Afprøvning af telemedicin på nye patientgrupper

For at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af telemedicin er der behov for et solidt vidensgrundlag. Derfor er der i 2015 i regi af Strategi for digital velfærd ydet 22 mio. kr. i tilskud til gennemførelse og evaluering af fem telemedicinske afprøvningsprojekter.

Telemedicinske løsninger gør det muligt at levere sundhedsydelser til borgerne på nye og mere effektive måder til gavn for både patienter og samfundsøkonomi.

Der er under initiativ 1.1a Afprøvning af telemedicin til nye patientgrupper i Strategi for digital velfærd blevet tildelt i alt 22 mio. kr. til fem telemedicinske projekter, der blev igangsat i 2015. Målet for initiativ 1.1a er at sikre gennemførelse og evaluering af telemedicinske storskalaprojekter på nye modne områder for at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af telemedicin.

Fem projekter blev tildelt midler i 2015

På endokrinologiske ambulatorier behandles patienter med diabetes, stofskiftesygdomme og kalksygdomme. Mange af disse sygdomme kan ikke helbredes, men gennem behandling og omsorg kan patienterne opnå et langt og godt liv. I Region Syddanmark og Region Sjælland udføres der årligt ca. 55.000 fremmøde-konsultationer, hvilket både er omkostningstungt og besværligt for patienterne.

I de kommende år forventes en stigning i antallet af endokrinologiske patienter. Projektet Det Virtuelle Ambulatorium vil derfor omlægge 20.000 fremmøder på ambulatorier til videokonsultationer for at afprøve, om det frigiver kapacitet til det stigende antal patienter.

Konkret vil projektet forandre måden, hvorpå sundhedspersonalet traditionelt arbejder og planlægger patientens sundhedsfaglige konsultation. Ud fra egne oplevede behov vil patienten i fremtiden være med til at definere graden af sundhedsprofessionel kontakt.

Som udgangspunkt vil det første møde efter henvisning til sygehuset være et personligt fremmøde, hvor det videre forløb planlægges af patient, pårørende og sundhedsfagligt personale i fællesskab. De patienter, der mestrer egenkontrol, vil kunne sende data til ambulatoriet og derigennem få tilbagemelding på målinger via mail. Det betyder, at patienten ikke skal møde op til ambulant kontrol.

For patienter med behov for opfølgning i deres behandlingsforløb kan Det Virtuelle Ambulatorium give oplevelsen af et liv med mindre sygdom, men stadig med mulighed for sundhedsfaglig støtte. Samtidig vil de svage patienter, der har behov for fremmøde på sygehuset, få lettere adgang til de sundhedsfaglige ydelser, da differentieringen af ydelserne frigør kapacitet.

Information om projektet

 • Tidsperiode: Projektet startes 1. januar 2016 og afsluttes 1. august 2018.
 • Tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi:
  4.528.000 kr.
 • Målgruppe: Endokrinologiske patienter.
 • Projektdeltagere: To endokrinologiske ambulatorier i Region Syddanmark og Region Sjælland.

Hjertesvigt er en række symptomer på, at hjertet ikke fungerer optimalt grundet nedsat pumpefunktion, og inden for de sidste 15 år er der sket en fordobling i indlæggelseshyppigheden for patientgruppen.

Projektet Tværsektoriel telemedicin ved hjertesvigt afprøver telemedicin til patienter med hjertesvigt. Systematisk hjemmemonitorering og opfølgning med fokus på sygdomsundervisning, compliance og rehabiliteringsindsatser skal give mulighed for at opdage forværring i sygdommen tidligere med færre indlæggelser og ambulante besøg til følge. Telemedicin forventes desuden at give patienterne en større indsigt i egen sygdom og derved motivere dem til at tage bedre vare på sig selv, hvilket medfører øget tryghed, empowerment og sygdomsmestring.

Projektet bygger på TeleCare Nords erfaringer, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering er blevet afprøvet på borgere med KOL. Med projektet Tværsektoriel telemedicin ved hjertesvigt afprøves, om en ny patientgruppe kan have gavn af en telemedicinsk løsning.

