Vilkår og persondata

Følgende vilkår gælder for brugen af Sundhedskort-appen.

Din Sundhedskort-app

Du kan anvende appen til at vise dit sundhedskort på op til tre enheder ad gangen. Opretter du Sundhedskort-appen på en fjerde enhed, kan du ikke anvende den første Sundhedskort-app, du oprettede.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge Sundhedskort-appen på din enhed, skal du huske at fjerne den ved enten at slette appen via enheden eller via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk/sundhedskort-app.

Behold dit fysiske sundhedskort

Sundhedskort-appen er et supplement til det fysiske sundhedskort og erstatter ikke dit fysiske sundhedskort. Du skal derfor fortsat beholde dit fysiske sundhedskort.

Kun gyldigt i Danmark

Husk dit fysiske blå EU-sundhedskort, når du skal til udlandet. Sundhedskort-appen er kun gyldig i Danmark.

Dit ansvar

Det er dit ansvar at kunne dokumentere din ret til at modtage ydelser efter Sundhedsloven ved at fremvise dit sundhedskort.

Det er ikke alle steder, at det er tilstrækkeligt at oplyse dit CPR-nummer, hvis din enhed fx er løbet tør for strøm, eller skærmen er ødelagt. Hos din egen læge skal du bl.a. registrere dig elektronisk med Sundhedskort-appen eller dit fysiske sundhedskort.

Når du får et nyt sundhedskort, vil Sundhedskort-appen blive opdateret

Sundhedskort-appen følger gyldigheden for dit fysiske sundhedskort. Hvis data ændrer sig, bliver det opdateret i appen. Det er kun, hvis du skifter CPR-nummer, at du aktivt skal tilføje dit sundhedskort igen.

Internetforbindelse

Appen kræver internetforbindelse, når du skal tilføje dit sundhedskort.

Brugsret

Du har en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge Sundhedskort-appen inden for rammerne af disse vilkår, så længe Digitaliseringsstyrelsen vælger at udbyde Sundhedskort-appen. Du har ingen rettigheder til Sundhedskort-appen ud over denne brugsret. Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende Sundhedskort-appen.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningsansvaret følger dansk rets almindelige regler. Digitaliseringsstyrelsen har dog intet erstatningsansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader forårsaget af Sundhedskort-appen, herunder skader på din mobiltelefon, tab af data, tab som følge af manglende dokumentation for dit fremmøde og tabt arbejdsfortjeneste.

Sundhedskort-appen ændres og forbedres løbende og kan indeholde fejl eller mangler. Af denne grund stilles appen til rådighed som den er og forefindes uden nogen garanti, herunder for tilgængelighed eller fuld funktionalitet.

Ændring af appens funktioner

Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid, og uden pligt til på forhånd at oplyse dig herom, ændre appen og dens funktioner, design, omfang, software, sprogversioner eller andre aspekter med relevans for appen.

Elektroniske spor

Når du henter og bruger Sundhedskort-appen, opsamler Digitaliseringsstyrelsen følgende informationer, som du efterlader som elektroniske spor: Hvilken enhed du bruger, hvilket operativsystem enheden har, hvilken IP-adresse du benytter, samt om sikkerheden på enheden er intakt (fx ikke jailbroken/rooted).

Vi bruger oplysningerne til at identificere din enhed, så du kan genkende den, hvis du på et tidspunkt får brug for at afmelde din Sundhedskort-app via selvbetjeningsløsningen på borger.dk. De elektroniske spor bruges ikke til at indsamle personlige oplysninger om dig.

For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app, indsamler Digitaliseringsstyrelsen også tekniske oplysninger, der belyser, hvordan appen fungerer, og hvilke funktioner, der måtte være behov for at forbedre. Disse tekniske data kan ikke henføres til dig personligt.

Sådan behandler Digitaliseringsstyrelsen dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen skal hermed oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger i Sundhedskort-appen.

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i det digitale sundhedskort. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
Telefon: 33 92 52 00
E-mail:

Sundhedsdatastyrelsen stiller oplysninger fra Den Nationale Serviceplatform til rådighed for Digitaliseringsstyrelsen til brug for Sundhedskort-appen og er ansvarlig for, at disse oplysninger er korrekte og ajourførte. Du finder Sundhedsdatastyrelsens kontaktoplysninger nedenfor:


Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5
2300 København S
Telefon: 72 21 68 00
E-mail:

Finansministeriets koncern, som Digitaliseringsstyrelsen er en del af, har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail:

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er, at du kan oprette og anvende Sundhedskort-appen samt anvende den tilhørende selvbetjeningsløsning på borger.dk.

 • Dine sundhedskortoplysninger bliver behandlet med det formål, at de kan vises i din Sundhedskort-app.
 • Oplysninger fra dit NemID bliver behandlet med det formål at verificere din identitet i forbindelse med, at du opretter din Sundhedskort-app.
 • Formålet med at behandle din mobiltelefons IP-adresse er at understøtte fejlsøgning og revision.

