Videreudvikling af guidekoncept

Vi udvikler løbende de digitale guides på borger.dk – både i forhold til indhold og funktionalitet.

For at sikre, at vores guides lever op til brugernes behov, afdækker vi løbende brugertilfredsheden og brugerbehovene. Det gør vi ved at lade slutbrugerne besvare en række spørgsmål om deres oplevelse af den guide, de har været inde på. Efterfølgende evaluerer vi sammen med de myndigheder, der er involveret i arbejdet med den konkrete guide, brugernes input og tilpasser de implementerede guides.

Vi samler også data om brugernes adfærd - fx hvor de klikker, kommer fra og bevæger sig hen efterfølgende. Og vi afdækker brugernes ønsker til ny funktionalitet, når vi udvikler nye guides for andre brugerrejser.

Ny funktionalitet på vej

Siden den første guide blev lanceret, har vi udviklet en filtreringsfunktion, der gør, at brugerne får en mere personaliseret oplevelse. Herudover arbejder vi med det grafiske udtryk – og har indtil videre udarbejdet ”infografikker”, der understøtter teksten i de enkelte guides.

Som det nyeste skud på stammen er vi ved at udvikle en mulighed for at printe guiden som en fysisk huskeliste.

Kommunalt indhold i guides

Vi er i gang med at afdække, hvorvidt det giver værdi at lade kommunespecifikt indhold fremgå i guides. Det kunne fx være en velkomsthilsen fra borgmesteren med henvisning til forskellige fritidstilbud i borgerens nye kommune.

Vi tester værdien af det ”lokale indhold” i samarbejde med tre pilotkommuner. Vi forventer at kunne konkludere på arbejdet i løbet af 2021.

I forbindelse med videreudviklingen af guides er der udarbejdet en række rapporter, som undersøger udviklingspotentialer og it-arkitektur.

Rapporter

 Hent rapport: Arkitekturscenarier

Oktober 2018, leverandør: Deloitte Digital

 Rapporten indeholder en analyse af brugerens behov relateret til en flytteguide, sådan som den er skitseret i det forudgående arbejde i regi af brugerrejsen flytning. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en række workshops på tværs af myndigheder.

Følgende brugerbehov, såkaldte ”user stories”, er blevet identificeret:

 1. Som bruger vil jeg kunne tilgå en online huskeliste relateret til flytning
 2. Som bruger vil jeg kunne printe huskelisten ud
 3. Som bruger vil jeg kunne gemme min huskeliste
 4. Som bruger vil jeg kunne tilgå en generisk huskeliste uden at være logget ind
 5. Som bruger vil jeg kunne tilpasse huskelisten til mine behov (Filtrering af aktiviteter ved at tilføje fra liste over tilgængelige aktiviteter, samt fjerne irrelevante aktiviteter)
 6. Som bruger vil jeg sendes direkte videre til udvalgte selvbetjeningsløsninger
 7. Som bruger vil jeg have information omkring hvor og hvordan jeg udfører aktiviteterne
 8. Som bruger vil jeg navigeres til selvbetjeningsløsningerne uden at skulle logge ind igen (såfremt brugeren er logget ind)
 9. Som bruger ønsker jeg at kunne tilgå Min Huskeliste fra forskellige enheder og se de valg jeg har foretaget
 10. Som bruger ønsker jeg at logge ind til huskelisten
 11. Som bruger vil jeg kunne se udvalgte relevante oplysninger i guiden. Eks. Ny adresse osv.
 12. Som bruger forventer jeg at huskelisten bruger relevant data om mig, for at give mig en relevant liste (eks. Jeg har ikke børn, er førtidspensionist med mere) igennem brug af CPR.

Baseret på ovenstående brugerbehov er følgende forretningskrav identificeret:

 1. Løsning kan bruges anytime, anywhere
 2. Skalérbarhed
 3. Genbrugeligt/ generisk guidekoncept
 4. Indhente relevant kommunalt/ statsligt indhold
 5. Statusangivelse
 6. Huskeliste
 7. Filtrering
 8. Kvittering fra flytteløsning
 9. SSO
 10. Standardiserede servicekort

På baggrund af ovennævnte anbefaler Deloitte følgende arkitekturløsning: 

Guiden bygges på borger.dk’s CMS-system som en udvidelse af den eksisterende huskeliste til flytning. På sigt vurderes det, om der er behov for, at der bygges en fællesoffentlig komponent til guides. Dette vil kræve, at guidefunktionalitet fra borger.dk’s CMS udvikles forfra, hvor dog alle erfaringer fra borger.dk kan bidrage til arbejdet. 

Det bør løbende vurderes, hvornår guiden evt. skal skifte arkitektur til en fællesoffentlig komponent. Vurderingen bør baseres på forretningsmæssige behov og med det faktum for øje, at jo mere funktionalitet, der bygges i borger.dk’s CMS, des mere skal finansieres på ny ved en eventuel udvikling af en fællesoffentlig guidekomponent.

Hent rapport: Fællesoffentlig guidekomponent
Marts 2019, leverandør: Strand & Donslund

Rapporten indeholder en analyse af, hvad en fællesoffentlig guidekomponent er for en størrelse, herunder hvilke funktionaliteter den ville skulle understøtte. Analysen konkluderer, at det rent teknisk kan lade sig gøre at understøtte fælles udvikling og anvendelse af guides, men at det er komplekst og dyrt, både i forhold til udvikling af guidekomponentens funktionalitet og anvenderes egne selvstændige brugergrænseflader.

Hent afrapportering: Sammenligning af guidekomponent og borger.dk
Juni 2019, leverandør: Strand & Donslund

Analysen konkluderer, at borger.dk kan imødekomme den skitserede funktionalitet for en guidekomponent (jf. ”Analyse af fællesoffentlig guidekomponent”) med undtagelse af muligheden for, at anvendere kan bygge egne lokale guides. Samtidig har borger.dk en eksisterende organisering og governance, og en anvendelse af borger.dk som platform er derfor forbundet med færre omkostninger end etablering af en guidekomponent.

Hent afrapportering: Den udarbejdede reviewrapport og handleplan er offentliggjort sammen med de øvrige gennemførte arkitekturreviews. 
Se arkitekturreview på arkitektur.digst.dk/arkitekturreviews
Juni 2019, fællesoffentligt reviewboard

Alle FODS-initiativer tilbydes et arkitekturreview, hvor initiativerne modtager rådgivning fra et reviewboard bemandet med arkitekter fra de fællesoffentlige parter. Reviewboardets anbefaling i forhold til guidearkitektur var at ”fokusere på udbredelse og afprøvning af guidekonceptet for at indhente viden om konkrete behov”.

Hent rapport: Analyse af efterspørgsel hos potentielle anvendere
April 2020, leverandør A2

Rapporten beskriver indsigterne fra kvalitative interviews med fem udvalgte kommuner om deres umiddelbare behov og ønsker til ”lokal anvendelse” af centralt udviklede guides på borger.dk. ”Lokal anvendelse” forstås her som enten berigelse af guides med kommunespecifikt indhold eller visning af guides på egen kommunale hjemmeside.

Rapporten konkluderer, at kommunerne anser guides på borger.dk som et værdifuldt supplement til at vejlede kommunens borgerne, og at guides derfor løfter serviceniveauet for borgerne. Kommunerne kan samtidig se en værdi i at kunne gøre guides mere kommune-specifikke, dels ved at kunne berige med lokalt indhold, dels ved at kunne udstille på egen kommunale hjemmeside. Forudsætningerne, som kommunerne skitserer for værdien af lokal anvendelse, omhandler økonomi, lavt ressourceforbrug og tilstrækkelige muligheder for tilpasninger af både tekster, filtrering og grafik til at kunne indgå som en integreret del af den enkelte kommunes hjemmeside.

Samarbejdspartnere

Arbejdet er funderet i en fællesoffentlig projektgruppe med deltagelse fra

 • ATP/Udbetaling Danmark
 • Skatteforvaltningen
 • KL
 • Digitaliseringsstyrelsen