Business case for telemedicin til borgere med KOL

Der er i perioden maj 2016 - februar 2017 beregnet en endelig business case for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Business casen baserer sig primært på forskningsdata fra storskalaprojektet TeleCare Nord. I projektet er borgere med KOL blevet tilbudt selv at varetage måling af vitale værdier som blodtryk, vægt og iltmætning i eget hjem. Sundhedsfagligt personale i kommunen har fulgt op og sørget for hurtig indsats, hvis borgerens tilstand var i forværring.

Kvalitative gevinster

Der er i business casen identificeret en række væsentlige kvalitative gevinster ved brug af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Borgerne oplever blandt andet øget tryghed, fleksibilitet og kontrol med egen sygdom.

Læs mere om de kvalitative gevinster her

Økonomiske gevinster og udgifter

Der er store økonomiske gevinster såvel som omkostninger forbundet med telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Business casens beregninger viser, at det akkumulerede nettopotentiale på landsplan er positivt med 483 mio. kr. over fem år, mens det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er på 202 mio. kr. på landsplan.

Gevinsterne i business casen stammer hovedsageligt fra telemedicinens forebyggende effekter for borgere med KOL – særligt i form af et fald i indlæggelser samt en reduktion i praktisk hjælp og pleje i kommunerne. Derudover er der et mindre fald i ambulante konsultationer og konsultationer i almen praksis.

Udgifterne består primært i indkøb og løbende udskiftning af det telemedicinske udstyr til borgerne samt en ekstraopgave i kommunerne med at monitorere borgernes data. Dertil kommer udgifter til projektledelse, undervisning af plejepersonale, oplæring af borgere med KOL, driftsledelse, udvikling i medicinforbrug og en stigning i kommunale sygeplejeindsatser.

Baseret på sundhedsøkonomisk forskningsprojekt

Business casen tager udgangspunkt i bearbejdede data fra et sundhedsøkonomisk forskningsprojekt under TeleCare Nord-projektet. KOL-patienters helbredstilstand kan klassificeres efter de såkaldte GOLD-kategorier, og TeleCare Nord-projektet har vist, at der er forskelle i omkostningsniveauet på tværs af de enkelte GOLD-grupper. Effekterne for patienterne er således forskellige på tværs af GOLD-grupperne.

I business casen er det økonomiske potentiale derfor beregnet ud fra, at det telemedicinske tilbud målrettes patienter med svær KOL kategoriseret som GOLD 3. Det er baseret på resultaterne fra TeleCare Nord.

Det er forventningen, at borgere i kategorien GOLD 3 fortsætter den telemedicinske behandling, når deres sygdom udvikler sig fra svær til meget svær KOL (GOLD 4), hvorfor borgere i GOLD 4 også er indregnet i business casen.

Perspektiverende beregning

Efter færdiggørelsen af forskningsprojektet i Nordjylland er der kommet nye GOLD-kriterier, som anvendes til at klassificere borgere med KOL. Disse indgår ikke direkte i business casen, fordi forskningsdata fra Nordjylland ikke kan stratificeres efter de nye kriterier. De nye kriterier indgår dog som en perspektivering i business casen.