 

Når du anvender dit NemID i Sundhedskort-appen, kan der være behov for at opdatere de id-oplysninger, der er knyttet til dit NemID. Det skyldes, at NemID i 2021 bliver erstattet af det nye digitale id, MitID. For at sikre at borgere smidigt kan overgå til den nye løsning, kan det betyde, at de id-oplysninger, der er knyttet til NemID, for nogle borgere skal opdateres. Såfremt der er behov for at opdatere dine id-oplysninger i NemID vil dette ske automatisk i forbindelse med oprettelsen af din Sundhedskort-app, hvor du logger ind med NemID og bekræfter din identitet.
Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsen behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen af dine personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e) offentlig myndighedsudøvelse.

Digitaliseringsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige personoplysninger:

 • CPR-nummer
 • Navn
 • Adresse (med undtagelse af borgere med adressebeskyttelse)
 • Sikringsgruppe
 • Lægens navn, adresse og telefonnummer
 • Kommunenavn
 • Regionsområde
 • Navn, CPR-nummer, lægeoplysninger for børn, som borgeren har forældremyndighed over indtil, at barnet fylder 15 år.
 • PID-nummer, som er et personligt id-nummer fra dit NemID, anvendes til at identificere din identitet i forbindelse med, at du logger ind med NemID, når du opretter Sundhedskort-appen.
 • Mobiltelefonens IP-adresse, som benyttes til at understøtte fejlsøgning og revision. Digitaliseringsstyrelsen anvender ikke IP-adressen til at indsamle oplysninger om din brug af appen.
 • InstallationIdentifier, som er din mobiltelefons id anvendt ved indrullering

Oplysninger underlagt særlig regulering:

 • CPR-nummer

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores IT-systemer. Såfremt der er behov for at opdatere dine id-oplysninger i NemID i forbindelse med overgangen til MitID (se under afsnit 1 længere oppe), bliver dit CPR-nummer videregivet til Nets DanID A/S, som derved oplyses om, at din identitet er blevet bekræftet med dit NemID ved oprettelsen af Sundhedskort-appen.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger således:

 • Dine sundhedskortoplysninger overføres til din mobiltelefon, når du opretter din Sundhedskort-app. Hvis du afmelder eller sletter Sundhedskort-appen fra din mobiltelefon, slettes sundhedskortoplysningerne også fra din mobiltelefon.
 • Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dit CPR-nummer, PID-nummer, mobilenhedens navn, dato for oprettelse, dato for sidste opdatering og installationIdentifier i det bagvedliggende it-system. Hvis du afmelder din Sundhedskort-app, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, opbevares disse oplysninger i 3 måneder, hvorefter de slettes.
 • Herudover opbevarer Digitaliseringsstyrelsen en log med oplysninger om dit CPR-nummer, PID-nummer, mobilenhedens navn, dato for oprettelse samt dato for sidste opdatering til brug for revision. Hvis du afmelder din Sundhedskort-app, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, opbevares oplysningerne i loggen i 12 måneder, hvorefter de slettes.

Ud over ovenstående, opbevarer Digitaliseringsstyrelsen et udtræk af sundhedskortoplysninger for alle gyldige danske sundhedskort fra National Serviceplatform. Udtrækket omfatter følgende personoplysninger: CPR-nummer, navn, adresse (med undtagelse af borgere med adressebeskyttelse), sikringsgruppe, lægens navn, adresse og telefonnummer, kommunenavn, regionsområde, navn, CPR-nummer, lægeoplysninger for børn, som borgeren har forældremyndighed over indtil, at barnet fylder 15 år. Udtræk af sundhedskortoplysningerne opdateres éngang i døgnet og opbevares så længe Digitaliseringsstyrelsen varetager myndighedsopgaven for Sundhedskort-appen.

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan få indsigt i dine oplysninger ved at anvende selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk/sundhedskort-app eller ved at sende en indsigtsanmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du mener, at dine sundhedskortoplysninger i Sundhedskort-appen er urigtige, skal du henvende dig til borgerservice i din bopælskommune og bede om at komme i kontakt med den ansvarlige for Folkeregistret.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan selv afmelde Sundhedskort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, samt ved at slette appen fra din mobiltelefon.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du kan selv bestemme, om du ønsker at anvende Sundhedskort-appen. Såfremt du ikke længere ønsker at dine personoplysninger behandles i have Sundhedskort-appen, kan du selv afmelde Sundhedskort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk samt ved at slette appen fra din mobiltelefon.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod Digitaliseringsstyrelsens behandling ved at sende en anmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev:


Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
E-mail:


Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse i forhold til National Serviceplatforms behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsen:


Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5
2300 København S
Telefon: 72 21 68 00
E-mail:


Du kan læse mere om Sundhedsdatastyrelsens behandling af personoplysninger og om dine rettigheder i den forbindelse på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/databeskyttelsespolitik
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk/kontakt