Vejledninger og værktøjer

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning udvikler løbende værktøjer, der kan lette ministeriernes arbejde med at indtænke digitalisering i lovarbejdet.

Det skal du vide, når du skriver ny lovgivning

Når du skal vurdere, om ny lovgivning er digitaliseringsklar, er der flere faktorer at tage stilling til. Hvis du har vurderet lovteksten i forhold til disse elleve punkter, er du godt på vej.

Offentlige implementeringskonsekvenser

Betydning for borgerne

Vurder om lovgivningen bidrager til større gennemsigtighed, bedre tilgængelighed for borgere og virksomheder samt en mere ensartet sagsbehandling.

Databeskyttelse

Loven skal være i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og reglerne for udveksling af data mellem offentlige myndigheder.

It-styring og risiko

Der skal tages hensyn til konsekvenserne for eksisterende it-systemer, og om der kræves udvikling af nye.

 

 

Organisatoriske forhold

Det skal overvejes om der er væsentlige ændringer i forhold til organisering og kompetencedeling mellem myndigheder, og om der er risici forbundet hermed.

Syv principper for digitaliseringsklar lovgivning

Enkle og klare regler

Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrage til en mere ensartet administration og digital understøttelse.

Digital kommunikation

Lovgivningen skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Se skemaet for digital kommunikation

Muliggør automatisk sagsbehandling

Lovgivningen skal understøtte hel eller delvis digital administration under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

Ensartede begreber og genbrug af data

Data og begreber skal genbruges på tværs af myndigheder for at skabe bedre sammenhæng på tværs.

Se vejledning om dataoverblik

Tryg og sikker databehandling

Datasikkerhed skal prioriteres højt, og der skal være fokus på sikker og tryg datahåndtering, herunder beskyttelse af personoplysninger.

Anvendelse af offentlig infrastruktur

Lovgivningen skal tage højde for, at det er muligt at bruge eksisterende offentlig it-infrastruktur som fx NemID og Digital Post.

 

Forebygger snyd og fejl

Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.