Partnerskab om MitID

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på vegne af de offentlige parter sammen med de danske pengeinstitutter om fremtidens NemID, som har fået navnet MitID.

Den eksisterende NemID-kontrakt med Nets udløber, og der skal derfor udbydes og udvikles en ny version af NemID. Staten, kommunerne og regionerne ønsker, at også den næste generation af NemID (MitID) bliver en fælles løsning, der forbinder borgerne med virksomhederne og det offentlige. Derfor skal MitID stilles til rådighed for både den offentlige og private sektor.

Digitaliseringsstyrelsen har på vegne af staten, de danske regioner og kommuner tilbudt alle interesserede private virksomheder at byde ind på et samarbejde om MitID. Det har resulteret i, at de danske banker, repræsenteret ved FR I af 16. september 2015 A/S (datterselskab til Finans Danmark), har indgået en aftale med Digitaliseringsstyrelsen om i fællesskab at anskaffe og stille MitID til rådighed for hele den offentlige og private sektor i Danmark.

Hvorfor et partnerskab?

Med partnerskabet sikres det, at borgerne også med MitID vil opleve en løsning, der kan anvendes på tværs af den offentlige og den private sektor. Samtidig er den offentlige sektor og bankerne med partnerskabet – og i modsætning til i dag – fælles om at finansiere og stille kompetencer til rådighed til anskaffelsen og driften af de fælles dele af MitID.

Et samarbejde mellem de offentlige parter og de danske banker om MitID forventes dermed at kunne give en række fordele for de danske borgere:

Videreførelse af succesen med ét NemID

Ved at samarbejde om at anskaffe og drive MitID sikres det, at både det offentliges og bankernes behov for et digitalt ID tilgodeses, når der skal udvikles en afløser til det eksisterende NemID. Samtidig vil MitID blive stillet til rådighed for alle andre virksomheder, som kan vælge at tilbyde deres kunder at identificere sig digitalt ved brug af samme løsning som til det offentlige og bankerne.

Fortsat hyppig anvendelse giver tryghed

Hvis danskerne i fremtiden fortsat kun har ét ID, vil de anvende det oftere, end hvis det var til offentlige hjemmesider alene. Det skaber en høj grad af genkendelighed og fortrolighed. Digital tryghed er afgørende for, at der opretholdes en god relation mellem offentlige myndigheder, borgerne og virksomhederne.

Fælles finansiering

Ved at samarbejde skal den offentlige sektor og bankerne ikke bruge penge på at udvikle hver deres digitale ID. Ved at dele udgifterne til udviklingen af fælles dele af MitID udnytter vi samfundets ressourcer bedst muligt. Samtidig kan andre private virksomheder end bankerne anvende løsningen og dermed spare udgifterne til at lave deres egen tilsvarende løsning.

Deling af kendskab til behov og teknologiske muligheder

Den nye MitID-løsning trækker på et kendskab til brugernes behov og de mest relevante og opdaterede teknologiske muligheder. Markedskendskabet hos både myndigheder og virksomheder er et vigtigt bidrag til, at MitID bedst udnytter de tekniske muligheder og i så høj grad som muligt opfylder brugernes forskellige krav og ønsker. Derfor er det heller ikke kun Digitaliseringsstyrelsen og bankerne, der får indflydelse på næste generation NemID – også relevante myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer inddrages i udviklingen af MitID.

Hvorfor et nyt NemID?

Digitaliseringsstyrelsen skal, som følge af udbudspligten, udbyde NemID igen, når kontrakten om det eksisterende NemID udløber.

Nets er i dag leverandør af den fælles sikkerhedsinfrastruktur med nøglekort, som giver adgang til både bankernes og det offentliges tjenester. Nets binder derfor samarbejdet mellem det offentlige og bankerne sammen. Samarbejdet sikrer, at borgerne har ét nøglekort og dermed oplever ét NemID, selvom der teknisk set er tale om to parallelle løsninger bagved, som det offentlige og bankerne hver især har udviklet og finansieret.

Hvad samarbejder de offentlige parter og bankerne om?

De offentlige parter har behov for, at MitID – som det nuværende NemID – rummer både en løsning for elektronisk bekræftelse af en persons identitet (eID) og en løsning, der gør det muligt at skrive under digitalt (eSignatur). Fx skal man i dag bruge sit eID, hvis man vil logge ind på en offentlig hjemmeside og finde forskellige personlige oplysninger, mens man i andre sammenhænge fx har behov for at kunne sætte en digital underskrift på en ansøgning til det offentlige.

Med partnerskabet er der etableret et samarbejde, der rummer fælles anskaffelse og drift, herunder finansiering og kompetencedeling, af eID-delen af MitID. eSignatur og et nyt erhvervsrettet eID indgår ikke i samarbejdet, men vil i stedet blive udbudt og drevet af den offentlige sektor alene – ligesom i dag. Partnerskabet vil sikre, at der ligesom i dag bliver den nødvendige sammenhæng mellem de tekniske elementer i MitID, så løsningen for borgerne fortsat opleves som én samlet løsning.

Hvordan samarbejder det offentlige og bankerne?

Partnerskabet er fælles om at forberede og gennemføre udbuddet af eID-delen af MitID og efterfølgende udvælge én eller flere leverandører af eID-løsningen, samt gennemføre migrering til og forvaltning af løsningen.

De overordnede principper for samarbejdets indhold, organisering og økonomi kan skitseres som følger:

  • MitID skal kunne anvendes på tværs af offentlig og privat sektor.
  • Brugerne får oplevelsen af én samlet løsning.
  • Udviklingsomkostninger finansieres ligeligt, mens anvendelse af løsningen betales efter forbrug.
  • Beslutninger i partnerskabet træffes i enighed.
  • Samarbejdet skal økonomisk ’hvile-i-sig-selv’.
  • Der er en fælles projektorganisation, som har til huse hos Digitaliseringsstyrelsen og bemandes ligeligt af medarbejdere fra henholdsvis den offentlige sektor og bankerne.
  • Øvrige brugere inddrages via interessentfora mhp. at varetage flest mulige interesser.

Læs mere om processen for etablering af partnerskabet

Læs om processen for anskaffelsen af MitID

Gå til partnerskabets hjemmeside mitid.dk