FAQ til myndigheder og it-leverandører

Her kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål om det nye Digital Post. Listen bliver udvidet efterhånden, som flere spørgsmål dukker op.

Du kan stille spørgsmål til projektet på .

Oversigten bliver løbende opdateret.

Ofte stillede spørgsmål

Digitaliseringsstyrelsen er p.t. ved at udvikle den nye Digital Post-løsning, som går i luften den 30. november 2021.

Læs mere om tidsplanen og hvor langt vi er

Den nye løsning er komponentbaseret og består af en række elementer og en ny it-arkitektur.

Læs mere om hvordan løsningen er bygget op

Digitaliseringsstyrelsen tilrettelægger overgangen til den nye løsning i samarbejde med myndigheder, et kommunikationsbureau og den kommende leverandør. Arbejdet vil understøtte den lokale indsats, som myndighederne skal stå for, når de skal omstille sig til den nye løsning. Hertil udarbejdes en udrulningsplan og en drejebog, teknisk dokumentation og vejledninger. Myndigheder kan allerede nu gå igang med at forberede sig.

Læs mere om implementeringen af den nye løsning

Digitaliseringsstyrelsen informerer myndigheder via dette site, nyhedsbrev samt en række informationsmøder og Digital Post-netværksmøder, hvor myndigheder opfordres til at have en repræsentant. Derudover anvendes Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO) til at formidle konkrete opgaver og som kontaktkanal mellem myndighederne og implementeringsteamet i Digitaliseringsstyrelsen. 

Find de næste informationsmøder om Næste generation Digital Post

Læs mere om myndighedsnetværket for Digital Post

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik

 

Digitaliseringsstyrelsen har etableret en kommunikationsindsats til leverandører, som integrerer til Digital Post i dag. Der afvikles informationsmøder og leverandører kan tilmelde sig nyhedsbrevet for Næste generation Digital Post samt leverandørforummet på digitaliser.dk.

Læs om leverandørforum på Digitalisér.dk 

I forbindelse med den nye Digital Post-løsning udvikles et nyt format for afsendelse og modtagelse af meddelelser. Det nye format forkortes MeMo (MeddelelsesModel). 

Læs mere om MeMo

Kontaktregistret vil indeholde tilmeldingsstatus for Digital Post og NemSMS samt kontaktoplysninger på borgere og virksomheder. Herunder telefonnummer og e-mailadresse til brug for advisering om ny digital post og NemSMS-påmindelser.

Som myndighed kan man i det nye Digital Post være sat op på tre forskellige måder med hensyn til modtagelse af Digital Post:

  1. Kontaktbar, med kontaktstruktur – og dermed implicit med systemafhentning
  2. Ikke kontaktbar, men dog med systemafhentning
  3. Ikke med systemafhentning

Når man sætter modtagersystemer op, skal man angive et default system (og i øvrigt også et system til CVR-adresseret post), således at alle meddelelser kan designeres til et modtagersystem.

Hvis man er sat op med systemafhentning, enten man er kontaktbar eller ej, skal al post afhentes, hvorefter den slettes fra Digital Post. Den bliver således ikke liggende i postkassen, og derfor siges det - med en parallel til analog post - at postkassen tømmes.

Hvis man ikke har systemafhentning, lander al post i postkassen (på Virk), hvor man så fx har mulighed for at videresende til betroet tredje part.

I den nuværende Digital Post-løsning er det valgfrit, om postkassen skal tømmes, efter at meddelelser er blevet systemafhentet.

Når man tilslutter et modtagersystem i det nye Digital Post og afhenter meddelelser første gang, får man alle tilstedeværende meddelelser sendt til sit modtagersystem, uanset hvor gamle de er, og uanset om de har været behandlet før. Så hvis der ligger større mængder af ældre, tidligere behandlet post, risikerer man et større oprydningsarbejde.

Myndigheder og virksomheder med systemafhentning af meddelelser kan opsætte egne it-systemer til at registrere og fortolke på de metadata, der sendes med meddelelserne, som fx attentionoplysninger. I dag medsender flere myndigheder metadata, fx straffe- og børneattester og bilsynsindkaldelser.

Det nye meddelelsesformat (MeMo) vil ligesom i den nuværende løsning indeholde disse attentionoplysninger. Det vil være struktureret på en anden måde end i dag, men attentionoplysningerne vil indgå i det nye format.

Myndigheder kan allerede i dag medsende metadata og anvende attentionformatet, hvilket kan gøre fordelingen af modtagne meddelelser automatiseret, mere effektiv og øge graden af datasikkerhed.

Læs mere om dataopmærkning og attentionformatet i det nuværende Digital Post

Læs mere om at hente digital post over i egne systemer

En del af hovedformålet med det nye Digital Post er at tilbyde myndigheder og virksomheder en simplere løsning, som er nem at opsætte og vedligeholde med henblik på at modtage meddelelser decentralt i lokale it-systemer.

Som myndighed kan der tilsluttes et valgfrit antal modtagersystemer, som modtager alle de meddelelser, der sendes til myndigheden. Yderligere tilbydes myndigheder tilslutning af ét obligatorisk modtagersystem, som afhenter alt post fra myndighedens CVR-postkasse. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler dog kraftigt, at man som myndighed etablerer så få modtagersystemer som muligt.

