Dialog med interessenter

Input fra borgere, virksomheder, myndigheder og it-eksperter indgår som et centralt element i arbejdet med at udforme MitID.

Et stort projekt som MitID har mange interessenter – stort set hele Danmark vil på et tidspunkt blive involveret eller påvirket.

I arbejdet med MitID inddrager Digitaliseringsstyrelsen de interessenter, som bruger eller på anden vis er involveret i det eksisterende NemID. Det er fx borgere og organisationer, der repræsenterer særlige samfundsgrupper, virksomheder og interesseorganisationer for det private erhvervsliv, tekniske eksperter fra det private erhvervsliv og fra forsknings- og videncentre, andre relevante myndigheder, KL og Danske Regioner.

Formålet med den løbende dialog med de mange interessenter er at få brugerne i fokus fra start. De mange indspil fra interessenterne skal bidrage til et så stærkt beslutningsgrundlag som muligt forud for anskaffelsen af MitID.

Løbende dialog

I forsommeren 2014 afholdt Digitaliseringsstyrelsen en offentlig høring om MitID. I alt indløb 63 høringssvar fra blandt andet offentlige myndigheder (ministerier og styrelser samt regionalt og kommunalt niveau), erhvervs- og interesseorganisationer samt privatpersoner med særlig interesse for området, herunder it-bloggere.

Der er også blevet indhentet viden fra både almindelige borgere og it-eksperter via en brugeranalyse og efterfølgende workshops i sensommeren 2014. Desuden har styrelsen afholdt en række bilaterale møder med blandt andre brancheorganisationer fra erhvervslivet, forskere, repræsentanter for handicaporganisationerne, Center for Cybersikkerhed mv.

I 2015 afholdt Digitaliseringsstyrelsen en række workshops, hvor interessenterne havde mulighed for at give input til de mulige løsningsscenarier for fremtidens MitID.

I forbindelse med partnerskabet for næste generation NemID er der desuden etableret et interessentforum af offentlige og private interessenter. Forummet bidrager med input, som skal sikre, at partnerskabets MitID-løsning opfylder flest mulige ønsker og behov hos tjenesteudbyderne.

Review

Udover dialogen med diverse interessenter fik Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2015 udarbejdet forsker-reviews af de tre løsningsscenarier, som blev opstillet i "Næste generation NemID. Foranalyse: Oplæg til beslutninger. Delrapport fase 3".

Hent foranalysen med løsningsscenarierne

Reviewene er udarbejdet af henholdsvis Jakob Pagter og Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandra Instituttet på Aarhus Universitet samt af Carsten Schürmann fra IT-Universitetet og David Basin, it-forsker ved ETH-Zurich. Formålet med reviewene var at få en forskningsmæssig vurdering af, om scenarierne er fremtidssikrede samt eventuelle udfordringer ved de tre scenarier.

De to reviews, som kan downloades nedenfor, lægger begge op til, at det eksisterende NemID ikke vil være fremtidssikret nok, når genudbuddet er afsluttet. Derfor peger forskerne på, at den kommende løsning har brug for forbedringer blandt andet i forhold til den bagvedliggende it-arkitektur, som bør være fleksibel og modulær.

Forskerne ser eksempelvis fordele ved at indføre brokere, der vil gøre markedet mere fleksibelt for både brugere og tjenesteudbydere og dermed bidrage til at fremtidssikre løsningen. Herudover peger forskerne på, at et NemID med flere sikkerhedsniveauer vil være attraktivt for tjenesteudbydere, men at det samtidig vil øge risikoen for identitetstyveri, fx hvis brugeren anvender samme password på flere forskellige niveauer.

Hent review af Jakob Pagter og Gerts Læssøe Mikkelsen

Hent review af Carsten Schürmann og David Basin