Forenklet monitorering af rigshospitalet.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.rigshospitalet.dk, tilhørende Region Hovedstaden, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 382 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler i forhold til ajourføring og at være detaljeret og udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Rigshospitalet om muligt angiver et tilgængeligt alternativ til de ikke-tilgængelige patientinformationer, jobsøgningsformularer og øvrige skemaer, blanketter og formularer, da de indgår i aktive administrative processer. Disse forventes at være særligt for vigtige for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap, hvilket er lovens primære målgruppe. Det konkrete tilgængelige alternativ skal fremgå af tilgængelighedserklæringen jf. §3. stk.3. Er det ikke muligt at anvise et tilgængeligt alternativ, skal begrundelsen herfor ligeledes fremgå af tilgængelighedserklæringen. Med påbuddet følger en tidsfrist på tre måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Region Hovedstaden udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret. Det forudsætter, at den giver anvisninger på, hvordan brugeren kan komme videre. Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at de ikke-tilgængelige patientinformationer, jobsøgningsformularer og øvrige skemaer, blanketter og formularer alle indgår i aktive administrative processer. Særligt forventes disse at være vigtige for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap, hvilket er lovens primære målgruppe. Det er derfor er vigtigt, at der anvises et tilgængeligt alternativ.
  • Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke er ajourført og udtømmende, da der mangler angivelse af flere typer utilgængeligt indhold. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der så vidt muligt redegøres for de forskellige kategorier/indholdstyper af utilgængeligt indhold, og at myndigheden retter op på de fundne tilgængelighedsfejl.