Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien

Dele-og platformsøkonomi bidrager med nye muligheder for vækst og innovation blandt privatpersoner og understøtter en bedre samfundsøkonomisk udnyttelse af husholdningernes aktiviteter.

Gennem dele- og platformsøkonomien får danskerne ligeledes større valgfrihed og nye muligheder for at tjene penge, samtidig med, at der skabes mere konkurrence til gavn for brugerne.

Der er således mange fordele ved dele- og platformsøkonomien, og det er derfor vigtigt, at der etableres et velfungerende marked for den nye økonomi, hvor danskere, der er aktive i deløkonomien, betaler korrekt skat, og der er klarhed om de skatteregler, som borgerne skal følge.

Denne lov udmønter den del af regeringen Lars Løkke Rasmussen III og Dansk Folkepartis Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien, der vedrører nye og ændrede bundfradrag for deleøkonomiske indtægter og hensigten er med loven at understøtte etableringen af et velfungerende marked for dele- og platformsøkonomi.

Loven

Loven indeholder nye og ændrede bundfradrag på tre områder.

For det første har aftaleparterne ønsket at styrke incitamentet til at udleje egen fritidsbolig gennem en tredjepart (værende en digital platform eller et bureau), der indberetter indtægterne til skattevæsenet. Dette understøttes ved at hæve det skematiske bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger, hvor der sker indberetning, fra 21.900 kr. til 40.000 kr., hvor indberetningen kan foretages af en tredjepart.  

For det andet har aftaleparterne med loven ønsket at styrke incitamentet til at korttidsudleje helårsboliger gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens lejeindtægter til skattevæsenet gennem en digital indberetningsløsning. Dertil har man ønsket at forenkle reglerne for beskatning af udlejning af helårsboliger en del af året samt at forenkle reglerne for at udleje en del af en helårsbolig.

Der indføres derfor et skematisk bundfradrag på 28.000 kr., der betinges af, at der sker indberetning. Endvidere indføres et nyt skematisk bundfradrag på 11.000 kr. ved udlejning af helårsboliger, hvor indtægterne ikke indberettes af en tredjepart. Denne regel svarer til reglerne ved udlejning af fritidshuse. 

Regelforenklingen opnås ved, at de skatteregler, der gælder for udlejning af helårsboliger en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig i store træk kommer til at ligne de regelsæt, der i dag gælder ved udlejning af fritidsboliger. Her er der tale om et fast bundfradrag, der varierer alt afhængig af, om der sker indberetning, og hvor kun en del af den overskydende lejeindtægt beskattes.

Endvidere indebærer loven, at det er muligt udover bundfradraget at foretage fradrag på 40% af den reducerede lejeindtægt således, at det kun er 60% af den overskydende indtægt, der beskattes. Denne regel er den samme, som i dag gælder for beskatning af indtægt ved udlejning af fritidshuse. Ligeledes vil indkomsten fremover for alle udlejere og fremlejere blive beskattet som kapitalindkomst i overensstemmelse med de gældende regler for ejere af fritidsboliger.

For at gøre det attraktivt for platformene at indberette frivilligt, og for at gøre det attraktivt for brugere at anvende løsninger, der indberetter frivilligt, skal der udvikles en digital indberetningsløsning. Herigennem får brugere af platforme, der frivilligt indberetter brugernes indtægter til skattevæsenet automatisk indberettet deres indtægtsoplysninger til skattevæsenet, og den enkelte borger fritages fra selv at skulle oplyse indkomster i samme omfang som tidligere.

For det tredje er det et mål med loven at gøre det mere attraktivt for privatpersoner at udleje deres biler, lystbåde og campingvogne mm. Dette opnås ved at lette den administrative byrde i forbindelse med udlejningen.

Der indføres med loven et bundfradrag på 10.000 kr. for fysiske personers indkomst fra udlejning af personbiler til lille kørekort, lystbåde og campingvogne. Ved at anvende et bundfradrag bliver det administrativt mere enkelt for personer, der i begrænset omfang foretager udlejning af deres aktiver, da der herved ikke skal ske en opgørelse for de faktiske udgifter og værditab. Udlejning der sker som led i erhvervsmæssig virksomhed er ikke omfattet af dette fradrag, da det foreslåede fradrag er tiltænkt at give privatpersoner et incitament til at deltage i deleøkonomien.

Ovenstående tiltag, der understøtter bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele-og platformsøkonomien, demonstrerer effektiv anvendelse af en række af principperne for digitaliseringsklar lovgivning. Disse vil blive beskrevet i det følgende. Hvert eksempel indledes med en kort introduktion til indholdet af det pågældende princip.

Princip #1 om brug af enkle og klare regler

Princip nummer et foreskriver, at lovgivning så vidt muligt skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrager til en mere ensartet administration, der kan understøttes digitalt.  

Med denne lov sker en tilpasning af regelsættet vedrørende udlejning af helårsboliger og udlejning af en del af en helårsbolig således, at disse regler i højere grad stemmer overens med reguleringen af fritidsboliger. Med tilpasningen gøres reglerne mere enkle, og dermed nemmere at forvalte til gavn for den offentlige administration og til gavn for de borgere, der ønsker at udleje deres helårsboliger.

Princip #7 om forebyggelse af snyd og fejl

Ifølge princip nummer syv skal lovgivningen udformes således, at den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.

Lovgivningen om bedre kontrol og vækstvilkår for dele- og platformsøkonomien skaber incitament til, at der sker indberetning ved udlejning af fritidsboliger gennem tildeling af fradrag. På denne måde sikres det, at der er en klar fordel i at anvende tredjeparter, der indberetter til skattemyndigheder. Således demonstrerer lovgivningen, hvordan incitamentstrukturer kan bidrage til effektiv forebyggelse af snyd og fejl.

Endvidere understøttes udlejningsplatformenes mulighed for at indberette brugernes indtægter til skattevæsenet gennem oprettelsen af en digital indberetningsløsning. En digital indberetningsløsning gør det mere attraktivt og nemmere at foretage indberetning, der ligeledes understøtter en bedre mulighed for effektiv kontrol og forebyggelse af snyd i overensstemmelse med princip nummer syv.

Effekter og konsekvenser

I lovforslaget påpeges ingen implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder, men det skønnes, at loven medfører et årligt mindreprovenu på ca. 120 mio. kr. og ca. 90 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Den varige virkning skønnes til ca. 90 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Konklusion

Loven om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele-og platformsøkonomien er et godt eksempel på, hvorledes lovgivning kan udformes med blik for klare og enkle regler som foreskrevet i princip nummer et.

Dertil demonstrerer loven, hvordan etableringen af positive incitamenter til at foretage indberetning til skattemyndigheder og etableringen af en digitalt understøttet indberetningsløsning bidrager til effektiv kontrol og forebyggelse af snyd i overensstemmelse med princip nummer 7.