Præcise krav til opbevaring og behandling af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger)

Der etableres en PNR-enhed i Rigspolitiet, der er ansvarlig for at indsamle, opbevare, behandle og videregive PNR-oplysninger.

Lovens formål er at skabe en samlet retlig ramme for indsamling af de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne er i besiddelse af om deres passagerer, og derved give politiet hurtig og systematisk adgang til PNR-oplysninger, til brug for bekæmpelse af grov kriminalitet.

Både Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Toldstyrelsen bevarer deres adgang til PNR-oplysninger. Ydermere gives det almindelige politi – i lighed med politiet i de øvrige EU-medlemsstater – adgang til at anvende PNR-oplysninger, til at bekæmpe grov kriminalitet.

Princip #5 om sikker databehandling

Der er, i lovens kapitel 2, givet fornøden hjemmel til indsamling af data, hvor luftfartsselskabernes forpligtelser oplistes.

Der er ydermere indtænkt beskyttelse af personoplysninger i §§ 6 og 9, hvor det fremgår, at oplysninger slettes, hvis de ikke er omfattet af loven.

Loven indeholder i § 5 en opbevaringsperiode på 5 år for PNR-oplysningerne, der sikrer at oplysningerne ikke opbevares på bestemt tid.

Af § 7 fremgår det, at PNR-oplysninger maskeres efter 6 måneder og det oplistes hvilke kriterier, der kan begrunde afmaskering.

Princip #7 om forebyggelse af snyd og fejl

Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver foretager en efterfølgende kontrol af, om betingelserne for afmaskeringen er opfyldt efter § 7, stk. 3.

Konklusion

Der er i loven foretaget grundige overvejelser om PNR-oplysningernes opbevaring og behandling og dette har resulteret i præcise krav til PNR-oplysningernes opbevaring og behandling.