Forenklet monitorering af fynbus.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.fynbus.dk, tilhørende FynBus, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 360 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er udtømmende, men har mangler i forhold til ajourføring, detaljeringsgrad og klarhed.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at FynBus tilgængeliggør aktuelt gældende køreplaner og adgang til prisberegner, da Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at disse er nødvendige for aktive administrative processer jf. § 1, stk. 5, nr. 1 Med påbuddet følger en frist på tre måneder den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler i forlængelse heraf, at de gældende køreplaner og adgang til prisberegneren bør indgå under ”Uforholdsmæssig stor byrde”, såfremt de vurderes sådan. I så fald bør der anvises et tilgængeligt alternativ.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og fremadrettet vil et brud på kravet føre til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt FynBus vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil ovenstående er gjort, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart. Det forudsætter, at den angiver hvilket konkret indhold, der er utilgængeligt og giver anvisninger på, hvordan brugeren kan komme videre.