Spørgsmål og svar

Her ses de spørgsmål og svar (i anonymiseret form), der blev stillet på baggrund af udbudsbekendtgørelsen for partnerskab om en kommende eID- og signaturløsning. Deadline for modtagelse af spørgsmål var den 16. september 2015.

Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation til partnerskab

Vedr. teksten i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5) – Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene, står der:

"For udbud 2 gælder, at det i forbindelse med gennemførelse af udbud 2 vil være et kontraktmæssigt krav til leverandøren af den tekniske løsning, at leverandøren og evt. underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af dem inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område."

Gælder det for alle medarbejdere, også såfremt der bruges arbejdskraft uden for Danmark?

Svar 1:

Bestemmelsen skal forstås som følger:

Leverandøren skal ved udførelse af sine tjenesteydelser sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, at leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

Sætningen ”som medvirker til at opfylde kontrakten” skal forstås implicit i udbudsbekendtgørelsens tekst.

De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet til udbud 2.

Hvis vi helt/delvist baserer os på andre enheders tekniske kapacitet, hvor angives det i skabelonen, hvilke dele af opgaven denne anden enhed skal udføre?

Svar 2:

Skabelonen er præciseret under ”GENERELLE OPLYSNINGER OM ANSØGER”.

In the application form, it says there can be several suppliers who make a joint application for the partnership. However, does it imply that these suppliers then cannot participate in the second part of tender, to bid for the technical solutions?

Svar 3:

Ja, en part i partnerskabet kan ikke - uanset om man er med som en enkelt virksomhed eller som en del af fx et konsortium, koncern eller lignende - deltage i udbuddet af den tekniske løsning (udbud 2).

Do the applicants need to have a CVR number? Does the applicant have to register in Denmark first in order to apply or they can register later when they get the result?

Svar 4:

Nej, det er ikke et krav at en udenlandsk ansøger skal have et CVR-nummer.

Såfremt man påtænker at anvende en underleverandørs kapacitet, skal der så tillige med identifikation af underleverandøren medsendes en støtteerklæring?

Svar 5:

Nej, det er ikke nødvendig at medsende en støtteerklæring.

Såfremt der ikke skal medsendes en støtteerklæring er virksomhedens navn, adresse og CVR nummer da tilstrækkelig identifikation, til at opfylde kravet som beskrevet i afsnit III.2.3?

Svar 6:

Der skal oplyses, navn, adresse og CVR nummer (CVR nummer er kun krav til danske underleverandører), samt hvilke dele af opgaven underleverandøren skal udføre. Dette anføres i skabelonens felt ”ANGIVELSE AF EVT. ANDRE ENHEDER, SOM ANSØGER BASERER SIG PÅ* I RELATION TIL DENNE ANSØGNING. HER ANFØRES OGSÅ, HVILKE DELE AF OPGAVEN DE RESPEKTIVE ENHEDER SKAL UDFØRE”

Såfremt der skal medsendes en støtteerklæring, hvilken skabelon skal da bruges for denne, og/eller hvilken oplysninger skal den indeholde?

Svar 7:

Se svar 5

"Vedr. III.2.2. Økonomisk og finansiel kapacitet:

Under mindste krav er det anført:

"2) Som alternativ til ovenstående pkt. 1) kan ansøger stille en bankgaranti i form af en anfordringsgaranti, på minimum 250 mio. kr., der som minimum løber frem til partnerskabet er etableret, dog senest til den 1. maj 2016, idet det forventes, at partnerskabet etableres i løbet af april 2016, jf. den forventede tidsplan i pkt.II.1.5"

Såfremt man ønsker at anvende denne mulighed, stilles der da særlige krav til udformningen eller indholdet af denne garanti? (udover løbetid og garantisum)

Svar 8:

Anfordringsgarantien skal stilles overfor Digitaliseringsstyrelsen til sikkerhed for ansøgers deltagelse i partnerskabet, herunder medfinansiering af den nye digitale identitets- og signaturløsning, såfremt ansøger måtte blive valgt som deltager i partnerskabet.

Løbetiden og garantisummen skal være som anført i udbudsbekendtgørelsen. Der stilles ikke herudover særlige krav til udformningen eller indholdet af anfordringsgarantien.

Hvilke, om nogen, krav stilles der til udstederen af garantien (jf. ovenstående spørgsmål 8)?

Svar 9:

Ansøger kan stille en garanti i form af en anfordringsgaranti udstedt af en bank eller andet anerkendt finansierings-, kredit-, eller forsikringsinstitut.

Som konsekvens af besvarelsen til spørgsmål 9, har Digitaliseringsstyrelsen udfærdiget en berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen, der er offentliggjort den 5.9.2015.

Læs berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen