Forenklet monitorering af aalborg.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.aalborg.dk, tilhørende Aalborg Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 336 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført og klar, men har mangler vedrørende at være detaljeret og udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Aalborg Kommune snarest muligt tilgængeliggør dokumenter, som er omfattet af lovens krav, fordi de indgår i aktive, administrative processer. Det gælder uanset, hvornår disse dokumentformater er publiceret. Det påhviler Aalborg Kommune at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt det enkelte dokument er nødvendigt for aktive administrative processer i medfør af opgaver, som Aalborg Kommune varetager.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Aalborg Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme i tilgængelighedserklæringen tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk samt skriftligt uden at skulle regne, hvorved ingen udelukkes fra at anvende feedback-mekanismen. Dette er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og fremadrettet vil et brud på kravet føre til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Aalborg Kommune vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  •  Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet gøres udtømmende og detaljeret.