Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige andre love

Denne lovgivning effektuerer aftalen om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker.

Aftalen mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisen, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blev indgået den 2. december 2020. Aftalen skulle gennemføre initiativer, der bidrager til at stimulere privatforbruget, understøtte danske styrkepositioner inden for eksport og holde hånden under danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder i en periode, hvor samfundet fortsat er præget af begrænsninger på den økonomiske aktivitet som følge af covid-19.

Lovforslaget

Loven har til hensigt, at give lønmodtagere mulighed for at få udbetalt de resterende feriemidler fra ultimo marts 2021. Udbetalingen af de resterende feriepenge vil ske på baggrund af lønmodtagernes faktiske tilgodehavende feriemidler, når der foreligger en konsolideret opgørelse af borgernes tilgodehavende feriemidler på baggrund af indberetninger fra arbejdsgiverne om lønmodtagernes optjente ferie.

For at undgå at presse virksomhedernes likviditet i forbindelse med udbetalingen, vil staten mellemfinansiere den førtidige udbetaling af feriemidler ved at yde et lån til fonden, ligesom det var tilfældet efter de nugældende regler om førtidig udbetaling af feriemidler. Dermed vil arbejdsgivernes indbetaling til fonden være uafhængig af, om lønmodtager har fået udbetalt feriemidlerne førtidigt.

Udviklingen af den tekniske løsning for den førtidige udbetaling af tilgodehavende feriemidler i foråret 2021 betyder, at nogle øvrige opgaver med tilgodehavende feriemidler må udskydes. Det vil eksempelvis medføre udskydelse af fondens opkrævning af arbejdsgivere, der skal indbetale til fonden, fondens overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG) i tilfælde af arbejdsgivers konkurs eller udflytning og fondens tilbagesøgning af uberettiget udbetaling i efteråret 2020.

Princip #2 om digital kommunikation

Lovforslaget er i overensstemmelse med princip 2 om, at kommunikation skal ske digitalt, da det med lovforslaget forventes, at borgerens ansøgning om førtidig udbetaling af feriemidler skal ske digitalt, dog med mulighed for ansøgning på blanket, der sendes til fonden.

Princip #3 om automatisk sagsbehandling

Lovforslaget understøtter princip 3 om automatiseret arbejdsgange forbundet med afgørelser. Beregning af den førtidige udbetaling vil som udgangspunkt ske automatisk på baggrund af arbejdsgivers indberetninger, fondens oplysninger om tidligere udbetalte feriemidler og betaling til fondsferiedage, samt skatteoplysninger indhentet fra Skattestyrelsen. Fonden vil dermed foretage automatiseret behandling af ansøgninger, dog med mulighed for manuel behandling efter nogle nærmere angivne kriterier, der forventes fastsat ved bekendtgørelse.

Princip #7 om forebyggelse af snyd og fejl

Lovforslaget er også i overensstemmelse med princip 7 om forebyggelse af snyd og fejl. Da der fastsættes nærmere regler i bekendtgørelsen om fondens kontrol ved førtidig udbetaling af feriemidler, både i forbindelse med behandling af borgerens ansøgning og når udbetaling er afsluttet. Der kan blandt andet fastsættes regler om manuel behandling af ansøgninger for personer, hvor indberetningen af feriemidler fremstår usædvanlig, eller muligvis uberettiget, sådan at der kan tages hensyn til dette ved beregning af udbetalingen.

Effekter og konsekvenser

Lovgivningen har økonomiske konsekvenser for det offentlige i form af blandt andet administrative merudgifter i Arbejdsmarkedets Tillægspension, som følge af førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler. Lovforslaget har ligeledes administrative udgifter for Skatteforvaltningen som følge af vejledning, sagsbehandling og systemtilretninger.

Konklusion

Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige andre love er et eksempel på, hvordan principperne bag digitaliseringsklar lovgivning kan indarbejdes i lovgivningen, herunder digital kommunikation, automatisk behandling af ansøgninger og forebyggelse af snyd og fejl.