Referat fra informationsmøde

Her på siden kan du finde referatet fra vores informationsmøde torsdag den 12. december 2019.

Agenda

 1. Velkommen
 2. Mit Overblik og Orkestreringskomponenten
 3. Spørgsmål
 4. Den gennemførte PoC
 5. Spørgsmål
 6. Hvad sker der nu - Tidsplan
 7. Afrunding og afsluttende spørgsmål

Følgende virksomheder havde tilmeldt sig informationsmødet:

 • Atkins
 • Bizbrains
 • cBrian
 • CGI
 • Commentor
 • DI
 • KMD
 • KvalitetsIT
 • Netcompany
 • Nine
 • NNIT
 • Peytz & Co
 • SAP
 • Systematic
 • Visma

Hent powerpoint-præsentationen fra informationsmødet

Referat af powerpoint-præsentationen

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen og takkede alle for deres interesse. Formålet og dagsorden for mødet blev præsenteret.

Digitaliseringsstyrelsen præsenterede på baggrund af slideshow [offentliggjort sammen med dette referat] Orkestreringskomponenten og Mit Overblik programmet, som komponenten er en del af. Arbejdet hen mod at give borgerne overblik på udvalgte områder blev påbegyndt i 2016 med indledende analyser, der viste, at der var behov for visning af data i overbliksform (Initiativ 1.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). Analysen blev lavet i samarbejde med Deloitte Digital.

Tankerne bag arkitekturafprøvning på konceptniveau og den efterfølgende PoC, der blev gennemført i foråret med Netcompany A/S, samt projektets nuværende status blev præsenteret kort.

Datamodeller er en vigtig del af projektet, hvorfor udarbejdelse af datamodeller for relevante områder, først og fremmest sager- og ydelser, samt håndtering af datamodellerne i forhold til versionering mv. er et stort fokusområde, både for projektet og for det fællesoffentlige samarbejde. Det blev oplyst, at første version af referencearkitektur for Digitalt overblik netop har været i høring.

Digitaliseringsstyrelsen præsenterede ansvarsfordelingen mellem Mit Overblik og Orkestreringskomponenten, herunder at mange beslutninger, som er relevante for Orkestreringskomponenten, træffes i regi af Mit Overblik programmet.

Fokus for Orkestreringskomponenten er data, som kan standardiseres og hvor det giver mening at udstille en sammenstillet visning af data. Dette betyder, at der fortsat vil være direkte integrationer mellem fagsystemer og borger.dk. Det betyder også, at der vil være tale om forholdsvis simple datamodeller – der blev vist et eksempel på dette.

I første omgang vil Orkestreringskomponenten levere data til Mit Overblik, som vil ligge på borger.dk, men Orkestreringskomponenten vil også kunne udstille overbliksdata til andre visningsklienter. Dvs. der skal ikke udvikles en brugergrænseflade til Orkestreringskomponenten, denne udvikles af visningsklienten. I forhold til visningen af overbliksdata i Mit overblik på borger.dk skeles til KL’s brugergrænseflade for borgerblikket, da data der her udstilles, vil hentes gennem Orkestreringskomponenten når denne er etableret. Borgerblikket på borger.dk vil i den forbindelse blive erstattet med det fællesoffentligt overblik (Mit overblik) som udstiller sammenstillede data på tværs af stat, regioner og kommuner.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Datafordeleren var indtænkt i forbindelse med Orkestreringskomponenten. Svaret var umiddelbart nej, det vil være op til den enkelte myndighed at vurdere om data fra deres systemer bedst kaldes via Datafordeleren eller det respektive fagsystem.

Der blev stillet spørgsmål om hvor rolle- og rettighedsstyringen skulle være. Svaret var, at det skulle være en del af Orkestreringskomponenten, hvorfor der også måtte forventes høje krav til sikkerhed. Dette er også relevant, hvis der er flere visningsklienter, hvor data udstilles afhængigt af hvilken aftale, der er med den enkelte visningsklient.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Orkestreringskomponenten også skal håndtere virksomhedsdata. Svaret var, at det kun er data for borgere og data vil kun blive vist til den enkelte borger. Erhvervsstyrelsen arbejder med en lignende løsning for virksomhedsområdet.

