Opsamling på markedsdialog vedrørende borgere

Pengeinstitutterne i Danmark og Digitaliseringsstyrelsen gennemførte i september og oktober 2016 en markedsdialog for at få markedets input forud for MitID-udbuddet.

Formålet med markedsdialogen var at få input fra markedet om de eksisterende løsninger, mulige nye løsninger baseret på kendt teknologi, nye teknologier og komponenter og en række andre emner om blandt andet juridiske og kontraktmæssige forhold. Markedsdialogen har dermed været med til at sikre, at udbuddet udformes, så der sikres en god konkurrence med en attraktiv prissætning.

Stor interesse i markedet

Markedet har vist stor interesse for projektet, og mere end 20 potentielle leverandører tilbød deres deltagelse i markedsdialogen. Partnerskabet gik i dialog med et udsnit af udenlandske og indenlandske leverandører, leverandører med standardkomponenter, leverandører med udviklings- og integrations-kompetencer, samt leverandører med spidskompetencer på enkeltområder.

Følgende leverandører deltog i markedsdialogen: Signaturgruppen, Signicat, IBM Danmark, Safran Identity and Security, KMD, Gemalto, Vasco Data Security, Cryptomatic, Certsign S.A., Nets, Indra og Worldline. Derudover har partnerskabet også modtaget indspil fra Estonian ICT Cluster, TDC og ForgeRock.

Læringspunkter og indtryk

Det generelle indtryk fra dialogen var, at markedet er mere modent end ved sidste NemID-udbud. På dialogmøderne demonstrerede leverandørerne forskellige kørende løsninger. Der var gode drøftelser af, hvilke muligheder standardkomponenter giver, og hvad partnerskabet skal være opmærksomt på i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Partnerskabet blev præsenteret for et stort udvalg af løsninger inden for såkaldte ”akkreditiver” som papkortet og alternativer hertil, eksempelvis forskellige løsninger på mobilområdet, og ikke mindst løsninger til personer med særlige behov. Markedet fortalte om arkitektur, sikkerhed, åbne standarder og integrationssnitflader, vedligehold mv., og der blev drøftet betalingsmodeller, licensering, opsigelsesvarsel, værdi af produktet for leverandøren, kontraktforhold, organisering i udviklings-, migrerings- og driftsfaserne og leverandørens forretningsmodel.

Markedet har peget på flere forskellige cost-drivere. En væsentlig faktor er håndtering af rettigheder til løsningen, der bør afhænge af i hvilket omfang, der er tale om ny-udvikling fra bunden, eller om der hovedsagligt indgår standardkomponenter.

Vedrørende support var det generelle indtryk, at markedet kan levere supportydelser på alle niveauer. Markedet fremhævede, at support udgør en væsentlig opgave – ikke mindst på kommunikationssiden.

Det var en læring, at tidsestimater er svære at få input til på et så tidligt tidspunkt forud for det egentlige udbud, som en markedsdialog nødvendigvis må gennemføres på, og hvor der udelukkende foreligger et overordnet løsningskoncept.

Det generelle indtryk er, at markedet er åbent over for forskellige vederlagsmodeller. Det blev generelt fremhævet at afhængig af model, vil en leverandør indregne en større eller mindre risikopræmie for ikke på forhånd fastlagte løsningselementer som fx transaktionsmængde. Det er således vigtigt at skabe det rette økonomiske incitament for leverandøren.

Overordnet foretrak markedet, at udviklingsydelsen og drift af løsningen varetages af samme leverandør i hvert fald i den første kontraktperiode. Det vil samle ansvaret ét sted og gøre det nemmere at kontraktstyre blandt andet med hensyn til transition fra den eksisterende løsning og videreudvikling af løsningen.

For så vidt angår rettigheder, gav markedet generelt tilbagemelding om, at rettigheder (IPR) til standardprodukter ikke vil kunne afgives. Enkelte tilkendegav, at de kunne indgå i nærmere forhandlinger herom. Hovedindtrykket var dog, at kunden normalt får en tidsubegrænset brugsret til standardkomponenter. For så vidt angår kundespecifikke udviklinger, kan kunden typisk få rettigheder, men det mest sædvanlige vil være, at kunden får en tidsubegrænset brugsret, evt. kunne man drøfte delte rettigheder.