It-understøttelse af helhedsorienteret indsats

Ny lovgivning vil give kommunerne mulighed for at tilrettelægge en mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere og familier. Analyse viser, hvordan kommunerne med brugen af både eksisterende og nye it-løsninger kan understøtte en mere helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling på tværs af de kommunale fagområder.

Borgere og familier med komplekse problemer, hvis behov går på tværs af flere forvaltninger, får ofte lagt flere handleplaner og tilbudt indsatser, der ikke nødvendigvis er koordinerede på tværs af forvaltninger. Borgerne skal derfor på egen hånd navigere mellem sagsbehandlere og kontaktpersoner, som stiller hver deres krav til fremmøde, dokumentation og deltagelse i indsatser med forskellige mål.

Ved at arbejde på tværs af faggrænser og forvaltninger kan man tilbyde borgeren en helhedsorienteret indsats, der skaber en mere sammenhængende kommunal sagsbehandling og helhedsorienterede forløb, der hjælper borgere og familier bedst muligt. Derfor indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i vinteren 2018 en principaftale, der skaber rammerne for at tilbyde borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats, uagtet om borgerens behov går på tværs af flere forvaltninger i kommunen.

Læs aftaleteksten om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer på regeringen.dk

Kommunal it-understøttelse er i dag sektoropdelt

I dag er samarbejde om borgere og familier på tværs af de kommunale forvaltninger udfordret af en sektoropdelt it-understøttelse, som ikke understøtter videndeling samt tværgående arbejdsprocesser og dokumentation. Medarbejderne savner fx et samlet overblik over borgernes forskellige indsatser, aftaler og mål. Kommunerne har derfor behov for en it-understøttelse, som sikrer en effektiv administration af den kommende hovedlov – herunder øget sammenhæng og tværfaglighed i de nye arbejdsgange, metoder og processer, som administration af loven forudsætter.

Ny analyse om it-understøttelse

En tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har sammen med KL og kommunernes it-fællesskab KOMBIT foretaget en analyse af, hvordan kommunerne kan it-understøtte administration af den kommende hovedlov.

Analysen giver et overblik over kommunernes muligheder for at håndtere hovedlovens krav og synliggør it-mæssige afhængigheder, forudsætninger og hensyn, som skal adresseres i implementeringen af loven; dels i forbindelse til det lovforberedende arbejde og dels når relevante aktører planlægger og koordinerer både kort- og langsigtede it-udviklingstiltag på området.

Analysen bygger blandt andet på feltbesøg i 12 kommuner, som arbejder helhedsorienteret på tværs af traditionelle faggrænser og forvaltninger, og som har erfaringer med it-understøttelsen heraf.

Overordnet konkluderer analysen, at der vil være en række forskellige it-løsninger, som kommunerne kan anvende i den helhedsorienterede indsats, og som på forskellig vis vil imødekomme kommunernes forretningsbehov i en implementeringsperiode samt ved ikrafttrædelsen af skal-bestemmelserne. Nogle løsninger findes allerede, mens andre i løbet af de næste par år udvikles af relevante aktører, herunder staten og kommunerne.

Et eksempel på kommende løsninger er udvikling af overblikssystemer, der kan trække og skubbe indtastede oplysninger fra fagsystemerne til en helhedsorienteret borgerplan, som både borger og sagsbehandlere fra flere fagområder kan tilgå. Data kan således blive genbrugt, så hver enkelt sagsbehandler kun skal foretage indtastninger i ét af de i kommunen anvendte fag- og overblikssystemer og dermed ikke behøver at dobbeltregistrere.

Hent analysen om it-understøttelse af helhedsorienteret indsats

Eksisterende løsninger

På baggrund af kommunebesøgene er der udarbejdet et 0-scenarie, der samler en række ’work-arounds’ og værktøjer, som kommunerne kan benytte sig af i deres indledende implementering af hovedloven. Udsøgning, samtykke, overblik og tværgående registrering af den helhedsorienterede plan kan håndteres via ’work-around løsninger’, hvor nogle af disse vil være manuelle løsninger, fx manuel indhentning, scanning og arkivering af samtykke i kommunens ESDH-løsning.

Overblikssystemer såsom SAPA kombineret med tværgående adgang til fagsystemer kan allerede i dag anvendes til udsøgning og koordinering i forhold til den enkelte borger, mens samkøring af oplysninger fra kommunens fagsystemer kan bruges til at udsøge større grupper af borgere, som er i målgruppen for indsatsen.

Hent notat om 0-scenariet der beskriver eksisterende muligheder for it-understøttelse