Forudsætningsprojekt vedrørende sundhedsfaglige anbefalinger

Et forudsætningsprojekt med Sundhedsstyrelsen i spidsen har udarbejdet anbefalinger, der skal vejlede kommuner og regioner i udvælgelsen af patienter samt indholdet i det telemedicinske tilbud til borgere med KOL.

Som en del af udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL var der etableret et sundhedsfagligt projekt, som har udarbejdet sundhedsfaglige anbefalinger.

De sundhedsfaglige anbefalinger skal vejlede kommuner og regioner i at udvælge relevante KOL-patientsubgrupper til telemedicinsk behandling samt i tilrettelæggelsen af det telemedicinske indhold i behandlingen af KOL-patienter.

Projektets organisering

Projektet var forankret i Sundhedsstyrelsen og byggede på erfaringer fra TeleCare Nord og KIH-projektet.

Der var i projektet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Danske Patienter samt en repræsentant fra hvert landsdelsprogram.

Der var derudover nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, kommuner, regioner, Danske Patienter, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Fagligt selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker, Fagligt selskab for Konsultation- og Infirmerisygeplejersker samt Fagligt selskab for sygeplejersker i kommunerne.

Der var afsat 0,5 mio. kr. på finansloven til projektet i 2016, og projektet var afsluttet 4. kvartal 2016.

Hent de sundhedsfaglige anbefalinger