Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien

Dele- og platformsøkonomi bidrager med nye muligheder for vækst og innovation blandt privatpersoner og understøtter en bedre samfundsøkonomisk udnyttelse af husholdningernes aktiviteter.

Gennem dele- og platformsøkonomien får danskerne ligeledes større valgfrihed og nye muligheder for at tjene penge, samtidig med, at der skabes mere konkurrence til gavn for brugerne.

Deleøkonomiske aktiviteter rummer imidlertid også en række nye udfordringer for blandt andet skattekontrollen. Det er derfor vigtigt, at der etableres et velfungerende marked for den nye økonomi, hvor danskere, der er aktive i deløkonomien, betaler korrekt skat, og der er klarhed om de skatteregler, som borgerne skal følge.

Med lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien) er den del af regeringens, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstres Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien, der vedrører nye og ændrede bundfradrag for deleøkonomiske indtægter, blevet udmøntet.

Formålet med loven er at medvirke til, at danskere, der er aktive i deleøkonomien, betaler korrekt skat, og at der i øvrigt er klarhed om de skatteregler, som de borgere, der opnår indtægter ved at benytte deleøkonomiske tjenester, skal følge.

Loven

Loven indeholder nye og ændrede bundfradrag på tre områder.

For det første har aftaleparterne ønsket at styrke incitamentet til at udleje egen fritidsbolig gennem en tredjepart (værende en digital platform eller et bureau), der indberetter indtægterne til skattevæsenet. Dette er sket ved at hæve det skematiske bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger, hvor der sker indberetning af en tredjepart, fra 21.900 kr. til 40.900 kr. (2019-niveau) fra og med 2021, hvor indberetningen kan foretages af en tredjepart.  

For det andet har aftaleparterne ønsket at styrke incitamentet til at korttidsudleje helårsboliger gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens lejeindtægter til skattevæsenet. Desuden har man ønsket at forenkle reglerne for beskatning af udlejning af helårsboliger en del af året samt at forenkle reglerne for at udleje en del af en helårsbolig.

Der er derfor blevet indført et skematisk bundfradrag på 28.000 kr., der betinges af, at der sker indberetning. Endvidere er der indført et nyt skematisk bundfradrag på 11.000 kr. ved udlejning af helårsboliger, hvor indtægterne ikke indberettes af en tredjepart. Denne regel svarer til reglerne ved udlejning af fritidshuse. For 2018, 2019 og 2020 gælder der dog ikke noget krav om indberetning for at kunne anvende det forhøjede bundfradrag. 

Regelforenklingen er blevet opnået ved, at de skatteregler, der gælder for udlejning af helårsboliger en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig stort set svarer til det regelsæt, der allerede er gældende ved udlejning af fritidsboliger. Her er der tale om et fast bundfradrag, der varierer alt afhængig af, om der sker indberetning, og hvor kun en del af den overskydende lejeindtægt beskattes.

Endvidere indebærer loven, at det kun er 60 pct. af lejeindtægterne udover bundfradraget, der beskattes. Denne regel er den samme regel, der allerede gælder for beskatning af indtægt ved udlejning af fritidshuse. Ligeledes bliver indkomsten for alle udlejere og fremlejere beskattet som kapitalindkomst. Det svarer til de gældende regler for ejere af fritidsboliger.

For det tredje er det et mål med loven at gøre det mere attraktivt for privatpersoner at udleje deres biler, lystbåde og campingvogne med mere. Dette er opnået ved at lette den administrative byrde i forbindelse med udlejningen.

Der er med loven blevet indført et bundfradrag på 10.000 kr. (2018-niveau) for fysiske personers indkomst fra udlejning af personbiler til lille kørekort, lystbåde og campingvogne mv. Ved at anvende et bundfradrag er det blevet administrativt mere enkelt for personer, der i begrænset omfang foretager udlejning af deres aktiver, da der ikke længere skal ske en opgørelse for de faktiske udgifter og værditab. Udlejning der sker som led i erhvervsmæssig virksomhed er ikke omfattet af dette fradrag, da fradraget skal give privatpersoner et incitament til at deltage i deleøkonomien.

Indberetningsløsning

For at gøre det attraktivt for platformene at indberette frivilligt, og for at gøre det attraktivt for brugere at anvende platforme, der indberetter frivilligt, skal der udvikles en digital indberetningsløsning. Herigennem får brugere af platforme, der frivilligt indberetter brugernes indtægter til skattevæsenet automatisk indberettet deres indtægtsoplysninger til skattevæsenet. Den digitale indberetningsløsning forventes færdigudviklet i 2021, hvorfor betingelserne om indberetning først gælder fra 2021.

Ovenstående tiltag, der understøtter bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele-og platformsøkonomien, demonstrerer effektiv anvendelse af en række af principperne for digitaliseringsklar lovgivning. Disse vil blive beskrevet i det følgende. Hvert eksempel indledes med en kort introduktion til indholdet af det pågældende princip.

Princip #1 om brug af enkle og klare regler

Princip nummer et foreskriver, at lovgivning så vidt muligt skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrager til en mere ensartet administration, der kan understøttes digitalt.  

Med denne lov er der sket en tilpasning af regelsættet vedrørende udlejning af helårsboliger og udlejning af en del af en helårsbolig således, at disse regler i højere grad stemmer overens med reguleringen af fritidsboliger. Med tilpasningen gøres reglerne mere enkle, og dermed nemmere at forvalte til gavn for den offentlige administration og til gavn for de borgere, der ønsker at udleje deres helårsboliger.

Desuden bidrager indførelsen af faste bundfradrag for helårsboliger og biludlejning mv. også til et mere enkelt og klart regelsæt.

Princip #7 om forebyggelse af snyd og fejl

Ifølge princip nummer syv skal lovgivningen udformes således, at den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.

Loven skaber incitament til, at der sker indberetning ved udlejning af fritidsboliger, helårsboliger og biler, lystbåde og campingvogne mv. gennem tildeling af fradrag. På denne måde sikres det, at der for de fleste er en fordel i at anvende tredjeparter, der indberetter til skattemyndighederne. Således demonstrerer lovgivningen, hvordan incitamentstrukturer kan bidrage til effektiv forebyggelse af snyd og fejl.

Endvidere understøttes udlejningsplatformenes mulighed for at indberette brugernes indtægter til skattevæsenet gennem oprettelsen af en digital indberetningsløsning. En digital indberetningsløsning gør det mere attraktivt og nemmere at foretage indberetning, der ligeledes understøtter en bedre mulighed for effektiv kontrol og forebyggelse af snyd i overensstemmelse med princip nummer syv.

Effekter og konsekvenser

Det påpeges, at loven medfører administrative udgifter for Skatteforvaltningen til udvikling af en ny digital indberetningsløsning for deleøkonomiske platforme. Der skal blandt andet udvikles en løsning til unik identifikation af brugerne og en modtagerløsning (database) til opbevaring, kvalitetssikring og berigelse af data.

Loven medfører desuden administrative udgifter for Skatteforvaltningen til styrket skattekontrol og vejledning af deleøkonomiske virksomheder og udlejere.

Konklusion

Loven om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele-og platformsøkonomien er et godt eksempel på, hvorledes lovgivningen kan udformes med blik for klare og enkle regler som foreskrevet i princip nummer et.

Dertil demonstrerer loven, hvordan etableringen af positive incitamenter til at foretage indberetning til skattemyndigheder og etableringen af en digitalt understøttet indberetningsløsning bidrager til effektiv kontrol og forebyggelse af snyd i overensstemmelse med princip nummer 7.