Som virksomhed tilbydes der integration af ét modtagersystem, som afhenter alt post fra virksomhedens postkasse.

Virksomheders integration og myndigheders tilslutning af modtagersystemer foregår via Digital Post-løsningens administrative portal Administrativ Adgang.

Den nye løsning betyder ændringer i forhold til den nuværende løsning, idet der er funktionalitet, der udfases eller forsvinder. Det skyldes behovet for at udvikle en løsning, der er mere enkel og fleksibel. Et princip for den nye løsning er således, at hver meddelelse skal være selvstændig, altså uafhængig af anden infrastruktur. 

Læs mere om ændringerne i forhold til den nuværende løsning

Dybe links er links til den nuværende Digital Post-løsning.

Se eksempel på et dybt link til log-on på Digital Post-løsningen på post.borger.dk  

Mange myndigheder anvender i dag disse links på egne hjemmesider og portaler. I forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning vil eksisterende dybe links kunne anvendes i en overgangsperiode. Derefter vil de konverteres til nye dybe links, som understøttes af den nye Digital Post-løsning.

Det vil blive muligt at hente statistik ud af løsningen. Det gøres lokalt via Administrativ Adgang, hvor man kan se myndighedens statistik på afsendte og modtagne meddelelser. Derudover vil man kunne integrere systemer til den nye hændelseslog, og dermed fx få indblik i, hvorvidt afsendt post er modtaget, men ikke om det er åbnet. 

Læs mere om Administrativ Adgang

Der er sat en grænse på 99,5mb for den samlede forsendelse. Grænsen er fastsat for at sikre ydeevnen og robustheden i de bagvedliggende systemer, for eksempel når post hentes ned i egne systemer. En Exchange mailserver vil fx kunne blive overbelastet ved modtagelse af adskillige forsendelser med store filer.

Med Digital Post kan myndigheder modtage to forskellige slags meddelelser:

  1. Meddelelser fra henholdsvis borgere og virksomheder adresseret til myndigheden, fx spørgsmål vedrørende løntilskud og praktik eller affald og genbrugsordninger
  2. Virksomhedsrelaterede meddelelser adresseret til myndighedens CVR-nr, fx en bilsynsindkaldelse eller oplysninger om en medarbejder.

I den nuværende Digital Post-løsning er det i dag ikke muligt at skelne virksomhedsrelaterede meddelelser fra meddelelser adresseret til myndigheden, uden manuel håndtering, når modtageren er identificeret alene ved et CVR-nummer. Dette kan være en udfordring i forhold til en opretholdelse af meddelelsers fortrolighed og integritet. I den nye løsning gør vi det derfor muligt for myndighederne at adressere hinanden specifikt som myndigheder, således at myndighedspost (eksempel 1) kan adskilles fra virksomhedspost (eksempel 2).

Den nye løsning åbner op for, at andre aktører end de offentlige (borger.dk og Virk) kan vise posten. De kommercielle visningsklienter forventes at blive e-Boks og mit.dk og vil vise posten fra offentlige myndigheder og de virksomheder, som de hver især indgår aftaler med.

Læs om hvad den nye løsning består af

Borgere og virksomheder kan få support gennem Det Samlede Supporttilbud, der etableres i Erhvervsstyrelsens Kundecenter, når løsningen tages i brug. Henvendelse kan ske både telefonisk og på mail.

Åbningstiderne vil være mandag til fredag kl. 8.00-20.00 og weekend og helligdage kl. 10.00-16.00.

Myndigheder vil delvist blive supporteret af Det Samlede Supporttilbud, når henvendelserne drejer sig om brugergrænsefladerne. Når henvendelserne drejer sig om tekniske problemer vil myndighederne blive supporteret af leverandøren af det nye Digital Post, som er Netcompany.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med standardformuleringer, der kan medtages i myndigheders udbud af fx brevdannende systemer, afsender- og modtagersystemer.

Læs vejledningen med standardformuleringer

Kommuner kan anvende Serviceplatformen fra KOMBIT til at afsende meddelelser digitalt til de borgere, som er fritaget fra Digital Post.

KOMBIT tilbyder en fjernprintservice via Serviceplatformen, som leverer fjernprint, det vil sige print af fysiske breve til borgere.

Kontakt KOMBIT for mere information på www.kombit.dk

Den nye Digital Post-løsning er sammentænkt med de fællesoffentlige referencearkitekturer for henholdsvis Deling af Data og Dokumenter, Selvbetjening samt overblik over egne sager og ydelser ved at anvende centrale begreber og integrationsmønstre, når meddelelser afsendes og modtages på borger.dk, Virk eller e-Boks og mit.dk

Endvidere er den nye Digital Post-løsning sammentænkt med den fællesoffentlige referencearkitektur for Brugerstyring ved at anvende referencearkitekturens ramme og principper for, hvordan Digital Posts rolle- og rettighedsstyring understøtter sikker kommunikation med aktører og systemer via de centrale tjenester NemID og NemLog-in.