Møde i Interessentforum 17. december 2020

Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter har i regi af partnerskabet for MitID etableret ’Interessentforum for næste generation NemID’. Læs referat fra mødet den 17. december 2020.

Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter har i regi af partnerskabet for MitID etableret ’Interessentforum for næste generation NemID’. Deltagerne giver input til afløseren for NemID og er med til at sikre oplevelsen hos slutbrugerne.

Deltagerne er blandt andet repræsentanter for slutbruger- og erhvervsorganisationer.

Referat

Mødet blev holdt som et virtuelt møde torsdag den 17. december 2020 fra kl. 14-15.30.

Deltagende organisationer:

 • Lev
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Ældre Sagen
 • Dansk Blindesamfund
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Erhverv
 • Finas og Leasing

Fra MitID-programmet, NemLog-in (MitID Erhverv) og Digitaliseringsstyrelsen:

 • Jens Østergaard, MitID-programmet
 • Julie Rasmussen, MitID-programmet
 • Peter List, MitID-programmet
 • Eva Rieks, MitID-programmet
 • Anja Byriel Kronborg, MitID-programmet
 • Charlotte Jacoby, Digitaliseringsstyrelsen
 • Maja Bjerregaard Have, Digitaliseringsstyrelsen
 • Astrid Bjerg Caspersen, NemLog-in /MitID Erhverv

Bilag

Bilag 1: Hent præsentationen fra mødet i Interessentforum den 17. december 2020

Dagsorden og referat

 1. Status og overordnede milepæle
 2. Opmærksomhedspunkter og nye tiltag
 3. Kampagne og kommunikation
 4. Plan for Interessentforum
 5. Tak for i dag

AD 1. Status og overordnede milepæle

Privat

MitID følger planen og har i november afsluttet selve udviklingen. Nu gælder det prøveforløb og efterfølgende pilot (maj 2021) – hvorefter de private slutbrugere kan få MitID (fra juni 2021).

Erhverv

Herefter blev der redegjort for den reviderede tidsplan for NemLog-in (erhvervsløsningen MitID Erhverv), som indebærer, at erhvervsbrugernes overgang til den nye løsning sker fra primo 2022. MitID’s tekniske afhængighed til NemLog-in bliver dog prioriteret, således at den reviderede tidsplan ikke får betydning for MitID.

AD 2. Opmærksomhedspunkter og nye tiltag

Privat

Der blev kort redegjort for opbygningen af MitID, og hvordan at alle såkaldte tjenesteudbydere skal finde sig en broker for at få MitID og dermed fortsat kunne autentificere private brugere.

Derudover blev der præsenteret et nyt tiltag, nemlig en såkaldt identifikations-app; en app, der skal være med til at styrke selvbetjeningen på MitID.dk, fx hvis en bruger skal nyregistrere et MitID eller indrullere et MitID identifikationsmiddel. Det endelige tidspunkt for leverancen ligger ikke fast endnu, men det bliver højst sandsynligt i Q4 2022.

Erhverv

NemLog-in3 har været igennem en navngivningsproces og herunder udvikling af nye logoer. Ønsket har været en tættere kobling mellem erhvervsløsningen, som afløser NemID medarbejdersignatur og MitID samt de enkelte serviceområder (Log-in, Fuldmagt og Signering). Fremover hedder erhvervsløsningen derfor MitID Erhverv.

AD 3. Kampagne og kommunikation

Det blev kort beskrevet, hvorledes der forsøges at sikre sammenhæng for både private og erhvervsslutbrugere – hvilket eksempelvis det nye navn, MitID Erhverv, er et eksempel på. Men også når det kommer til de kommende kommunikationsindsatser, bliver der arbejdet sammen på tværs af privat og erhverv.

Det betyder fx, at når der går en landsdækkende kampagne i luften i Q3 2021, så er det med afsæt i en fælles grundfortælling og en fælles visuel identitet for privat og erhverv. Denne overordnede kampagne understøttes af to indsatser, der fokuserer på at flytte henholdsvis private slutbrugere og erhvervsslutbrugere over på de nye løsninger.

Den overordnede tidsplan blev kort skitseret (med forbehold for ændringer):

 • Q1 og Q2 2021: Involvering af interessenter i udarbejdelse af materialer
 • Medio Q2 2021: Igangsættelse af landsdækkende kampagne

Privat

Tidsplanen for den understøttende og målrettede kommunikationsindsats blev ligeledes gennemgået (med forbehold for rettelser): Primo/medio Q3 2021 – løber året ud: Igangsættelse af målrettet kommunikationsindsats.

Erhverv

Tidsplanen for erhverv følger naturligvis lancering af erhvervsløsningen. Det vil derfor være ultimo Q4 2021, når erhvervsindsatsen bliver søsat.

AD 4. Plan for Interessentforum

Et forslag til en plan for involvering af Interessentforum i 2021 blev præsenteret, både i forhold til udvikling af kampagneelementer og understøttende materialer, som kan bruges af interessenterne. Efter planen skal der afholdes tilgængelighedstest i februar 2021, men er dog afhængige af, at man må være fysisk til stede i Digitaliseringsstyrelsens lokaler, da det kræver brug af Digitaliseringsstyrelsens systemer.

Der kom desuden forslag fra Interessentforum om at fremrykke visse aktiviteter, således at der kan tages højde for de aktiviteter og behov, der er hos interessenterne. Planen revideres på denne baggrund.

AD 5. Tak for i dag

Dialogen med Interessentforum tages op i det nye år, hvor der skal fokus på den konkrete udvikling af elementer og materialer.