2014

Der er udarbejdet en række forskellige rapporter, analyser og andre materialer i forbindelse med næste generation NemID.

November-December

Rambøll Management har udarbejdet en rapport, der blandt andet beskriver tekniske og sikkerhedsmæssige elementer ved en kommende løsning. Se rapporten her:

Hent: Næste generation af NemID. Fase II Teknisk analyse

Digitaliseringsstyrelsen har afholdt en indledende teknisk dialog med markedet. Se materialet her (på dansk og engelsk):

Dagsorden

Teknisk dialog om næste generation af den nationale identitets og digital identifikationsinfrastruktur

Nr.EmneBilagsoversigt
1

Introduktion: 

 • Beskrivelse af formål med projektet
 • Beskrivelse af formål med indledende teknisk dialog
Bilag 1: Notat om erfaringer med eksisterende NemID
2

Virksomhedens idéer til en ny løsning,
herunder: 

 • Sikkerhed
 • Identifikation og autentifikation af borgere
 • Funktionalitet
 • Brugervenlighed
 • Signering
Bilag 2: Spørgeguide 
3

Virksomhedens erfaringer:

 • Erfaringer med anskaffelse, udvikling og implementering af systemer for eID og eSignatur
-
4 Afrunding og fremtidig proces for projektet -

 

Analyse af den nationale e-identitets- og digitale signatur infrastruktur i Danmark

Baggrund

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører aktuelt en analyse vedrørende anskaffelse af den næste generation af den nationale e-identitets- og digitale signatur infrastruktur i Danmark. Heri indgår en gennemført høring og erfaringsopsamling i sommeren 2014.

Analysen forventes afsluttet i begyndelsen af 2015. Herefter tilrettelægges en proces for udbud af næste generation af løsningen.

Evaluering af den eksisterende løsning

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en evaluering af den eksisterende løsning med henblik på at afdække, hvad der kan videreføres, og hvad der med fordel kan laves om.

Fra flere sider er der generel tilfredshed med den eksisterende løsning, som vurderes at være af afgørende betydning for den fortsatte digitalisering af Danmark. Specielt har den høje udbredelse og muligheden for at anvende NemID på tværs af offentlig og finansiel sektor været væsentlig for tilfredsheden.

Mange opfatter det som udtryk for kvalitet og sikkerhed, at NemID har det samme visuelle udtryk overalt, hvor man anvender NemID. Erfaringsopsamlingen viser også, at der i den eksisterende løsning har været udfordringer med blandt andet brugervenlighed, support, aftaleindgåelse og administrationen af certifikater til offentlige og private virksomheder og medarbejdere.

Behov og ønsker i forbindelse med den næste løsning

I sommeren 2014 blev der gennemført en bred offentlig, skriftlig høring, hvor alle interesserede kunne tilkendegive behov og ønsker til den næste løsning. Der indkom 63 høringssvar, og der blev udarbejdet et høringsnotat, der adresserer de ønsker og behov, der blev præsenteret1. Høringen satte fokus på en række gennemgående temaer, hvor de væsentligste er følgende:

 • Sikkerheden i den fremtidige løsning
 • Adskillelse af eID og eSignatur
 • Større brugervenlighed for erhvervsløsningen og løsningen for private borgere
 • En sammenhængende betalingsstruktur for næste løsning
 • En sammenhængende og fremtidssikret it-arkitektur

Sikkerheden i den fremtidige løsning

Det er et gennemgående ønske fra interessenter, at NemID skal have et højt sikkerhedsniveau og en stærk beskyttelse mod såvel eksterne som interne sikkerhedsbrud.

Derudover peges der på, at NemID skal kunne anvendes i en løsningsmodel med flere sikkerhedsniveauer, svarende til en-faktor, to-faktor (som i dag) eller et endnu højere sikkerhedsniveau.

Adskillelse af eID og eSignatur

Flere interessenter peger på en række potentielle fordele ved en fremtidig adskillelse af eID og digital signatur. Det kan måske styrke sikkerheden, hvis der i den kommende løsning alene fokuseres på den basale autentifikation. Desuden vil en adskillelse muligvis kunne styrke betingelserne for at integrere andre løsninger og for en øget konkurrence på området. Samtidig udtrykkes der også et stort behov for anvendelse af e-signatur – særligt på erhvervsområdet.

Større brugervenlighed for erhvervsløsningen og løsningen for private borgere

Brugervenlighed beskrives af interessenterne som et meget vigtigt tema i udviklingen af den næste løsning. Det drejer sig både om procedurerne for udstedelse og fornyelse af NemID medarbejdersignatur til offentlige og private virksomheder og medarbejdere og NemID til borgerne og i selve anvendelsen af NemID-løsningen. Ligeledes ønskes en mere enkel og brugervenlig administration af medarbejdersignaturer og behovet for hjælp og støtte til særligt udsatte borgergrupper.

En sammenhængende betalingsstruktur for virksomheder og borgere

Flere interessenter peger på, at der skal udvikles en sammenhængende betalingsstruktur for en fremtidig løsning til erhverv, således at support bliver billigere eller gratis. Derudover peges der på vigtigheden af, at NemID til borgere forbliver gratis at anvende.

En sammenhængende og fremtidssikret it-arkitektur

Den næste løsning skal ifølge flere interessenter være baseret på åbne standarder og open source og være en fleksibel og modulær løsning, der kan integreres med andre systemer. Dette antages at give en række fordele, herunder en minimering af potentielle sammenbrud og en mulighed for at udbyde flere komponenter uafhængigt af hinanden og derved øge konkurrencen. Fordelene må dog ikke kompromittere driften og skabe driftsforstyrrelser.

Næste skridt

Resultatet af høringen, den tekniske dialog og øvrige aktiviteter i forbindelse med den igangværende analyse indgår i Digitaliseringsstyrelsens forberedelse til udbud af næste generation af den nationale e-identitets- og digitale signatur infrastruktur i Danmark. Digitaliseringsstyren orienterer løbende om NemID og den kommende løsning på http://www.digst.dk/.

Nedenfor kan engelske versioner af både dagsorden og analyse hentes.

Hent: Agenda

Hent: Analysis of the national infrastructure for e-identity and digital signature in Denmark

Regionerne har derudover udarbejdet to analyser, der blandt andet afdækker regionernes anvendelse af den eksisterende løsning og udfordringerne knyttet til denne anvendelse. Analyserne afdækker også regionernes behov i forbindelse med en fremtidig løsning. For mere information kontakt venligst seniorkonsulent Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland på .dk.

Erhvervsstyrelsen har endvidere i december 2014 udarbejdet en analyse, der afdækker udfordringer med NemID på virksomhedsområdet.

Hent: Analyse fra Erhvervsstyrelsen: Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID

Oktober

Rambøll Management har udarbejdet en rapport, der beskriver brugere og interessenters forretningsmæssige behov og analyseret erfaringer med den eksisterende løsning. Det er en del af for-analysens første fase. Se rapporten her:

Hent: Delrapport for For-analysens fase 1

Juni-august

I sommeren 2014 blev der afholdt en bred offentlig høring om fremtidens NemID. Se høringsnotat og høringssvar her:

Hent: Høringsnotat

Hent: Høringssvar

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en analyse af brugernes behov og ønsker til næste generation NemID som led i for-analysens første fase. Analysen opsamler brugernes erfaringer på baggrund af en række workshops og fokusgruppeinterviews med forskellige brugergrupper, der anvender NemID. På baggrund af de afholdte fokusgruppeinterviews blev der udarbejdet en række koncepter for næste generation NemID. Se brugeranalysen her:

Hent: Brugeranalyserapport