Baggrund og EU-lovgivning

eIDAS-forordningen blev vedtaget af EU-landene i juli 2014. eIDAS-forordningen formål er at fremme borgere og virksomheders muligheder for at anvende selvbetjeningsløsninger på tværs af EU’s indre grænser.

eIDAS-forordningen

eIDAS-forordningen blev implementeret den 29. september 2018, hvor eID-gateway gik live. Offentlige selvbetjeningsløsninger, som kræver anvendelse af et eID, i henhold til national ret eller administrativ praksis, skal leve op til kravet om gensidig anerkendelse i forordningen. eIDAS-forordningen stiller krav til, at onlinetjenester skal kunne tilgås med et eID fra andre EU-/EØS-lande, og at medlemsstaterne anerkender hinandens eID. Det er op til den enkelte myndighed at vurdere, hvorvidt deres selvbetjeningsløsning er underlagt bestemmelserne i forordningen.

Visionen bag forordningen er ønsket om at styrke det indre marked digitalt. Forordningen har hjemmel i artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvor ”[Europa-Parlamentet og Rådet vedtager] foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.”

Læs mere om artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på EUR-Lex

NSIS

NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) er baseret på eIDAS forordningen og er udviklet til at håndtere specifikke forhold i den danske infrastruktur.

Hvis du vil læse mere, om NSIS og dens funktion for digitale identiteter i den danske infrastruktur, henvises her til siden på digst.dk.

Læs mere om NSIS

 

Co-financed by the European Union