Opsamling fra skriftlig markedsdialog om drift af NemLog-in3 2017

Digitaliseringsstyrelsen har i april 2017 gennemført en skriftlig markedsdialog om drift som led i forberedelsen af det kommende udbud af NemLog-in3.

Digitaliseringsstyrelsen har i april 2017 gennemført en skriftlig markedsdialog med potentielle leverandører udelukkende fokuseret på den fremtidige drift af løsningen. Digitaliseringsstyrelsen afholdt i efteråret 2016 markedsdialogmøder primært med udviklingsleverandører, og Digitaliseringsstyrelsen har derfor i april 2017 ønsket en skriftlig dialog udelukkende fokuseret på den fremtidige drift af løsningen.

Den skriftlige markedsdialog om drift har haft til formål at give Digitaliseringsstyrelsen input fra potentielle driftsleverandører til brug for forberedelse af driftsudbuddet af NemLog-in3-løsningen.

IBM og NNIT deltog i markedsdialogen.

Hovedtræk fra dialogen

Et af emnerne i Digitaliseringsstyrelsens spørgeramme omhandlede incitamenter og betalingsstruktur. Leverandørerne påpegede i deres svar, at der bør være transparens i de krav og ønsker, som Digitaliseringsstyrelsen har til kvalitet og service i den fremtidige driftsleverance, og at dette modsvares i de evalueringskriterier, der anvendes til at score tilbuddene.

Desuden blev det pointeret, at driftssetuppet bør indeholde en incitamentsstruktur til at motivere innovation og effektivisering, og at måling af kundetilfredshed er af stor betydning. Derudover bør der være en klar opdeling i faste og variable omkostninger, da det sikrer lavest mulige udsving i prisen ved volumenændringer.

Et andet emne i spørgerammen omhandlede samarbejde mellem flere forskellige leverandører. Her svarede leverandørerne, at der er behov for etablering af en stærk governance-struktur og med transparens mellem leverandørerne og Digitaliseringsstyrelsen. Der skal etableres et styrende organ parterne imellem som dels sikrer information, men også styrer kommunikationen mellem parterne.

Der skal desuden være klare snitflader for, hvordan udviklingsleverandørerne afleverer til driftsleverandøren.

I forhold til at sikre samarbejde om sikkerhed mellem flere forskellige leverandører var tilbagemeldingen, at dette bedst sikres gennem et samarbejdsforum omkring sikkerhed, som ledes af Digitaliseringsstyrelsen.

Næste skridt

Markedsdialogen har bidraget til at give Digitaliseringsstyrelsen input til at tilrettelægge og udbyde driftsudbuddet af NemLog-in3.