Der blev stille spørgsmål om hvorvidt Orkestreringskomponenten skulle kunne vise data på baggrund af fuldmagt og dermed opbevare fuldmagtsdata. Svaret var umiddelbart nej, det har været overvejet - selvom behovet nok er der, vil det ikke være med i første omgang, men kan eventuelt komme som en videreudviklingsopgave. Det blev bemærket fra en deltager, at NemLog-in kan håndtere fuldmagter, så en integration hertil kunne måske give mulighed for fuldmagtsbaseret visninger.

Der blev stillet spørgsmål, om hvorvidt datamodeller stilles til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen og således ikke indgår som en opgave for den kommende leverandør af Orkestreringskomponenten. Svaret var, at Digitaliseringsstyrelsen stiller datamodellerne til rådighed; selvom det ikke er en direkte opgave for den kommende leverandør, kan denne godt blive involveret, fx i forhold til vurdering af konsekvenser ved nye/ændrede datamodeller. Det forventes ikke, at der komme nye/ændrede datamodeller med korte tidsmæssige intervaller [det skal bemærkes, at der kan være behov for at håndtere flere versioner af en datamodel samtidig].

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Orkestreringskomponenten opbevarer data. Svaret var, at der kun vil være tale om binære indeksdata, samt log-data.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Orkestreringskomponenten kunne ligge i en cloud. Svaret var, at uanset driftsløsning vil de sikkerhedsmæssige krav skulle opfyldes; der vil ikke blive stillet krav om GovCloud.

Yderligere emner, som blev vendt:

Styring af datamodeller samt aftaler med myndigheder om hvem der skal tilsluttes til Orkestreringskomponenten vil blive håndteret af Mit Overblik. Der forventes at blive tale om en stor styringsopgave, da der løbende bl.a. skal styres versionering og optimering samt vurderes om Orkestreringskomponenten skal udvides til at understøtte andre datamodeller end sag og ydelse. Mit Overblik og borgerblikket kommer ikke til at sameksistere, da den service hos KOMBIT der leverer data til visning af det kommunale borgerblik, vil blive koblet til orkestreringskomponenten som en del af etableringsprojektet. Orkestreringskomponenten leverer derfor fra start kommunale data til mit overblik. De statslige myndigheder vil blive tilsluttet løbende. Der bliver derfor ikke tale om to parallelle overblik.

Digitaliseringsstyrelsen præsenterede den gennemførte PoC og fortalte, at dokumentation fra PoC’ er offentliggjort på digst.dk/it-loesninger/orkestreringskomponenten [referatet og præsentationen fra informationsmødet samt nyheder om Orkestreringskomponenten offentliggøres samme sted].

Formålet med PoC’en blev præsenteret og hvilke emner, der skulle afprøves, fx om GovCloud ville give mening, om en orkestreringskomponent teknisk kunne levere den rette funktionalitet, samt om komponentens performance var god nok til, at understøtte en visningsklients visning af overbliksdata og hermed om det ville give mening at gå videre med den designede arkitektur.

PoC’ens arkitektur og de enkelte dele, herunder valg af KrakenD, var udvalgt mhp. at få afprøvet GovCloud samtidig med orkestreringskomponenten. Dvs. de valg af komponenter, der blev truffet i forhold til PoC’en afspejler ønsket om at afprøve GovCloud og er således ikke udtryk hvordan Orkestreringskomponenten efterfølgende skal udvikles.

Resultatet af PoC’en var positivt på mange områder, ikke mindst performance og det overhead som Orkestreringskomponenten introducerer. Testrapporten fra PoC’en er offentliggjort sammen med det øvrige dokumentationsmateriale fra PoC’en. Digitaliseringsstyrelsen er dog opmærksom på, at selvom performance var god i PoC’en, afspejler det ikke nødvendigvis performance for Orkestreringskomponenten, men det giver en indikation, da PoC’en blev gennemført i et meget lille driftssetup. Det skal eksempelvis bemærkes, at peaks i performancemålingerne og brydningspunktet i stresstesten [kan ses i præsentationen og testrapporten], netop kan skyldes, at testen blev gennemført på samme virtuelle maskine.

Det er vigtigt at bemærke, at PoC’en ikke afprøvede sikkerhedsmæssige aspekter, men i afrapporteringen er leveret nogle overvejelser om dette [fremgår af dokumentationen fra PoC’en]. Det forventes, at der vil blive tale om et certifikatbaseret sikkerhedsmodel, som vil lægge sig op ad de fællesoffentlige løsninger, fx FOCES-certifikater.

