Bedre muligheder for hurtigere afgørelser

Når borgere i dag ansøger om folkepension foregår sagsbehandlingen i meget høj grad automatisk. Det samme gælder på andre ydelsesområder. Digitaliseringsstyrelsen arbejder for at borgerne kan få hurtigere afgørelser med færre fejl samtidig med, at administrationen bliver mere omkostningseffektiv.

Hurtigere og mere korrekte afgørelser

Klare begreber, opdaterede data og systemunderstøttelse giver mulighed for helt eller delvist at automatisere sagsbehandling. Det betyder, at sagsbehandlingen foregår med lille eller ingen involvering af en sagsbehandler. Når en borger via en selvbetjeningsløsning søger om en ydelse, beregnes det automatisk, om borgeren har ret til ydelsen og eventuelt størrelsen af den pågældende ydelse.

Det kan ske fordi myndigheden allerede har adgang til de nødvendige, pålidelige oplysninger, og fordi lovgivningen er indrettet, så det er muligt at træffe afgørelse ud fra objektive kriterier. Selv hvis en sagstype kræver faglige vurderinger, der ikke lader sig automatisere, kan en delvis automatisering understøtte sagsbehandlingen.

Klare begreber – en forudsætning for hurtigere afgørelser

Det kræver klare begreber, hvis det offentlige skal træffe hurtigere afgørelser. Det er en del af arbejdet i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, at analysere indkomst- og samlivsbegreberne med henblik på, at undersøge fordele og ulemper ved mere klare begreber, der er ens på tværs af lovgivningen om offentlige ydelser.

Mulige fordele ved automatisering

Der er en lang række mulige fordele forbundet med automatisering af sagsbehandlingen. Borgeren oplever, at sagsbehandlingen er hurtig og i stigende grad kan borgeren få svar med det samme. Der er også mindre risiko for fejl i sagsbehandlingen, når der kan anvendes pålidelige data, som ikke manuelt skal indhentes og indtastes.

Det kommer både borgeren og samfundet til gode, da fejl i sagsbehandlingen er omkostningstungt for både borgeren og myndigheden. Når lovgivningen i højere grad er indrettet med objektive kriterier, bliver det desuden lettere for borgeren at forstå afgørelserne. Retssikkerheden kan også blive styrket med færre fejl og en mere gennemskuelig lovgivning. Endelig er det omkostningseffektivt for myndigheden at sagsbehandle, når det kan klares af et it-system.

Digitaliseringsstyrelsen rolle

En lang række sagsområder er i dag delvist automatiseret, og automatiseringsgraden stiger løbende i kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Digitaliseringsstyrelsen bidrager gennem analyser og koordinering til at belyse mulighederne for at skabe rammevilkår, der kan bidrage til en fortsat effektiv og tryg forøgelse af automatiseringsgraden. Rammevilkårene dækker en bred vifte af juridiske, organisatoriske og tekniske forhold, som de enkelte myndigheder ikke selv kan ændre på.

Arbejdet sker blandt andet i regi af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.