Forenklet monitorering af viborg.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.viborg.dk, tilhørende Viborg Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 358 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er udtømmende, men har mangler i forhold til ajourføring og at være detaljeret og klar.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at materiale, der ikke retmæssigt kan undtages under lovens definition af arkiv, tilgængeliggøres, jf. § 1 stk. 5. nr. 8.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at myndigheden angiver arkivmateriale under tilgængelighedserklæringens punkt ”ikke omfattet af loven”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Viborg Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Viborg Kommune vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil de nødvendige justeringer af webstedet er foretaget, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart. Det forudsætter, at den angiver hvilket konkret indhold, der er utilgængeligt og giver anvisninger på, hvordan brugeren kan komme videre.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at myndigheden foretager en konkret vurdering af videoindhold under tilgængelighedserklæringens punkt ”Uforholdsmæssig stor byrde” og på denne baggrund redegør for undtagelsens berettigelse.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at videoer offentliggjort efter den 23. september 2020 gøres tilgængelige. Såfremt omfattede videoer ikke kan gøres tilgængelige, skal der om muligt anvises et tilgængeligt alternativ.

Bemærkning

Digitaliseringsstyrelsen bemærker, at Viborg Kommune kort tid efter den udførte monitorering skiftede til et nyt websted, og at rapportens fund derved afspejler det tidligere websteds tilgængelighedsudfordringer.