Opsamling fra markedsdialog om NemLog-in3 2016

Digitaliseringsstyrelsen har i november 2016 gennemført en markedsdialog som led i forberedelsen af det kommende udbud af NemLog-in3.

Markedsdialogen om NemLog-in3 har haft til formål at give Digitaliseringsstyrelsen input fra markedet om tekniske forhold vedrørende drift, vedligehold og videreudvikling samt input om juridiske og kontraktmæssige forhold.

Dialogen med markedet om NemLog-in3 vil være medvirkende til at sikre, at udbuddet formes, så der sikres en god konkurrence med en attraktiv prissætning.

Separate dialoger med syv leverandører

Syv potentielle leverandører fra både ind- og udland viste interesse for projektet og tilbød deres deltagelse i markedsdialogen. Digitaliseringsstyrelsen havde forud for dialogen lagt op til, at NemLog-in3 skulle udbydes i to separate udbud: et udbud af drift og et udbud af vedligehold og videreudvikling. Digitaliseringsstyrelsen havde markedsdialog med to leverandører om både drift, videreudvikling og vedligehold. Dialogen med de øvrige fem leverandører var udelukkende om videreudvikling og vedligehold.

Følgende leverandører deltog i markedsdialogen vedrørende NemLog-in3: IBM Danmark, NNIT, Systematic, Safran, Signaturgruppen, Digital Identity og ForgeRock.

Læringspunkter og indtryk

Det generelle indtryk fra dialogen var, at leverandørerne havde et godt indblik i hvilke behov, der er til NemLog-in3.

På dialogmøderne præsenterede leverandørerne, hvordan de ville imødekomme de behov, som Digitaliseringsstyrelsen forinden havde skitseret. Digitaliseringsstyrelsen havde forud for dialogmøderne udsendt spørgerammer, som leverandørerne havde besvaret inden mødet. På møderne, var det derfor også muligt for Digitaliseringsstyrelsen at få leverandørerne til at uddybe svarene på konkrete spørgsmål, hvis der var behov for dette.

På dialogmøderne foreslog flere leverandører at udskifte komponenter i NemLog-in-løsningen i løbet af kontraktperioden. Udskiftning af komponenter i den eksisterende løsning lagde også op til drøftelser om anvendelsen af standard- vs. specialbyggede løsninger. Fokus i dialogen om dette var på muligheder og begrænsninger ved anvendelse af henholdsvis den ene og anden slags løsning.

Flere leverandører påpegede under møderne muligheden for ét samlet udbud af NemLog-in3 i stedet for en opsplitning i to udbud, som er det Digitaliseringsstyrelsen ellers har lagt op til. I den forbindelse var der flere leverandører, der udtrykte bekymring for, hvorvidt de to udbud ville blive for små til, at de ville være interessante at byde på. Endvidere påpegede flere leverandører, at der er behov for ”klare regler” i overleveringen fra videreudvikling- og vedligeholdelsesleverandør(erne) til driftsleverandøren.

I forlængelse af ovenstående var der på dialogmøderne også en drøftelse af, hvorvidt videreudvikling- og vedligeholdelseskontrakten skal udfærdiges som en rammekontrakt med mulighed for flere leverandører. Her var der flere leverandører, der bemærkede, at en rammekontrakt med flere leverandører dels kan skabe en fastholdelsesproblematik for den enkelte leverandør på grund af et ustabilt opgave-flow, dels kan betyde et øget behov for koordinering leverandørerne imellem. Samtidig påpegede flere leverandører også et behov for en tydelig tilkendegivelse af ansvarsfordelingen, samt at der behov for hurtigst muligt i forløbet at få defineret snitflader mellem de forskellige leverandørers opgaver.

På dialogmøderne var der gode drøftelser vedr. indhold i de(n) kommende kontrakt(er). Blandt andet anbefalede flere leverandører, at der ikke bør indgå minimumskrav i bilagene til hovedkontrakten.

Vedrørende incitamenter i kontrakter var der flere forskellige bud på, hvorledes dette bør håndteres. Overordnet var meldingen fra leverandørerne, at kontrakten bør fokusere på incitamenter, der fremmer positiv adfærd.

Flere leverandører anbefalede dialog i kontraktfasen, så begge/alle parter sikrer sig en fælles forståelse.

For så vidt angår kontraktens løbetid var der flere leverandører, der påpegede, at en længere løbetid end fire år vil være mest optimal.

Næste skridt

Markedsdialogen har givet Digitaliseringsstyrelsen værdifulde input til at tilrettelægge og udbyde NemLog-in3.