Registreringsenheder

Registreringsenheder forventes som i dag at være kommuner og banker, som typisk vil have den første kontakt til nye slutbrugere af MitID. Her opretter medarbejdere nye personidentiteter, udleverer vejledningsmateriale og hjælper brugerne i gang. Læs her om de kommende ændringer.

Banker og offentlige myndigheder, der virker som kontaktpunkter for borgere, fx kommunernes borgerservicecentre, fængselsmyndigheder og flygtningemyndigheder, forventes også fremover at fungere som registreringsenheder. 

Registrerings- og udstedelsesprocessen omfatter blandt andet: 

  • Identitetssikring og registrering af nye brugere
  • Løbende sikring af overholdelse af vilkårene for registreringsenhederne
  • Uddannelse af medarbejdere hos registreringsenhederne.

Personidentiteter bliver i dag blandt andet baseret på opslag i CPR-registret og kørekort/pasregistrene, og det forventes at komme til at fungere på en lignende måde i fremtiden. Nye processer vil dog sikre, at registreringsprocesserne vil leve op til de krav, der er defineret i Digitaliseringsstyrelsens Nationale Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS-standarden).

MitID skal understøtte registrering af personidentiteter op til det højeste NSIS-sikringsniveau (4/høj). Det forventes, at hovedparten af personidentiteterne fremover vil blive registreret på NSIS-sikringsniveau 3 (betydelig). 

Afhængigt af, hvilket sikringsniveau de enkelte registreringsenheder ønsker at registrere personidentiteter på, skal de leve op til en række krav. Der vil være forskellige procedurer som følge af differentierede krav til dokumentation og kontrol. De præcise krav defineres i en aftale, som vil blive udarbejdet i samarbejde med den kommende leverandør i løbet af MitID-programmets analysefase. Aftalen bliver enslydende for alle registreringsenheder. 

MitID-leverandøren indgår aftale med registreringsenheden og er ansvarlig for blandt andet uddannelse af medarbejdere hos registreringsenheden og tilrettelæggelse af registreringsprocedurerne. 

Online registrering

Visse registreringsprocesser automatiseres og gøres tilgængelige online, så slutbrugere selv kan registrere og indrullere sig på de lavere sikringsniveauer uden personligt fremmøde hos en registreringsenhed.

I forhold til slutbrugere, der skal bruge MitID i erhvervsmæssig sammenhæng på offentlige løsninger som fx virk.dk, vil NemLogin3 tilbyde en registreringsportal som en del af den fremtidige erhvervsidentitetsløsning. Her kan brugerorganisationer oprette deres medarbejdere. 

National og international identitetssikring

Registreringsopgaven gælder primært indrullering af nye brugere med bopæl i Danmark, som har et cpr.nr., men inkluderer også udstedelse af MitID til udenlandske statsborgere med et administrativt eller intet cpr.nr. (fx bankkunder eller periodisk ansatte udlændinge). 

Registreringsenheder i erhvervsløsningen 

Virksomheder og andre organisationer med et tilknyttet CVR-nummer vil fortsat have mulighed for at oprette medarbejderidentiteter som med den hidtidige administratorrolle i NemID Medarbejdersignatur. 

Dog vil der ske en ændring i forhold til opretholdelse af de sikringsniveauer for personidentiteter, der defineres med NSIS-standarden. Virksomheder vil som udgangspunkt kun kunne udstede erhvervsidentiteter til deres medarbejdere på det NSIS-sikringsniveau, de kan certificeres til. 

Efterfølgende vil det være muligt at hæve sikringsniveauet for en sådan identitet til det ønskede niveau. Det kan fx ske ved, at medarbejderen validerer sin erhvervsidentitet ved hjælp af sin private personidentitet (eller en anden personlig erhvervsidentitet), eller ved fysisk fremmøde hos en verificeret registreringsenhed. 

 

Gå til implementeringssitets forside