Resultat og sanktioner

På baggrund af hver monitorering udarbejder Digitaliseringsstyrelsen en rapport over status for det pågældende websted, som sendes til den monitorerede myndighed

Rapporten, som sendes til den offentlige myndighed, vil indeholde en oversigt over de fundne fejl samt løsningsforslag.

Først på året offentliggøres et resumé af hver enkelt monitoreringsrapport på digst.dk. Digitaliseringsstyrelsen formidler også på digst.dk den opsamlede viden i generel form, herunder information om mest hyppige fundne fejl og løsningsvejledning.

Høring af tilsynets afgørelse

Myndigheden modtager resultaterne af de to typer monitorering, inden de offentliggøres. Myndigheden har ti arbejdsdage til at opklare eventuelle misforståelser eller afgive bemærkninger til resultaterne og tilsynets afgørelse. I særlige tilfælde kan fristen på ti dage forlænges.

Sanktioner

Digitaliseringsstyrelsen kan i medfør af loven udstede påbud om, at det offentlige organ skal

  • gøre konkret indhold tilgængeligt,
  • sikre en fyldestgørende og opdateret tilgængelighedserklæring eller
  • anvise et konkret tilgængeligt alternativ.

Ud over påbud vil Digitaliseringsstyrelsen også give anbefalinger til løsning af mindre alvorlige tilgængelighedsfejl.