Forenklet monitorering af kolding.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.kolding.dk, tilhørende Kolding Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 319 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler i forhold til at være ajourført, detaljeret og udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Kolding Kommune sikrer, at nemURL'en www.kolding.dk/was leder til tilgængelighedserklæringen for www.kolding.dk i WAS-Tool senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Kolding Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Kolding Kommune vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil de nødvendige justeringer af webstedet er foretaget, , bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus, ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i tilgængelighedserklæringen redegøres for alt utilgængeligt indhold.
  • Vedrørende bilag til udvalgsmøder, som er nævnt under punktet ”Uforholdsmæssig stor byrde”, anbefaler Digitaliseringsstyrelsen, at Kolding Kommune foretager en konkret vurdering af indholdet under hensyntagen til indholdets relevans for personer med funktionsnedsættelser, og på baggrund heraf redegør for undtagelsens berettigelse i tilgængelighedserklæringen.

Bemærkning 

Digitaliseringsstyrelsen bemærker, at Kolding Kommune kort tid efter den udførte monitorering skiftede til et nyt websted, og at rapportens fund derved afspejler det tidligere websteds tilgængelighedsudfordringer.