Netværksmøder

Her kan du finde datoen for det kommende netværksmøde i Myndighedsnetværk for digital inklusion. Du kan også læse referatet for det senest afholdte netværksmøde.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Der afholdes to årlige netværksmøder i form af heldags-møder.

Næste netværksmøde

Næste møde i Myndighedsnetværket forventes at være i september 2023.

Senest afholdte møder

Her finder du information om mødet i Myndighedsnetværket for digital inklusion den 28. februar 2023.

Velkommen og åbningstale

I samarbejde med KL og Danske Regioner afholdt Digitaliseringsstyrelsen den 28. februar 2023 det første møde i det nyetablerede Myndighedsnetværk for digital inklusion. På mødet deltog omkring 80 repræsentanter fra institutioner i stat, kommuner og regioner samt enkelte andre relevante aktører.

Som første punkt på dagsordenen holdt vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Mette Lindstrøm Lage og kontorchef i KL Frederik Nordentoft Andersen en kort åbningstale om deres forventninger til netværket.

De lagde blandt andet vægt på vigtigheden af, at der nu er etableret et forum, hvor myndigheder på tværs af den offentlige sektor kan mødes og lade sig inspirere af hinanden og udveksle erfaringer om digital inklusion.

Digitaliseringsstyrelsen og KL: Indflyvning i digital inklusion

Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen og Anne-Sofie Thomsen fra KL gav en introduktion til, hvad digital inklusion er, hvilke barrierer borgere med digitale udfordringer møder, samt hvad myndighederne bør have for øje i arbejdet med digital inklusion.

Oplægget tog blandt andet udgangspunkt i en analyse udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og KL om barrierer for digital inklusion.

Du kan finde analysen her

Styrelsen for Patientsikkerhed: Når man skal nå ud til alle

Vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed Birgitte Drewes holdt oplæg om styrelsens erfaringer med at være det operationelle ben i indsatsen mod corona-pandemien. Hun kom blandt andet ind på de krav, det stiller til at anvende forskellige former for kommunikation og kommunikationskanaler, når man skal nå ud til alle borgere.

Ældre Sagen: Ældre og digitalisering - at være eller ikke at være digital?

Louise Kambjerre Scheel fra Ældre Sagen holdt oplæg om Ældre Sagens tilgang til digitaliseringsområdet. Louise lagde i sit oplæg vægt på, at det i forhold til borgere, der har svært ved det digitale, er ligegyldigt, om en given digital løsning er offentlig eller privat.
Louise fremlagde en række overordnede konklusioner fra Ældre Sagens undersøgelse af borgernes oplevelser og udfordringer i et digitalt samfund.

Du kan finde Ældre Sagens undersøgelse her

Kort nyt fra Digitaliseringsstyrelsen

Casper Freundlich Larsen fra Digitaliseringsstyrelsen orienterede om:

  • Forslag til ny lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. Formålet med loven er at gøre det muligt for borgere, der er fritaget for Digital Post, at blive undtaget fra digital selvbetjening alene med henvisning til deres fritagelse for Digital Post.
  • Udarbejdelse af principper for digital inklusion. Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioners har igangsat et fælles projekt om udarbejdelse af ”principper for digital inklusion i det offentlige”. Udarbejdelsen af principperne er en del af FODS 2022-2025. Repræsentanter fra både Myndighedsnetværk for digital inklusion og Netværk for digital inklusion vil blive inviteret til en workshop om principperne i foråret 2023.

Workshop om Myndighedsnetværket

Det sidste punkt på dagsordenen var en workshop, hvor deltagerne fik mulighed for at drøfte deres forventninger til netværket og komme med input til temaer, oplægsholdere og konkrete cases, det kunne være relevant at arbejde med på kommende møder i netværket.