Vilkår og persondata

Følgende vilkår gælder for brugen af Sundhedskort-appen.

Din Sundhedskort-app

Du kan anvende Sundhedskort-appen som et gyldigt sundhedskort. Du kan oprette Sundhedskort-appen på op til tre enheder ad gangen. Hvis du opretter Sundhedskort-appen på en fjerde enhed, kan du ikke anvende den første Sundhedskort-app, du oprettede.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge Sundhedskort-appen på din enhed, skal du huske at fjerne appen ved at slette appen via enheden eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk/sundhedskort-app.

Behold dit fysiske sundhedskort

Sundhedskort-appen er et supplement til det fysiske sundhedskort og erstatter ikke dit fysiske sundhedskort. Du skal derfor fortsat beholde dit fysiske sundhedskort.

Kun gyldigt i Danmark

Husk dit fysiske blå EU-sundhedskort, når du skal til udlandet. Sundhedskort-appen er kun gyldig i Danmark.

Dit ansvar

Det er dit ansvar at kunne dokumentere din ret til at modtage sundhedsydelser efter Sundhedsloven ved at fremvise dit sundhedskort.

Vær derfor opmærksom på, at det er dit ansvar, hvis du ikke kan fremvise dit sundhedskort fordi, at din enhed fx er løbet tør for strøm, eller skærmen er ødelagt.

Når du får et nyt sundhedskort, vil Sundhedskort-appen blive opdateret

Sundhedskort-appen følger gyldigheden for dit fysiske sundhedskort. Hvis data ændrer sig, bliver det opdateret i appen. Du skal kun aktivt oprette dit sundhedskort i appen igen, hvis du skifter CPR-nummer.

Internetforbindelse

Appen kræver internetforbindelse, når du skal tilføje dit sundhedskort.

Brugsret

Du har en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge Sundhedskort-appen inden for rammerne af disse vilkår, så længe Digitaliseringsstyrelsen vælger at udbyde Sundhedskort-appen. Du har ingen rettigheder til Sundhedskort-appen ud over denne brugsret. Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende Sundhedskort-appen.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningsansvaret følger dansk rets almindelige regler. Digitaliseringsstyrelsen har dog intet erstatningsansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader forårsaget af Sundhedskort-appen, herunder skader på din mobiltelefon, tab af data, tab som følge af manglende dokumentation for dit fremmøde og tabt arbejdsfortjeneste.

Sundhedskort-appen ændres og forbedres løbende og kan indeholde fejl eller mangler. Af denne grund stilles appen til rådighed som den er og forefindes uden nogen garanti, herunder for tilgængelighed eller fuld funktionalitet.

Ændring af appens funktioner

Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid, og uden pligt til på forhånd at oplyse dig herom, ændre appen og dens funktioner, design, omfang, software, sprogversioner eller andre aspekter med relevans for appen.

Elektroniske spor

Når du henter og bruger Sundhedskort-appen, opsamler Digitaliseringsstyrelsen følgende informationer, som du efterlader som elektroniske spor: Hvilken enhed du bruger, hvilket operativsystem enheden har, hvilken IP-adresse du benytter, samt om sikkerheden på enheden er intakt (fx ikke jailbroken/rooted).

Vi bruger oplysningerne til at identificere din enhed, så du kan genkende den, hvis du på et tidspunkt får brug for at afmelde din Sundhedskort-app via selvbetjeningsløsningen på borger.dk.

For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app, indsamler Digitaliseringsstyrelsen til eget brug tekniske oplysninger, der belyser, hvordan appen fungerer, og hvilke funktioner, der måtte være behov for at forbedre. Disse tekniske data kan ikke henføres til dig personligt.

Oplysninger om Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i Sundhedskort-appen

Digitaliseringsstyrelsen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med driften af Sundhedskort-appen.

Nedenfor finder du nærmere information om vores behandling af dine personoplysninger samt om dine rettigheder i den forbindelse.

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Sundhedskort-appen. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail:

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er, at du kan oprette og anvende Sundhedskort-appen:

 • Dine sundhedskortoplysninger bliver behandlet med det formål, at de kan vises i din Sundhedskortet-app.
 • Oplysninger fra dit NemID bliver behandlet med det formål at verificere din identitet i forbindelse med, at du opretter din Sundhedskortet-app.
 • Formålet med at behandle din mobiltelefons IP-adresse og installation identifier, som er din mobiltelefons id anvendt ved indrullering, er at understøtte fejlsøgning og revision.

Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsen behandling af dine personoplysninger følger af art. 6, stk. 1, litra e) (offentlig myndighedsudøvelse) i databeskyttelsesforordningen.
Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 med henblik på at sikre entydig identifikation.

Digitaliseringsstyrelsen behandler følgende personoplysninger om dig i forbindelse med din installation og anvendelse af Sundhedskort-appen:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Sikringsgruppe
 • Lægens navn, adresse og telefonnummer
 • Postdistrikt
 • Kommunekode
 • Bopælskode
 • Fødselsdato
 • Bruger-ID, som er dit unikke id i løsningen
 • Kommunenavn
 • Regionsområde
 • PID-nummer, som er et personligt id-nummer fra dit NemID, anvendes til at identificere din identitet i forbindelse med, at du logger ind med NemID, når du opretter Sundhedskort-appen.
 • Mobiltelefonens IP-adresse, som benyttes til at understøtte fejlsøgning og revision. Digitaliseringsstyrelsen anvender ikke IP-adressen til at indsamle oplysninger om din brug af appen.
 • InstallationIdentifier, som er din mobiltelefons id anvendt ved indrullering

Oplysninger underlagt særlig regulering:

 • CPR-nummer

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores it-systemer.

Når du installerer Sundhedskort-appen, modtager vi oplysningerne i dit sundhedskort fra:

 • Den Nationale Serviceplatform, som drives af Sundhedsdatastyrelsen, hvorfra vi modtager dine sundhedskortoplysninger
 • CPR-registreret, hvorfra vi modtager dine CPR-oplysninger.

Hvis du mener, at dine sundhedskortoplysninger i det digitale sundhedskort er urigtige, skal du henvende dig til borgerservice i din bopælskommune og bede om at komme i kontakt med den ansvarlige for Folkeregistret.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger således:

 • Dine sundhedskortoplysninger overføres til din mobiltelefon, når du opretter din Sundhedskort-app. Hvis du afmelder eller sletter Sundhedskort-appen fra din mobiltelefon, slettes sundhedskortoplysningerne også fra din mobiltelefon.
 • Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dit CPR-nummer, PID-nummer, mobilenhedens navn, dato for oprettelse, dato for sidste opdatering og installationIdentifier i det bagvedliggende it-system. Hvis du afmelder din Sundhedskort-app, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, opbevares disse oplysninger i 3 måneder, hvorefter de slettes.
 • Herudover opbevarer Digitaliseringsstyrelsen en log med oplysninger om dit CPR-nummer, PID-nummer, mobilenhedens navn, dato for oprettelse samt dato for sidste opdatering til brug for revision. Hvis du afmelder din Sundhedskort-app, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, opbevares oplysningerne i loggen i 12 måneder, hvorefter de slettes.

Ud over ovenstående, opbevarer Digitaliseringsstyrelsen et udtræk af sundhedskortoplysninger for alle gyldige danske sundhedskort fra Den Nationale Serviceplatform. Udtrækket omfatter alle personoplysninger, der fremgår af det fysiske sundhedskort. Udtræk af sundhedskortoplysningerne opdateres én gang i døgnet og opbevares så længe Digitaliseringsstyrelsen varetager myndighedsopgaven for Sundhedskort-appen.

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan få indsigt i dine oplysninger ved at anvende selvbetjeningsløsningen på borger.dk eller ved at sende en indsigtsanmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du mener, at dine sundhedskortoplysninger i Sundhedskort-appen er urigtige, skal du henvende dig til borgerservice i din bopælskommune og bede om at komme i kontakt med den ansvarlige for Folkeregistret.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan selv afmelde Sundhedskort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, samt ved at slette appen fra din mobiltelefon.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du kan selv bestemme, om du ønsker at anvende Sundhedskort-appen. Såfremt du ikke længere ønsker at dine personoplysninger behandles i Sundhedskort-appen, kan du selv afmelde Sundhedskort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk samt ved at slette appen fra din mobiltelefon.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod Digitaliseringsstyrelsens behandling ved at sende en anmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
E-mail:

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på  www.datatilsynet.dk

Finansministeriets koncern, som Digitaliseringsstyrelsen er en del af, har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøt-te, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysnin-ger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail:

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk/kontakt