Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL senest med udgangen af 2019

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet senest med udgangen af 2019. Aftalen bygger blandt andet på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord i Nordjylland.

Aftalen indebærer, at der i de fem landsdele – det vil sige regioner med tilhørende kommuner – er etableret et tværsektorielt telemedicinsk tilbud, som bliver udbredt til relevante KOL-patienter inden udgangen af 2019.

Landsdelsprogrammerne står i spidsen for den praktiske gennemførelse af udbredelsen, der er forankret i de tværgående sundhedsaftaler. Kommuner og regioner har i fællesskab ansvaret for at sikre fremdrift og gevinstrealisering i udbredelsen.

Udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Udbredelsen til borgere med KOL forventes at være første skridt, mens nye relevante patientgrupper med tiden kan tilbydes telemedicin, såfremt erfaringer er positive, og der foreligger god dokumentation af effekten.

Strategiske målsætninger

KL, Danske Regioner og regeringen er enige om en række overordnede strategiske målsætninger, som er styrende for både centrale og decentrale aktiviteter i udbredelsen til KOL-patienter, og som skal sikre, at de patientnære og sundhedsøkonomiske effekter realiseres:

  • Borgere med KOL oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg.
  • Borgere med KOL, som tilbydes telemedicin, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring.
  • Det skal være nemt for borgere med KOL og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger.

Der er etableret en fællesoffentlig porteføljestyregruppe med repræsentanter fra de fem landsdelsprogrammer, KL, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Gruppen koordinerer blandt andet en række nationale forudsætningsprojekter og monitorerer udviklingen i fremdrift i både centrale og decentrale aktiviteter.

Her på siden kan du læse mere om udbredelsen. Fx hvordan udbredelsen er organiseret, hvem der har ansvaret for aktiviteter og leverancer i udbredelsen, hvordan udbredelsen koordineres på tværs af landet og hvad status på udbredelsen er.

Siden udbygges løbende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis der er information du mangler.

Find kontaktoplysninger til medlemmer af den fællesoffentlige porteføljestyregruppe