Forudsætningsprojekt vedr. modning af infrastruktur

Projektet skal sikre, at den nationale telemedicinske infrastruktur modnes, så data gnidningsfrit kan overføres fra patient til relevant sundhedsfagligt personale.

Den telemedicinske it-infrastruktur er en forudsætning, som er afgørende for en succesfuld udbredelse af telemedicin. Den nationale it-infrastruktur skal modnes, så data gnidningsfrit kan overføres fra patient til relevant sundhedsfagligt personale. Der er derfor afsat 21,3 mio. kr. til modning af den telemedicinske infrastruktur.

Udgangspunktet

Modningen af infrastruktur baserer sig på gældende national telemedicinsk infrastruktur og referencearkitekturer. Infrastrukturen består af en række komponenter, herunder KIH-databasen og tekniske services på den nationale serviceplatform (NSP), der skal sikre, at data kan opsamles lokalt samt deles og integreres med relevante fagsystemer i regioner, kommuner og almen praksis. Der er altså tale om eksisterende løsningselementer, som har været afprøvet i projektsammenhænge, men som nu skal løftes op på et højere drifts- og produktionsniveau.

Sundhedsdatastyrelsen er projektejer for forudsætningsprojektet om modning af infrastruktur. Arbejdet med modning af infrastruktur er samlet i ét forudsætningsprojekt, der er delt i tre underprojekter.

1. Modning af KIH-databasen samt gennemførelse af integrationer

KIH-databasen er allerede i klinisk drift i tre regioner, men der udestår en række modningsaktiviteter for at bringe KIH-databasen op på et teknologisk modenhedsniveau, der modsvarer kravene til en national driftssituation. Samtidig skal der integreres til relevante fagsystemer i regioner, kommuner og almen praksis. MedCom er ansvarlig for dette delprojekt.

2. Modning af NSP-services og standarder

NSP er den del af infrastrukturen, der skal sikre, at relevante data placeret i KIH-databasen gøres tilgængelige for sundhedspersonalet i den konkrete kliniske situation. Det indebærer, at samtykke-servicen og dokumentdeling-servicen skal modnes, så begge services er fuldt funktionsdygtige og klar til en landsdækkende driftssituation. Sideløbende foregår der en modnings- og profileringsproces vedrørende nationale standarder og profiler, der er relevante for den telemedicinske infrastruktur. Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for delprojektet.

3. Modning af governance vedr. OpenTele

OpenTele er en it-platform, der indsamler fra hjemmemonitorering af patienter. Der er tale om en fleksibel løsning, som kan opsamle måledata fra alle telemedicinske overvågninger, uanset hvilket teknisk udstyr der anvendes.

Projektets formål er at styrke governance for OpenTele og herved fremme en fællesoffentlig styring af den open source software, som ligger til grund for OpenTele platformen. Dette skal medvirke til at sikre en flerleverandørstrategi og en udvikling af open source software, der er økonomisk, kvalitetsmæssigt og brugsmæssig attraktiv. Region Midtjylland er ansvarlig for delprojektet.

Styregruppe

Der er nedsat en teknisk styregruppe, som Sundhedsdatastyrelsen sekretariatsbetjener, der består af:

  • 3 repræsentanter fra regionerne og Danske Regioner
  • 3 repræsentanter fra kommunerne og KL
  • 3 repræsentanter fra staten (formand fra Sundhedsdatastyrelsen)
  • 1 repræsentant fra MedCom