Baggrund

I juli 2014 blev eIDAS-forordningen vedtaget af EU-landene. eIDAS-forordningen skal fremme borgere og virksomheders muligheder for at anvende selvbetjeningsløsninger på tværs af EU’s indre grænser.

eIDAS-forordningen pålægger Danmark at anerkende eID for borgere og virksomhedsmedarbejdere fra andre europæiske medlemslande i danske selvbetjeningsløsninger.

Hvor danske borgere eller virksomheder kan logge på med NemID, skal udenlandske borgere og virksomhedsmedarbejdere som udgangspunkt kunne autentificere sig (”logge på”) med deres nationale eID. Det betyder, at en dansk onlinetjeneste som udgangspunkt skal kunne tilgås med et udenlandsk eID på samme måde, som den i dag kan tilgås med dansk NemID. Det kommer dog ikke til at gælde alle onlinetjenester.

Forordningen blev implementeret den 29. september 2018.

Visionen bag forordningen er ønsket om at forbedre det indre marked og dets funktionsmåde. Forordningen har hjemmel artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) , hvor ”[Europa-Parlamentet og Rådet vedtager] foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.”

Læs mere om artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på EUR-Lex

Det betyder, at bestemmelserne om henholdsvis arbejdskraftens frie bevægelighed, henholdsvis forbuddet mod markedshindringer træder i kraft.

""