Opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 2. april 2019

""

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 2. april 2019. Mødet blev afholdt hos AOF.

Velkomst og præsentationsrunde

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen og takkede AOF for at lægge lokaler til mødet.

Evaluering af hjælpeindsats i 2018

Karen Nielsen fra Digitaliseringsstyrelsen præsenterede evalueringen af handlingsplanen 2018 om kommunikation og hjælp til it-udfordrede. Hun fortalte blandt andet om pjecen om it-sikkerhed og pjecen om NemID nøgleapp’en. Flere af initiativerne fortsætter ind i det nye år.

Unge med udfordringer – et oplæg af Social Digital

Tina Hjulmann Meldgaard fra Social Digital (nu Implement) fortalte, at unge i alderen 15 til 18 år har svært ved at kommunikere digitalt med det offentlige. Derfor har Social Digital i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen undersøgt hvilke oplevede barrierer de unge selv har. Undersøgelsen drejer sig om udfordrede unge med fx kognitive handicaps. En af hovedpointerne er, at unge som udgangspunkt ikke opfatter relevansen af den offentlige sektor. Problematikken har derfor ikke nødvendigvis noget med digitalisering at gøre.

En anden pointe var, at unge med udfordringer faktisk er lidt bedre til at logge på Digital Post end andre unge. Nogle af forklaringerne på dette er fx. at mange unge med udfordringer har et ønske om at agere ”normalt”, hvilket i denne sammenhæng kan være at åbne den Digitale Post, som man modtager. Endvidere mod­tager mange af disse unge væsentlige mere post fra offentlige myndigheder end andre unge, hvorfor relevansen og derved opmærksomheden stiger for dem.

Brugerrejser på tværs

En brugerrejse er en måde at se på den samlede service, som borgere møder i en livssituation.Et eksempel er brugerrejsen flytning, hvor man måske både skal melde flytning, skifte læge, finde ny dagsinstitution til børnene og søge boligstøtte. En anden brugerrejse omhandler unges overgang til at blive digital borger. Overgangen sker, når borgeren fylder 15 år og skal have NemID og Digital Post.

Helle Egly Jespersen fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte, at mange unge ikke kender den offentlige sektor. Derudover går unge hurtigt i stå, hvis der er noget, som driller. Det er derfor væsentligt, at forældre er opmærksomme på at hjælpe, og at det offentlige kommunikerer på en måde, som de unge forstår. Digitaliseringsstyrelsen arbejder derfor på at forbedre kommunikationen til de unge og deres forældre i hele brugerrejsen - fx det brev, de unge modtager, når de skal til at have Digital Post. 

Digitaliseringsstyrelsen og de fællesoffentlige parter skal i de kommende år arbejde med i alt 11 brugerrejser.

Fremtidens digitale infrastruktur

Maja Bjerregaard Have, Henriette Eskelund-Hansen og Anja Byriel Kronborg fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om status på den digitale infrastruktur. Fokus er særligt på at skabe sammenhæng på tværs i infrastrukturen, og at der er høj grad af sikkerhed og brugervenlighed. 

Næste generation af Digital Post

Over 500 offentlige myndigheder sender breve gennem Digital Post, så de kommer sikkert frem til både borgere og virksomheder. Fokus for næste generation af Digital Post er tilgængelighed og brugervenlighed. Der vil blive kommunikeret løbende frem mod 2021, hvor løsningen går i luften.

Fra NemID til MitID

Forskellen fra NemID til MitID bliver, at løsningen bliver opdelt i en borgerdel og en virksomhedsdel. Borgerdelen kommer til at hedde MitID, hvorimod virksomheder skal bruge NemLogIn3. Nøglekortet fortsætter ikke.  Men der vil fortsat være løsninger for de borgere, der ikke har en smartphone. Blandt andet en kodeviser, der kan læse koderne op. MitID bliver lanceret i sommeren 2021.

Designplan og inddragelse af brugere

Brugernes oplevelse af både MitID og Digital Post er vigtige. Derfor blev der afholdt en mini-workshop.  Netværket kom med input til, hvordan DIGST kan inddrage organisationerne og deres medlemmer i forbindelse med udvikling af de kommende infrastrukturprojekter. Inputs lød blandt andet på tidlig involvering af netværkets medlemmer, involvering i forbindelse med test af tilgængelighed for svagtseende og blinde i udviklingsfasen samt orientering i udviklingsfasen, så informationsmateriale, medarbejdere og medlemmer kan forberedes i god tid. 

