Partnerskabet om MitID

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på vegne af de offentlige parter sammen med de danske pengeinstitutter om MitID.

Staten, kommunerne og regionerne ønsker, at MitID ligesom NemID bliver en fælles løsning, der forbinder borgerne med virksomhederne og det offentlige. Derfor skal MitID stilles til rådighed for både den offentlige og private sektor.

Digitaliseringsstyrelsen har på vegne af staten, de danske regioner og kommuner tilbudt alle interesserede private virksomheder at byde ind på et samarbejde om MitID. Det har resulteret i, at de danske banker, repræsenteret ved FR I af 16. september 2015 A/S (datterselskab til Finans Danmark), har indgået en aftale med Digitaliseringsstyrelsen om i fællesskab at anskaffe og stille MitID til rådighed for hele den offentlige og private sektor i Danmark.

Hvorfor et partnerskab?

Med partnerskabet sikres det, at borgerne også med MitID vil opleve muligheden for anvendelse på tværs af den offentlige og den private sektor. Samtidig er den offentlige sektor og bankerne med partnerskabet – og i modsætning til i dag – fælles om at finansiere og stille kompetencer til rådighed til anskaffelsen og driften af de fælles dele af MitID.

Et samarbejde mellem de offentlige parter og de danske banker om MitID forventes dermed at kunne give en række fordele for de danske borgere:

 • Videreførelse af succesen med ét NemID
 • Ved at samarbejde om at anskaffe og drive næste generation NemID sikres det, at både det offentlige og bankernes behov tilgodeses
 • Når brugerne kun har ét elektronisk ID, vil de bruge det oftere. Dette skaber en høj grad af genkendelighed og fortrolighed. Digital tryghed er afgørende for den gode relation mellem offentlige myndigheder, borgerne og virksomhederne
 • Fælles finansiering: Ved at samarbejde skal den offentlige sektor og bankerne ikke bruge penge på at udvikle hver deres digitale ID. Ved at dele udgifterne til udviklingen af MitID udnytter vi samfundets ressourcer bedst muligt. Samtidig kan andre private virksomheder end bankerne bruge løsningen og dermed spare udgifterne til at lave deres egne
 • Deling af viden om behov og teknologiske muligheder.

Udviklingen af MitID trækker på et kendskab til brugernes behov og de mest relevante og opdaterede teknologiske muligheder. Markedskendskabet hos både myndigheder og virksomheder er et vigtigt bidrag til, at MitID bedst udnytter de tekniske muligheder og i så høj grad som muligt opfylder brugernes forskellige krav og ønsker. Derfor er det heller ikke kun Digitaliseringsstyrelsen og bankerne, der får indflydelse på MitID – også relevante myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer inddrages i udviklingen af MitID.

Hvorfor et nyt NemID?

Digitaliseringsstyrelsen skal, som følge af udbudspligten, udbyde NemID igen, når kontrakten om det eksisterende NemID med Nets udløber.

Nets er i dag leverandør af den fælles sikkerhedsinfrastruktur med nøglekort, som giver adgang til både bankernes og det offentliges tjenester. Nets binder derfor samarbejdet mellem det offentlige og bankerne sammen. Samarbejdet sikrer, at borgerne har ét nøglekort og dermed oplever ét NemID, selvom der teknisk set er tale om to parallelle løsninger bagved, som det offentlige og bankerne hver især har udviklet og finansieret.

Hvordan samarbejder det offentlige og bankerne?

Partnerskabet er fælles om at forberede og gennemføre udbuddet af eID-delen af MitID og efterfølgende udvælge én eller flere leverandører af eID-løsningen, samt gennemføre migrering til og forvaltning af løsningen.

De overordnede principper for samarbejdets indhold, organisering og økonomi kan skitseres som følger:

 • MitID skal kunne anvendes på tværs af offentlig og privat sektor
 • Brugerne får oplevelsen af én samlet løsning
 • Udviklingsomkostninger finansieres ligeligt, mens anvendelse af løsningen betales efter forbrug
 • Beslutninger i partnerskabet træffes i enighed
 • Samarbejdet skal økonomisk ’hvile-i-sig-selv’
 • Der er en fælles projektorganisation, som har til huse hos Digitaliseringsstyrelsen og bemandes ligeligt af medarbejdere fra henholdsvis den offentlige sektor og bankerne
 • Øvrige brugere inddrages via interessentfora for at varetage flest mulige interesser.