Brugerrejsen "Miste pårørende"

Når en nær pårørende dør, er der mange beslutninger og mange ting, de efterladte skal have styr på i en i forvejen svær tid, og det kan være svært at bevare overblikket. Analysen af brugerrejsen er i gang. Borgere, interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder inddrages tæt i arbejdet.

Hvert år dør mellem 50.000 og 60.000 borgere i Danmark, og mange pårørende oplever, at de efterfølgende ikke har overblik over eller føler tryghed ved de mange gøremål forbundet med dødsfaldet. Samtidig med at håndtere sorgen skal de efterladte fx få styr på begravelsesan­modning, begravelseshjælp, økonomi og bolig. Mange oplever også selv at skulle bære deres sag fra myndighed til myndighed.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Miste pårørende”, er der udviklet en digital guide. Guiden skal imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over alt det, de skal tage stilling til, når en pårørende er død. Guiden skal derfor i videst muligt omfang målrettes den enkeltes situation.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i november 2019. Analysen blev afsluttet i primo 2020. Herefter udviklede vi en digital guide på borger.dk og en analyserapport, som også indeholder yderligere forslag til at forbedre brugerrejsen.  

Borgere, relevante interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder inddrages tæt i arbejdet.

Vi vil gerne have dit input

Har du input til vores arbejdsmetode eller en af de guides, vi har lanceret på borger.dk, så kontakt os gerne.

Rapporter

Hent rapport: Miste pårørende

Denne rapport udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Miste pårørende”.

Formålet med projektet ”Miste pårørende” er at skabe overblik over og sammenhæng i de pårørendes brugerrejse, når den går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er, at pårørende, der har mistet en nærtstående, hjælpes bedre igennem brugerrejsen, fra et dødsfald finder sted, og indtil en ny hverdag er blevet etableret.

De fire hovedpointer i rapporten er:

  1. Efter et have mistet en nærtstående oplever mange pårørende at miste kontrollen og tabe overblikket – fx hvad angår afdødes ønsker, afdødes økonomi og de pårørendes nye økonomi. Kontroltabet er bl.a. en konsekvens af, at de pårørende har svært ved at få overblik over gøremål, mangler indblik i sagsbehandling og løber ind i opgaver, de har svært ved eller ikke har kompetencerne til at løse.
  2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang og har inkluderet brugerne og relevante myndigheder tæt i arbejdet. Der er foretaget dybdegående interviews af borgere, som har mistet en nærtstående, samt fokusgruppeinterviews af sundhedsprofessionelle. I projektets sidste fase er guiden og idéer til mere sammenhæng blevet kvalificeret gennem brugertests med pårørende og SUFO-medarbejdere samt i dialog med de relevante myndigheder.
  3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk, der skal give overblik og skabe sammenhæng for de pårørende, der har mistet en nærtstående. Formålet med guiden er at binde den tværgående brugerrejse bedre sammen, så borgerne oplever en større grad af overblik og tryghed.
    Se guiden på borger.dk/nårlivetslutter
  4. Derudover indeholder rapporten et idékatalog med tre idéområder, henholdsvis ”Kommunikation og overblik”, ”Indberetning af dødsattest” og ”Bobehandling”.

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, deltager i analysearbejdet, udviklingen af guiden og af analyserapporten: Kommuner (via KL), ATP/Udbetaling Danmark, Skatteforvaltningen, Domstolsstyrelsen og Kirkeministeriet.