsen
  • Ensretning på tværs af forsyningssektoren
  • Forenkling af elevplanen
  • Registreringsgebyr for behandlingsstedsregister
  • Forenkling af beskæftigelsesområdet
  • Forenkling af reglerne for udbetaling af børnepenge
  • Digitalisering af lovgivning og processer 

Læs pressemeddelelsen om ”Meld en regel” på Finansministeriets hjemmeside

Læs om afbureaukratiseringsreformen på Finansministeriets hjemmeside