Eksempler på opmærkede forsendelser

Her på siden kan du se eksempler på Digital Post-forsendelser, som sendes med metadataopmærkning i attention.xml.

Oversigt over opmærkede forsendelser

Opmærkning i attention.xml

 • Rekvirentens e-mail
 • Rekvirentens RID-nummer fra medarbejdersignatur
 • CPR-nummer på den person, der indhentes attest på
 • Rekvirentens CVR-nr.
 • Overvejer at tilføje P-nr.

Tidspunkt: Alle straffeattester og børneattester er opmærket

Beskrivelse

Rigspolitiet sender årligt 375.000 straffeattester og 200.000 børneattester. En stor del af attesterne bliver rekvireret af myndigheder og virksomheder i forbindelse med nyansættelser.

Attesterne bliver rekvireret på politi.dk og i forbindelse med rekvirentens indtastninger i den digitale bestillingsformular modtager Rigspolitiet en række oplysninger som kan bruges til opmærkning, når attesterne sendes digitalt.

Opmærkning i attention.xml

 • Køretøjets registreringsnummer
 • Køretøjets stelnummer
 • FORM
 • KLE
 • Dokumenttype

Tidspunkt: Alle forsendelser er opmærket

Beskrivelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender Digital Post til virksomheder og myndigheder i forbindelse med indkaldelsesprocessen for bilsyn.

Der er tale om 5 forsendelsestyper:

 • Synsindkaldelsen
 • Erindringsbrev før tidspunkt for syn
 • Bøde A: hvis man ikke har haft bil til syn inden fristen
 • Erindring B (omsyn)
 • Bøde B: ved misligholdelse af omsyn

Der sendes ca. 1.000.000 forsendelser om året fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Opmærkning i attention.xml

 • P-numre
 • Kontaktpersons e-mail adresse

Tidspunkt: Anmodningsbreve er opmærket

Beskrivelse

Danmarks Statistik laver stikprøvebaseret erhvervsstatistik, hvor de skal bruge indberetninger fra specifikke produktionsenheder hos myndigheder og virksomheder, fx en kommunal børnehave (børnepasningsstatistik) eller en supermarkedsfilial (beskæftigelse og omsætning). De udvalgte produktionsenheder har pligt til at indberette flere gange og modtager et anmodningsbrev hver gang.

Anmodningsbrevet indeholder et link til indberetningssiden og en frist for indberetning.

Opmærkning i attention.xml

 • Elevens CPR-nummer
 • Uddannelses-kode

Opmærkningspotentiale med følgende metadata

 • CPR-nummer
 • Uddannelsesnavn
 • Emne
 • P-nummer

Tidspunkt: ATP har sat opmærkningen i bero. ATP forventer at starte opmærkningen op igen efter etablering af nye systemer i 2019.

Beskrivelse

AUB udbetaler lønrefusion til offentlige og private arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold. AUB-opgaven varetages af ATP.

Opmærkning i attention.xml

 • SE-nummer

Opmærkningspotentiale med følgende metadata

 • SE-nummer

Tidspunkt: SKAT har på nuværende tidspunkt valgt ikke at opmærke disse forsendelser. 

Beskrivelse

I forbindelse med momsafregning med SKAT har virksomheder, foreninger mm. en forpligtelse til at angive indgående og udgående moms mhp beregning af momstilsvar. Hvis dette ikke sker rettidigt, sender SKAT en foreløbig fastsættelse af momstilsvaret, som virksomheden skal reagere på ved at logge på SKAT for at angive korrekt beløb.

Opmærkning i attention.xml

 • Automatisk opmærkning med KLE-numre
 • Automatisk opmærkning med P-numre
 • CPR-nummer
 • SE-nummer

Opmærkningspotentiale med følgende metadata

 • EAN-nr.
 • Attention person
 • E-mail adresse
 • RID nr.
 • Primærpart

Tidspunkt: Indgående post er opmærket men udgående post er i bero. Kommunerne regner med at få alt post opmærket i Q3 2018.

Beskrivelse

Kommunerne i dette pilotprojekt (Odense, Hedensted, Frederiksberg) anvender ESDH-systemet SBSYS til at generere digital post i forbindelse med sagsbehandling.

Ultimo 2017 implementerer kommunerne en I/O-komponent (SBSIP) som giver mulighed for automatisk opmærkning på alle forsendelser med KLE-nummer og P-nummer. Samtidig får sagsbehandler i brev-arbejdsgangen mulighed for at berige yderligere med manuel opmærkning med andre data om modtager og forsendelsens indhold.

Alle forsendelser fra SBSYS vil blive sendt med automatisk opmærkning med KLE-numre og P-numre. Det er ikke identificeret, hvilke forsendelser der vil blive beriget med andre data i forbindelse med manuel opmærkning.

De tre pilotkommuner tester både afsendelse og modtagelse af opmærket post gennem SBSIP. Region Midtjylland tester modtagelse af opmærket post, da de også er i gang med at implementere SBSIP til input-/outputhåndtering.

SBSYS er det mest udbredte kommunale ESDH-system og bruges i 36 kommuner. Med SBSIP som I/O manager vil alle kommuner høste samme gevinster ved brug af SBSIP til opmærkning ved afsendelse og automatisk fordeling ved modtagelse, og det er forventningen, at projektet vil give særlig værdi i forhold til mellemkommunale forsendelser.

Samtidig vil SBSIP som generisk I/O-management-modul kunne anvendes i forbindelse med andre brevgenererende systemer til Digital Post og ikke kun SBSYS.

Opmærkning 

AttentionfelterBeskrivelse
OrganisatoriskEnhedsnavn Firmanavn
ProductUnitIdentifier P-nummer, kun hvis filial med P-nummer er valgt for sag
PersonName Navn på rekvirent
EmailAdressIdentifier Rekvirents e-mailadresse

 

ObjektNoegleKoder Beskrivelse
Formopgavenoeglen

FORM er en fællesoffentlig opgaveklassifikation

Se vejledning til FORM-online på arkitektur.digst.dk

(52.20.05 Matrikel og Ejendomsdannelse)

 KLE (01.04 Udstykningsforhold og andre matrikulære forhold) 
 SagsID GST-sagsid 
 GSTJournalnr Tildeles først når sagen er modtaget GST 
 RekvirentRef Sagens "rekvirentref", overføres fra MIA ved upload til ERPO - kan evt. ændres i ERPO