Hvad skal vi nå i 2019? Handlingsplan 2019

I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal vi opdatere en handlingsplanen hvert år. Derfor fortalte Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen om, hvad ambition er for 2019 på inklusionsområdet. Her blev blandt andet nævnt informationssikkerhed, fokus på unge samt opstart af nye initiativer som de ikke-digitale og digital arv. Endvidere videreføres nogle af de tidligere initiativer fx samarbejdet med henholdsvis Bydelsmødrene og Forsvarsministeriet. I 2019 vil der også være fokus på de borgere, der ikke længere er i stand til at være digitale borgere.

Særligt fokus på unge borgere

I 2019 vil der være et særligt fokus på de unge borgere og deres digitale dannelse. Det giver god mening at starte tidligt, så de unge føler, at det offentlige er relevant for dem.

Hvordan arbejder vi med informationssikkerhed i år?

Informationssikkerhed er et emne, som fylder meget i Netværk for digital inklusion. For at forny indsatsen på området vil emnet i år blive behandlet på en ny måde. Der vil i år være fokus på ét sikkerhedsemne ad gangen via tema-nyhedsbreve. Der vil blive udsendt cirka 3-4 tema-nyhedsbreve i år.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om digital inklusion

Første tema-nyhedsbrev blev udsendt i marts med temaet kodeord – og herudover kommer der et tema om sikker nethandel i oktober. Mødedeltagerne var med til at brainstorme på andre emner og her blev blandt andet nævnt fup e-mails, åbne netværk og brug af en andens computer.

Den fællesoffentlige borgerrettede kampagne i oktober kommer netop til at have fokus på ’cyber scams’ – fup, hvor formålet er at franarre borgerne deres oplysninger (adgang til bankkonti, kreditkortoplysninger, NemID mv.). Netværket vil blive orienteret om kampagnen og få mulighed for at benytte og dele alle relevante kampagneelementer på egne kanaler. Netværket vil blive orienteret, hvis der udvikles nye elementer, der kunne have relevans for dem.  

Kampagnen kommer til at ligge på sikkerdigital.dk. Kontakt os via Netværk for digital inklusion, hvis I synes, der mangler noget – eller hvis I har gode ideer til, hvad vi kan inkludere, forbedre mv.

Igangværende projekter der fortsætter

Samarbejdet med Bydelsmødrene vil fortsætte. Derudover vil demo.borger.dk, tegnsprogstolkning, udbredelse af vejledningsmaterialer og film samt arbejdet med NemID-nøgleappen fortsætte. 

Netværkssnak om kunstig intelligens og etik

Regeringen lancerede for nyligt en strategi om kunstig intelligens. Derfor vil vi på netværksmødet i oktober gå mere i dybden med emnet. Dog tog vi allerede nu tage hul på den spændende snak. Kunstig intelligens kan bruges til mange formål, også til hjælperedskaber til svagtseende og blinde personer.

Derfor diskuterede deltagerne: 

  • Hvilke udfordringer (fx etiske) de ser ved det offentliges brug af kunstig intelligens?
  • Hvilket potentiale de ser for deres medlemmer og under hvilke rammer?

Det resulterede i snakke om overvågning og samkøring af data og blandt andet de muligheder, som bibliotekerne har i forhold til at kende deres borgernes præferencer på et nyt niveau.

Digital sikkerhed

Minna Major Wright fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om hjemmesiden sikkerdigital.dk. Hun fortalte om strukturen på siden, og hvilke tanker der er blevet gjort om udbygning, blandt andet af siden om sociale medier.

Der er oprettet en Facebookside relateret til websitet: facbook.com/Sikkerdigital.

I er meget velkomne til at:

  • Få jeres organisationer til at ’Synes godt om siden’ – så gør vi det samme med jeres og sikrer større udbredelse og troværdighed for alle
  • Dele vores opslag, hvis de er relevante for jeres brugere. Kontakt os, så hjælper vi med at sikre, at opslag bliver delt som ’krydsopslag’ (det sikrer større udbredelse, også til jeres brugerskare)

Jeres mening betyder alt

Brugernes feedback betyder alt, og derfor har sikkerdigital.dk på hver side en feedback-knap, som alle opfordres til at bruge, så siden kan blive endnu bedre. Derudover har Digitaliseringsstyrelsen et fælles brugerpanel, som alle kan tilmelde sig.

Gå til sikkerdigital.dk

Den årlige informationssikkerhedskampagne

Den årlige informationssikkerhedskampagne sker i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målgruppen er 35-55 år borgere med børn på over tre år. Temaerne bliver trusler og snyd på nettet.

Digitaliseringsstyrelsen tænker særligt at arbejde med spil, apps og ”test dig selv”-quiz.

Næste møde

Næste møde i Netværk for digital inklusion bliver afholdt tirsdag den 1. oktober 2019 hos Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, 2300 København.

Mere information om det kommende netværksmøde tilgår medlemmerne.