Læs mere om erfaringerne med telemedicinsk hjemmemonitorering

Information om projektet

 • Tidsperiode: Projektet begynder 1. december 2015 og slutter 30. november 2018.
 • Tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi:
  8.862.900 kr.
 • Målgruppe: Patienter med hjerteinsufficiens.
 • Projektdeltagere: Region Nordjylland samt alle 11 kommuner i regionen.

Ældre mennesker har øget risiko for sygdom, der kræver indlæggelse. Om blot 20 år vil antallet af 80+-årige i Danmark være fordoblet, hvilket øger presset på sengekapaciteten i det danske sygehusvæsen.

Projektet Prevention of Acute Admissions by TeleHealth (PAATH) afprøver hjemmemonitorering til ældre medicinske patienter. Hjemmemonitoreringen baner vej for tidligere opsporing og en mere målrettet intervention, hvilket har potentiale til at forebygge akutte indlæggelser. I forbindelse med PAATH-projektet skal hjemmesygeplejersker blandt andet bruge videokonsultation med patientens egen læge og udstyr til måling af blodtryk og puls til at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, om patienten skal indlægges eller kan klares ambulant.

Foruden de økonomiske besparelser, som en reduktion af antallet af unødige indlæggelser medfører, vil PAATH have en række ikke-økonomiske gevinster i form af fx øget livskvalitet for patienterne og pårørende. Projektet skal desuden sikre et bedre samarbejde mellem sektorer, og det forventes, at samspillet mellem kommuner, almen praksis og hospitaler forbedres gennem en mere effektiv kommunikation og organisering af patientforløb.

Information om projektet

 • Tidsperiode: Projektet begynder 1. januar 2016 og er afsluttet 30. juli 2017.
 • Tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi:
  1.135.000 kr.
 • Målgruppe: Ældre medicinske patienter.
 • Projektdeltagere: Region Syddanmark og Svendborg kommune.

Som følge af den demografiske udvikling med flere ældre, tidligere udskrivning af patienter fra hospitaler og begrænsede midler til genoptræning oplever kommunerne stigende udfordringer på genoptræningsområdet.

Projektet Storskalademonstration af digital understøttet træning og genoptræning skal vise og dokumentere, hvordan digitalt understøttet genoptræning af udvalgte målgrupper kan frigive ressourcer på sundheds- og omsorgsområdet. Projektet skal sikre målrettede og fleksible træningsforløb for borgerne, virke forebyggende og reducere antallet af genindlæggelser. Træningsudstyr og software fra udvalgte leverandører skal give borgeren mulighed for at genoptræne i eget hjem, når det passer borgeren.

Den digitalt understøttede genoptræning skal dels frigive ressourcer, og dels øge borgernes motivation og fleksibilitet i forbindelse med træningen.

Projektets formål er at tilvejebringe en systematisk dokumentation af gevinster ved digitalt understøttet genoptræning for udvalgte målgrupper. Projektet omfatter et samarbejde med og evaluering af tre kommunale genoptræningsprojekter i Region Hovedstaden.

De tre delprojekter er:

 • Genoptræning med fokus på den ældre medicinske patient og nyt knæ og ny hofte i Københavns kommune.
 • Undersøge potentialet for præ-operativ træning af artrosepatienter på Hvidovre Hospital.
 • Genoptræning af KOL- patienter på Bispebjerg Hospital.

Information om projektet

 • Tidsperiode: Projektet begynder 1. december 2015 og slutter 30. september 2018.
 • Tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi:
  1.907.640 kr.
 • Projektdeltagere: Region Hovedstaden (Copenhagen Capacity), Frederikssund Kommune, Gribskov Kommune og Hillerød Kommune

For at modtage tilskud skal projekterne leve op til standardvilkår, evalueringskoncept samt regnskabsinstruks og revisionsinstruks.

Læs mere om modtagelse af tilskud