Afsluttet udbud af partnerskabet

Digitaliseringsstyrelsen udbød i juni 2015 på vegne af staten, regionerne og kommunerne deltagelse i et partnerskab om næste generation NemID (MitID) til alle interesserede private parter.

Partnerskabet blev indgået 1. juli 2016 ved en samarbejdskontrakt mellem den offentlige sektor (repræsenteret ved Digitaliseringsstyrelsen) og de danske banker (repræsenteret ved et datterselskab til Finans Danmark). Parterne forbereder nu udbuddet af MitID.

Muligheden for deltagelse i et offentligt-privat partnerskab blev sendt i udbud den 18. juni 2015. Ved at gennemføre en udbudslignende proces ønskede Digitaliseringsstyrelsen dels at sikre, at private aktører havde lige mulighed for at deltage i et kommende partnerskab og dels at få indblik i de konkrete ønsker og behov hos potentielle private partnere, så de endelige rammer for partnerskabet kunne imødekomme både det offentliges og den eller de private parters behov.

Processen for indgåelsen af partnerskabet mellem det offentlige og bankerne om næste generation NemID er skitseret nedenfor.

Teknisk dialog (marts 2015)

Digitaliseringsstyrelsen gennemførte i marts-april 2015 en teknisk dialog med fem interesserede private parter om et partnerskab. Den tekniske dialog gav input til, hvordan et samarbejde kan organiseres og styres, og hvilke ønsker den private sektor har til en fælles ny NemID-løsning. Derudover bidrog dialogen til at klarlægge hvilke rammer for partnerskabet, der bedst kan tilgodese den offentlige og den private sektors ønsker til samarbejdet.

Konklusionerne af den tekniske dialog om partnerskabet indgik i udformningen af den udbudsbekendtgørelse, som skød udbuddet af partnerskabet i gang den 18. juni 2015. Udbudsbekendtgørelsen beskrev formål og de overordnede rammer for partnerskabet, og interesserede private parter kunne herefter søge om prækvalifikation til at deltage i den konkurrenceprægede dialog om de helt konkrete rammer for partnerskabet.

To private parter blev prækvalificeret:

  • Foreningen Forsikring & Pension
  • FR I af 16. september 2015 A/S (FR1), ejet af Finans Danmark og repræsenterer de danske pengeinstitutter.

Forud for den konkurrenceprægede dialog udsendte Digitaliseringsstyrelsen i oktober 2015 det foreløbige udbudsmateriale, bestående i en beskrivelse af de foreløbige rammer for partnerskabet. I december 2015 modtog Digitaliseringsstyrelsen FR1’s svar i form af et foreløbigt tilbud, der beskrev FR1’s bud på rammerne for partnerskabet.

Foreningen Forsikring & Pension valgte ikke at sende et foreløbigt tilbud på rammerne for et partnerskab og trak sig således fra processen.

Konkurrencepræget dialog om partnerskabet (januar-april 2016)

Den konkurrenceprægede dialog blev alene gennemført med pengeinstitutterne, repræsenteret ved FR1.Den konkurrenceprægede dialog havde til formål at sikre, at de endelige rammer for partnerskabet var forenelige med ønsker og behov hos både de offentlige parter og hos potentielle private partnere. Ved rammer forstås fx den tekniske løsning, som partnerskabet skal anskaffe og drive, og den juridiske, organisatoriske og økonomiske model for partnerskabet. Dialogen endte ud i formuleringen af en partnerskabskontrakt samt en række bilag hertil.

Indgåelse af partnerskab (maj-juni 2016)

Den 25. maj 2016 udsendte Digitaliseringsstyrelsen som repræsentant for staten, de danske regioner og kommuner en partnerskabskontrakt og tilhørende bilag til FR1. På den baggrund afgav FR1 i juni 2016 deres endelige tilbud om deltagelsen i et partnerskab, som Digitaliseringsstyrelsen accepterede.

Særligt lagde Digitaliseringsstyrelsen vægt på, at FR1 bidrager med følgende: 

  • En høj anvendelsesfrekvens af MitID.
  • Medfinansiering af udvikling og videreudvikling af MitID.
  • Bidrag af medarbejdere og kompetencer til udbud, migrering og forvaltning af MitID.

Samarbejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, som repræsentant for den offentlige sektor, og FR1, som repræsentant for pengeinstitutterne, blev derfor indgået pr. 1. juli 2016, og parterne arbejder nu på at forberede og senere gennemføre udbuddet af MitID.

Herefter vil partnerskabet udvælge én eller flere leverandører af den kommende fælles løsning, hvorefter løsningen skal udvikles, der skal migreres fra det eksisterende NemID, og MitID skal gå i drift og løbende videreudvikles.

Partnerskabet ophører, når leverandørkontrakten for den fælles tekniske løsning udløber. Partnerskabets levetid forventes således at være ca. 10 år, det vil sige med ophør i 2026.

Relevante links

Gå til udbudsbekendtgørelse for partnerskab om næste generation NemID offentliggjort i EU-tidende på udbudsportalen TED

Gå til aktstykke om partnerskab om næste generation NemID (akt 137 af 28. maj 2015) på ft.dk

Gå til udbudsbekendtgørelsen kan findes på den europæiske udbudsportal TED

Læs mere om den tekniske dialog