Dybdegående monitorering af aarhus.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en dybdegående monitorering af webstedet www.aarhus.dk, tilhørende Aarhus Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

Tilsynet er baseret på en dybdegående monitorering, hvor der indledende er foretaget en forenklet monitorering med automatiske testværktøjer og derefter er gennemført en manuel evaluering af samtlige krav til tilgængeligheden på webstedet på et udvalg af sider.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 395 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler vedrørende ajourføring samt at være udtømmende og detaljeret.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at video og lydfiler offentliggjort efter 23. september 2020 skal tilgængeliggøres, da de ikke kan betragtes som ”Ikke omfattet af loven”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at linket til tilgængelighedserklæringen fra footeren på www.aarhus.dk skal navngives ”Tilgængelighedserklæring”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Aarhus Kommune omfatter fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger i det pågående arbejde med øget webtilgængelighed, da disse ikke kan betragtes som tredjepartsindhold, og derved er de omfattet af loven som indhold på et websted, der er delvist finansieret og kontrolleret af kommunen.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Aarhus Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet gøres udtømmende. Det forudsætter, at den fyldestgørende angiver de konkrete indholdstyper, der er utilgængelige.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen tilrettes, så den indeholder en plan for tilgængeliggørelse af samtlige punkter nævnt under punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Aarhus Kommune efterser tilgængeligheden i de publicerede dokumenter på webstedet for at sikre, at de lever op til webtilgængelighedsloven, da myndigheden ikke generelt kan pålægge borgeren at anmode om tilgængeliggørelse af dokumenter, som er omfattet af loven. Såfremt Aarhus Kommune vurderer, at tilgængeliggørelse af visse dokumenter vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde, bør dokumenterne nævnes under punktet ”Uforholdsmæssig stor byrde” i tilgængelighedserklæringen.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at såfremt Aarhus Kommune ønsker at indhold fra tilgængelighedserklæringens punkt ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” i stedet undtages med begrundelse i uforholdsmæssig stor byrde, bør der foretages en konkret vurdering af indholdet med en vægtning af de anslåede omkostninger over for de anslåede fordele for personer med handicap, herunder under hensyntagen til varigheden og hyppigheden af brugen, og kommunen bør aktivt tage stilling til, om indholdet er nødvendigt for aktive administrative processer.