Forenklet monitorering af greve.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.greve.dk, tilhørende Greve Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 364 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet har mangler i forhold til ajourføring, detaljeringsgrad og klarhed.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Greve Kommune snarest muligt tilgængeliggør dokumenter, som er omfattet af lovens krav, såfremt de indgår i aktive, administrative processer. Det påhviler Greve Kommune at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt det enkelte dokument er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, Greve Kommune varetager.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Greve Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme i tilgængelighedserklæringen tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden både telefonisk og skriftligt uden brug af NemID, hvorved ingen udelukkes fra at anvende feedbackmekanismen. Dette er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen og vil fremadrettet være et brud, der fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at bemærkningerne i tilgængelighedserklæringen om dokumenter publiceret før den 23. september 2018, som ikke er en del af aktive administrative processer, anføres under punktet ”Ikke omfattet af loven”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Greve Kommune vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil ovenstående er gjort, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsens anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart.