Opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 9. oktober 2018

""

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 9. oktober 2018. Mødet blev afholdt hos Slots- og kulturstyrelsen.

Velkomst og præsentationsrunde

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen til mødet og indledte med dagens program. Særligt it-sikkerhed og webtilgængelighed var på dagens dagsorden.

Siden sidst – oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen

Michala Høg Daimar præsenterede status for handlingsplanen for 2018 samt en række andre nyheder af relevans for netværket.

Ny pjece for ældre

Digitaliseringsstyrelsen har fået trykt en pjece om it-sikkerhed, der henvender sig særligt til ældre borgere. Pjecen er udarbejdet og udsendt i samarbejde med flere ældreorganisationer.

Webtilgængelighed

Webtilgængelighedsloven trådte i kraft den 23. september 2018. Loven forpligter alle offentlige myndigheder til at gøre deres websteder og apps teknisk tilgængelige. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig myndighed for loven.

Som et konkret tiltag, der relaterer sig til tilgængelighed, har Digitaliseringsstyrelsen tegnsprogstolket alle de vejledninger, der handler om digital inklusion. 

Se de tegnsprogstolkede vejledninger

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet pjecen ”Hvad betyder databeskyttelsesforordningen for dig som borger?”, der fokuserer på hvilke rettigheder, borgerne får med de nye regler.

NemID nøgleapp

Den nye nøgleapp blev lanceret i slutningen af maj 2018 og indtil nu har over 900.000 downloadet den.

Netværk for digital inklusion har fulgt arbejdet med nøgleappen tæt. Digitaliseringsstyrelsen har lavet en trin-for-trin vejledning, som nogle af netværkets medlemmer var med til at udarbejde. Denne suppleres nu af en forenklet vejledning, der sendes til borgerservicecentre og til andre, der er interesserede. 

Se vejledningen til NemID nøgleapp

Kommunikation

Digitaliseringsstyrelsen har i foråret 2018 relanceret de vejledninger og animationsfilm, der i 2017 blev udarbejdet i samarbejde med inklusionsnetværket. Det er vejledninger om digitale fuldmagter, NemID, NemSMS mv. Netværket må gerne hjælpe med at sprede budskabet om film og vejledninger. De ligger frit tilgængeligt på digst.dk. 

Se animationsfilm om digitale fuldmagter, NemID, NemSMS mv.

Partnerskab med Bydelsmødrene

Digitaliseringsstyrelsen indgik i starten af 2018 et partnerskab med ”Bydelsmødrene”, der er et netværk af ikke-vestlige indvandrerkvinder. Partnerskabet er dannet om en efteruddannelse af bydelsmor-konsulenter i offentlig digitalisering. Det første hold bliver færdigt til december og evalueres i den forbindelse.

Brugervenlighed

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 handler i høj grad om at sætte borgerne i centrum, og der arbejdes målrettet på at forbedre brugervenligheden af offentlige digitale løsninger. Der brugertestes for eksempel langt mere end tidligere, og der er ansat en del specialister i digitale brugeroplevelser.

Der arbejdes fortsat med nye brugerrejser. Især brugerrejserne for flytning og for unge er godt på vej.

De ikke-digitale – oplæg ved Landsforeningen LEV

Hans Andersen fra Landsforeningen LEV holdt oplæg om de ikke-digitale borgere, altså de borgere, der har særligt svært ved at blive digitale, vælger ikke at være det, eller aldrig bliver det. Disse borgere vil altid have brug for hjælp til det digitale eller alternativer til digitalisering.

Workshop om handlingsplan 2019

Handlingsplanen for kommunikation og hjælp skal opdateres til 2019. Inklusionsnetværket gav på en workshop input til, hvad handlingsplanen skal indeholde.

Der kom mange gode emner frem på workshoppen, som vil blive spillet ind i det videre arbejde om handlingsplanen for 2019. Der var blandt andet emner som sikkerhed (genganger), digital dannelse, de ikke-digitale, hvad sker der digitalt, når nogen går bort? (Den digitale arv). Hvad betyder det pengeløse samfund for digitalt udfordrede?

Arbejdsgruppen for initiativ 9.2. vil bliver forelagt netværkets input, når der skal vedtages ny handlingsplan.

Webtilgængelighedsloven – oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen

""

Sinnet Ellehauge Haag holdt oplæg om den nye lov om webtilgængelighed. Loven trådte i kraft i september, men kravene bliver først gjort gældende løbende fra september 2019 til juni 2021.

Digitaliseringsstyrelsen har oprettet et nyt netværk om webtilgængelighed, der inkluderer interesseorganisationer, offentlige myndigheder og it-leverandører.

Læs mere om webtilgængelighedsloven, det nye netværk og webtilgængelighed generelt på digst.dk/tilgængelig

Informationssikkerhed – oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen

Mie Lindgren fra Digitaliseringsstyrelsen holdt oplæg om den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien består af 25 initiativer fordelt på de tre spor en tryg hverdag for borgere og virksomhederbedre kompetencer og fælles indsats.

""

Mie fortalte blandt andet om strategiens planlagte workshop om informationssikkerhed, der skal fungere som et kompetenceløft og ny viden om blandt andet, hvad der virker i borgerrettede indsatser og kampagner. Et andet initiativ i strategien lancerer informationsportalen sikkerdigital.dk, der bliver en fælles indgang til viden om digital sikkerhed for borgere, virksomheder og offentligt ansatte.

Workshop om informationssikkerhed

Netværket gav på dagens anden workshop input til hvilke emner, der er mest relevante for it-udfordrede borgere, når det gælder informationssikkerhed.

Informationssikkerhed er et emne, der fylder meget for stort set alle netværkets medlemsorganisationer. Workshoppen havde derfor også mange bud på emner, der er relevante for den nye informationsportal, ”Sikkerdigital.dk”. I den forbindelse blev det også nævnt flere gange, at det er vigtigt, at indholdet på portalen er teknisk tilgængeligt, så at så mange som muligt kan få glæde af indholdet.

Opsamlingen af workshoppen henviste blandt andet til at huske de pårørende og andre hjælpere i arbejdet. Endvidere blev det understreget, at for it-udfordrede er den personlige kontakt eller forklaring vigtig. En anden ting, der er vigtig, er enkle håndgribelige råd – for eksempel hvordan man tjekker et link for snyd og hvordan man vurderer en webhandelssides troværdighed.

Der er behov for at kommunikere på alle kanaler. En god informationsportal udelukker derfor ikke film, trykt materiale med videre til de it-udfordrede grupper.

Endelig blev der nævnt emner som:

  • information om opdateringer og vedligeholdelse
  • sikker e-handel
  • chat-mulighed
  • læring
  • netværk
  • visualisering

Tak for i dag

Vi havde en opsamling på dagen, både indhold og afvikling. Der var stemning for, at vi fortsætter på samme måde som på de seneste møder. Næste møde i netværket afholdes den 2. april 2019 hos AOF, Molestien i København SV.

Nyttige links

Læs mere om digital inklusion

Læs mere om webtilgængelighed

Læs mere om cyber- og informationssikkerhed 

Kontaktinformationer

  • Søren Bjerring (webtilgængelighed): 
  • Mie Lindgren: