Samtænkning af handleplaner

Borgere og familier med komplekse problemer modtager i dag indsatser fra flere forskellige forvaltninger i kommunerne. Det betyder, at nogle borgere har flere handleplaner i forskellige forvaltninger, hvilket ofte skaber usammenhængende forløb samt dobbeltarbejde for sagsbehandlerne. Der er i foråret 2018 vedtaget ny lovgivning, der gør det muligt at tilbyde én samlet handleplan til borgere og familier med komplekse problemer.

Ny lovgivning om handleplaner på plads

Regeringen fremsatte i foråret 2018 lovforslaget ”Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer”. Forslaget blev vedtaget i Folketinget med 98 stemmer for forslaget den 4. juni 2018.

Den nye lov lemper sektorlovgivningens – fx Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – krav om, at der skal udarbejdes separate handleplaner. Loven gør det dermed muligt for kommunerne at tilbyde én samlet plan til borgere og familier med komplekse problemer. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Hent det vedtagne lovforslag om én plan på folketingstidende.dk

Læs Finansministeriets pressemeddelelse om vedtagelsen af lovforslaget om én plan på fm.dk

Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer

Den samme borger eller familie kan have behov for indsatser, der reguleres efter flere lovgivninger fx Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Serviceloven og Integrationsloven. Det har indtil nu medført, at borgere og familier med komplekse problemer ofte har flere overlappende handleplaner med forskellige krav til eksempelvis indhold og proces.

Flere handleplaner, der ikke er tilstrækkelig afstemt, kan være en barriere for at tilbyde et sammenhængende forløb, der hjælper borgere og familier bedst muligt. Med den nye lovgivning bliver det muligt for kommunerne at tilbyde én samlet handleplan, der giver borgere og familier et bedre overblik. Samtidig kan sagsbehandlerne undgå at bruge ressourcer på at udarbejde overlappende handleplaner og indhente de samme oplysninger flere gange. Kommunerne skal bede borgere og familier om samtykke til lave én samlet handleplan, som går på tværs af de kommunale forvaltninger.

It-understøttelse er næste skridt på vejen

Den nye lovgivning er kun første skridt på vejen. I dag er tværgående arbejde mellem kommunale forvaltninger udfordret af, at mange it-systemer ikke understøtter, at borgere og sagsbehandlere får et samlet overblik over den plan, der er lagt.

Digitaliseringsstyrelsen undersøger i samarbejde med KL, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet mulighederne for at it-understøtte den helhedsorienterede indsats på tværs af kommunale forvaltninger.

Fakta: Omfanget af overlappende handleplaner

Den nye lovgivningen er blandt andet blevet til på baggrund af en analyse af omfanget af overlappende handleplaner. I foråret 2017 gennemførte Deloitte en analyse af mulighederne for sammentænkning af handleplaner. Analysen blev tilvejebragt som konsekvens af Aftale om kommunernes økonomi for 2017.

Analysen viste, at én samlet handleplan kan understøtte et mere sammenhængende forløb, hvor borgerens indsatser koordineres på tværs. Det bidrager til, at borgeren i højere grad kun har én samlet indgang til kommunen, samt at borgeren ikke er nødsaget til at gentage de samme oplysninger til forskellige sagsbehandlere i kommunen.

  • Analyse af mulighederne for sammentænkning af planer vurderer, at der er mellem 80.000 og 110.000 overlappende handleplaner på landsplan
  • Det svarer til, at mellem 9 og 12 procent af det samlede antal kommunale planer udarbejdes for én borger eller familie, der indenfor det samme år, får udarbejdet mindst én anden plan
  • I en gennemsnitskommune drejer det sig om mellem 600 og 900 handleplaner med overlap

Hent Deloittes analyse af mulighederne for sammentænkning af handleplaner