De vigtigste konklusioner fra PoC’en var, at man fik vist, at performanceniveauet virkede tilfredsstillende. GovClouds set-up gav nogle tekniske udfordringer for performance, hvorfor KrakenD udgik i dele af afprøvningen.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Orkestreringskomponenten vil kalde alle datakilder eller om borgen vil kunne vælge hvad, der skal kaldes. Svaret var, at Orkestreringskomponenten ikke vil filtrere data i kaldene, men at det eventuelt vil kunne ske i visningsklienten; Orkestreringskomponenten skal kun vise et overblik. For at mindske antal kald og undgå at belaste datakilderne, vil bestandslister være relevante.

Der blev stillet spørgsmål om hvordan Orkestreringskomponenten vil håndtere en situation, hvor en datakilde er nede – vil den vente på alle datakilder eller viderestille de modtagne svar. Der blev svaret, at Orkestreringskomponenten ikke vil returnere svar til visningsklient, før der er svar fra alle kaldte datakilder, hvorfor der vil blive stillet hårde krav til datakilderne om svartider. Dertil er afprøvet forskellige scenarier i forhold til hvordan visningsklienten håndterer manglende svar og fejl i svar, sådan at fejlsvar leveres videre til visningsklienten, der håndterer hvordan det vises for borgeren.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt asynkrone kald fra brugergrænsefladen var overvejet. Svaret var, at dette ikke var overvejet pt.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Orkestreringskomponenten må opbevare cachet data, fx mens der afventes svar fra en langsom datakilde. Svaret var nej, da det vil have betydning i forhold til vurderingen af dataansvar og øge kompleksiteten for Orkestreringskomponenten; dette kan dog eventuelt håndteres af visningsklienten.

Der blev stillet spørgsmål om certifikatniveau i forhold til om der vil være forskel afhængigt af hvor i orkestreringsprocessen man er og om token fra visningsklient vil blive sendt med i kald til datakilder. Svaret var at det afhænger af behov hos datakilder, hvorvidt fx token medsendes i kald.

Der blev stillet spørgsmål om valg af PoC’ens komponenter. Svaret var, at KrakenD og de andre komponenter blev valgt for at afprøve GovClouds setup.

Der blev stillet spørgsmål om hvor mange timer, der var anvendt af Netcompany i forbindelse med PoC’en. Der kunne ikke gives et umiddelbart svar [timeantallet blev afklaret efter informationsmødet og er ca 400 timer timer].

Yderligere emner, som blev vendt:

 • Orkestreringskomponenten har som sådan ikke betydning i forhold til hvad, der sker på borger.dk, udover at udstille data til Mit Overblik.
 • KL’s Borgerblikket vil ikke vise statslige data, men da Borgerblikket samler data på tværs af det kommunale domæne, vil Orkestreringskomponenten kunne nøjes med at hente data fra Borgerblikket i stedet for at hente det fra de bagvedliggende kommunale fagsystemer.
 • De myndigheder, hvis data vises i Mit Overblik (og fremadrettet eventuelt andre overblik) via Orkestreringskomponenten, vil fortsat skulle vise data selv, da Orkestreringskomponenten kun leverer overbliksdata og ikke sagsspecifikke detaljer. Mit Overblik skal således ikke erstatte myndighedernes egne visning(er), men har alene til formål at give borgeren et samlet overblik over de data, det offentlige har om den enkelte. Såfremt borgeren ønsker en mere detaljeret visning, skal denne information findes via den pågældende myndigheds egne fagsystem(er), som Mit Overblik vil linke til hvor det er muligt.

Digitaliseringsstyrelsen præsenterede den videre proces og en tentativ tidsplan i overblik for det kommende udbud og arbejdet med datamodeller. Det blev oplyst, at den udbudte kontrakt vil omfatte udvikling, vedligeholdelse, drift og videreudvikling af Orkestreringskomponenten. Det forventes at prækvalifikationen gennemføres primo 2020.

Yderligere oplysninger offentliggøres på hjemmesiden.

Der blev stillet spørgsmål om fokus for evalueringen af tilbud. Svaret var, at det kan ikke oplyses [det kan oplyses, at den slags oplysninger vil fremgå af det offentliggjorte udbudsmateriale].

Digitaliseringsstyrelsen takkede for fremmødet og den store interesse. Der kom ikke yderligere spørgsmål.