Digital ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet

En arbejdsgruppe bestående af myndighederne på kørekortområdet har fået udarbejdet en analyse af mulighederne for at digitalisere ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.

Ansøgning om kørekort under lup

Når borgerne i dag ansøger om kørekort er forløbet præget af papirformularer og træge arbejdsgange. Kørelærerne hjælper ansøgerne med at udfylde og holde styr på en række fysiske blanketter og vedlægge den rette dokumentation for fx et bestået førstehjælpskursus, hvis det er første gang, borgeren tager kørekort. Den nuværende service kan af denne grund opleves som besværlig og usammenhængende for både borgere og kørelærere. 

Samtidig er flere forskellige myndigheder involveret i processen, og der er behov for at forsende fysiske blanketter mellem myndighederne fx mellem kommunerne og producenten af fysiske kørekort og mellem Politiets Administrative Center og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Derfor har en arbejdsgruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Transport- og Boligministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og KL med bistand fra Implement Consulting Group udarbejdet en analyse af mulighederne for at digitalisere ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.

Der er i forlængelse af den politiske aftale om at undersøge mulighederne for at digitalisere kørekortområdet nedsat en arbejdsgruppe, Arbejdsgruppen for Digitalisering af Kørekortområdet. Arbejdsgruppen har deltagelse af Digitaliseringsstyrelsen, Transport- og Boligministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og KL.

Analysens resultater

Analysen af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet er gennemført fra efteråret 2019 til foråret 2020 og viser blandt andet at:

  • Borgerne oplever lang ventetid, fysisk transport af dokumenter, komplicerede sagsforløb ved fejl og manglende gennemsigtighed
  • Kørelærerne varetager en række administrative opgaver på vegne af ansøger, der ikke modsvarer deres faglige kompetencer og kerneopgave
  • Myndighederne har mange manuelle procestrin, fejl og tilbageløb. Derudover har myndighederne behov for løbende at gentaste data i systemer samt modtage og sende materiale med fysisk post i væsentligt omfang
  • Systemunderstøttelsen på området er generelt præget af enkeltstående systemer, der ikke kan anvendes på tværs af flere aktører

Læs analysen af kørekortområdet

Der tages forbehold for, at de i analysen fremstillede forslag til løsninger, økonomiske estimater, lovgivningsmæssige konsekvenser og tidsplaner for implementering ikke er endelige, men skal videre kvalificeres.

Den videre vej

Med udgangspunkt i analysen vil arbejdsgruppen følge op på mulighederne for at tilrettelægge en bedre og mere digital ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet. Arbejdsgruppen har i oktober 2020 nedsat to task forces, som har undersøgt muligheden for at digitalisere lægeattesten samt muligheden for digital fremsendelse af stamoplysninger. Arbejdsgruppen har den 12. februar 2021 godkendt afrapporteringer fra de to task forces. Kørekortområdet er komplekst, og arbejdsgruppen vil derfor arbejde videre med en gradvis digitalisering af området.

Læs afrapportering om digitalisering af lægeattest

Læs afrapportering om digital fremsendelse af stamoplysninger

Baggrund for analysen af kørekortområdet

Når borgere i dag ansøger om kørekort er forløbet præget af papirformularer og træge arbejdsgange. Derfor besluttede regeringen og KL som en del af Digitaliseringspagten, at undersøge mulighederne for at digitalisere ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.

Analysen af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet er afsluttet i juni 2020.

Læs mere om Digitaliseringspagten