Forenklet monitorering af lejerbo.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.lejerbo.dk, tilhørende Lejerbo, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 303 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret, udtømmende og klar, men har mangler i forhold til ajourføring.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Lejerbo sikrer, at nemURL'en www.lejerbo.dk/was leder direkte til tilgængelighedserklæringen for www.lejerbo.dk i WAS-Tool (https://www.was.digst.dk/lejerbo-dk) senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Lejerbo tilgængeliggør alle de dokumenter, som er omfattet af lovens krav, herunder særligt de dokumenter, som indgår i aktive administrative processer. Det påhviler Lejerbo at foretage en konkret vurdering af, om det enkelte dokument er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, som Lejerbo varetager. Med påbuddet følger en frist på tre måneder for at tilgængeliggøre det pågældende indhold.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Lejerbo udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der for de specifikke indholdstyper og dokumentformater, som ikke overholder webtilgængelighedsloven, anføres et tidspunkt for, hvornår indholdet forventes tilgængeliggjort.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Lejerbo tager stilling til, om der kan anvises et tilgængeligt alternativ til indhold undtaget under ”Uforholdsmæssig stor byrde”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Lejerbo vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil de nødvendige justeringer af webstedet er foretaget, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.