Evaluering af Den Fælles Dataenhed

Den Fælles Dataenhed understøtter kommunerne, Udbetaling Danmark og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i kontrollen med udbetaling af sociale ydelser. Der er gennemført en evaluering af enhedens arbejde.

Den Fælles Dataenhed er placeret hos Udbetaling Danmark og anvender register-data og statistik i sit arbejde for at styrke indsatsen mod fejludbetalinger og snyd i forbindelse med udbetaling af sociale ydelser.

Der er som led i initiativ 2.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 gennemført en evaluering af Den Fælles Dataenhed (DFD) i 2016.

Den Fælles Dataenhed

Den Fælles Dataenhed (DFD) blev oprettet ved lov nr. 523 af 29. april 2015 med henblik på at styrke samarbejdet om kontrolindsatsen med udbetaling af sociale ydelser gennem samkøring af oplysninger om ydelsesmodtagere fra ydelsessystemer og offentlige registre.

DFD bidrager i dag til at styrke kontrolindsatsen i kommunerne, Udbetaling Danmark (UDK) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) gennem registersamkøring og levering af lister med ydelsesmodtagere, der falder ud på et eller flere udsøgningskriterier. Listerne anvendes af kunderne til at igangsætte kontrolsager i de relevante tilfælde og identificere fejludbetalinger og snyd.

Formålet med evalueringen af DFD

Evalueringen har særligt haft til formål at:

  • Belyse om lovens intention med dataenheden og samarbejdet er udmøntet som forudsat og at belyse opnåede resultater
  • Identificere udfordringer for DFD’s fremadrettede arbejde med at bidrage til kontrolindsatsen i kommunerne og andre myndigheder
  • Opstille konkrete forslag og anbefalinger med henblik på at optimere kontrolarbejdet med afsæt i DFD

Se evalueringen af DFD

Den 9. november 2017 godkendte Den Fællesoffentlige Styregruppe for Fejludbetalinger og Kontrol evalueringen, der blev gennemført med bistand fra Deloitte.

Evaluering