Governance for landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Kommuner og regioner står i spidsen for den praktiske gennemførelse af udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. For at understøtte vidensdeling og samarbejde om nationale og tværgående projekter er der etableret en fællesoffentlig porteføljestyregruppe.

Porteføljen i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL består af følgende:

  • Fem regionale landsdelsprogrammer – et for hver region med tilhørende kommuner og praktiserende læger
  • En række forudsætnings- og analyseprojekter

Ud over at sikre gennemsigtighed om resultater og fremdrift i udbredelsen udnytter denne organisering synergier på tværs af regioner og kommuner, så erfaringsudveksling understøttes.

 

Diagrammet viser, hvordan udbredelsen af telemedicin er organiseret. Diagrammet er forklaret yderligere i teksten herunder.

 

Modellen viser governance for landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. Klik på modellen, hvis du ønsker en forstørret version.

Fem regionale landsdelsprogrammer

Den praktiske gennemførelse af udbredelsen af telemedicin ligger hos kommuner og regioner, der organiserer sig i fem landsdelsprogrammer. Der er ét landsdelsprogram for hver region med tilhørende kommuner og praktiserende læger.

For at sikre, at der bliver taget højde for lokale forskelle, har hvert landsdelsprogram ansvar for at udbrede telemedicin i de respektive lokalområder, og der er derfor oprettet programstyregrupper på landsdelsniveau. Landsdelsprogrammerne har dog mulighed for at benytte sig af de fora, der allerede eksisterer i forbindelse med sundhedsaftalerne.

Udbredelsen af telemedicin kræver ændringer i den nuværende organisering, og landsdelsprogrammerne står i spidsen for at udvikle nye arbejdsgange. Der skal blandt andet udarbejdes en konkret opgave- og ansvarsfordeling mellem kommune, sygehus og almen praksis.

Fællesoffentlig porteføljestyregruppe

For at sikre blandt andet fremdrift i gevinstrealisering og samtidig understøtte erfaringsudveksling på tværs af landet er der etableret en fællesoffentlig porteføljestyregruppe.

Læs mere om porteføljestyregruppen

For at sikre fremdrift i udbredelsen af telemedicin skal der løbende følges op på udbredelsen ud fra en række strategiske målsætninger og milepæle. De strategiske målsætninger er operationaliseret i en række indikatorer for gevinster.

Læs mere om de strategiske målsætninger og milepæle

Ud fra rapporteringer, som landsdelsprogrammerne løbende indberetter, følger porteføljestyregruppen op på fremdriften i milepæle og på realiseringen af sundhedsfaglige og sundhedsøkonomiske gevinster.

Til at understøtte porteføljestyregruppen er der etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat i Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om porteføljesekretariatet

Forudsætningsprojekter på tværs

Sideløbende med den praktiske gennemførelse i landsdelsprogrammerne er der igangsat en række forudsætningsprojekter i fællesoffentligt regi. Disse projekter omhandler beregning af en ny business case, forudsætningsprojekter for henholdsvis national infrastruktur og sundhedsfaglige anbefalinger samt et tværgående projekt for service- og logistikfunktioner.

Læs mere om forudsætningsprojekterne