Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

04-01-2016
Digital service

Tre kommunale projekter, der skal afprøve velfærdsteknologiske løsninger, er udvalgt til at modtage mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. i tilskud til projektledelse og evaluering. Solide evalueringer skal gøre kommuner og regioner i stand til at lære af hinanden og skabe et stærkt grundlag for udbredelse af velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologiske løsninger er med til at gøre borgere mere selvhjulpne og frigive tid for medarbejdere i det offentlige. Den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd skal sikre, at innovative og effektive løsninger indgår som en selvfølge i kernevelfærden i kommunerne og regionerne. Derfor ydes der i regi af Strategi for digital velfærd tilskud til afprøvning af velfærdsteknologi.

Det kan være en stor beslutning for kommuner og regioner at investere i velfærdsteknologi. Derfor indgår der i Strategi for digital velfærd et initiativ (linket er ikke længere tilgængeligt), der har til formål at tilvejebringe evalueringer af velfærdsteknologiske løsninger, der kan give kommuner og regioner solid viden om velfærdsteknologiens muligheder. Det giver kommuner og regioner bedre grundlag for at vurdere, hvilke gevinster de kan hente ved at investere i velfærdsteknologi. Evalueringerne afdækker både de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster samt borgernes og medarbejdernes vurderinger af teknologien. Inden der evt. træffes beslutning om landsdækkende udbredelse af de enkelte løsninger, skal der udarbejdes en national business case.

Efter en åben ansøgningsproces har parterne bag Strategi for digital velfærd udvalgt tre projekter, som ydes tilskud til projektledelse og evaluering. De tre projekter er:

  • Evaluering af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing, der ydes et tilskud på 1,065 mio. kr.
  • Anvendelse af vendesystemer til forebyggelse af tryksår og arbejdsskader, der ydes et tilskud på 1,5 mio. kr.
  • Længere hjemme sammen – test og evaluering af et intelligent sensorbaseret alarmsystem til hjemmeboende, der ydes et tilskud på 1,5 mio. kr.

Evaluering af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing

Projektet skal afprøve og evaluere en digital løsning, der understøtter arbejdet med at opspore sygdomstegn blandt ældre medicinske patienter, der allerede har kontakt til kommunen i form af hjemmehjælp eller -pleje. Det er borgere, der er i risiko for at blive indlagt, hvis deres tegn på svækkelse eller sygdom ikke bliver opdaget i tide.

Den tidlige opsporing foretages ved hjælp af et ændringsskema, som medarbejderen anvender i hverdagen. Formålet med registreringen er, at der tidligt og systematisk opspores ændringer i borgerens tilstand. På baggrund af disse observationer kan medarbejderen handle målrettet for at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Den digitale løsning består i, at papirskemaer erstattes med en app på medarbejdernes smartphone eller tablet, hvor medarbejderen kan indtaste oplysninger digitalt. Det giver en nem og korrekt registrering, der samtidig kan formidles til sygeplejersker og andre faggrupper.

Evalueringen af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing ledes af Aalborg Kommune med deltagelse af Gentofte, Silkeborg, Greve og Slagelse.

Anvendelse af vendesystemer til forebyggelse af tryksår og arbejdsskader

Anvendelse af vendesystemer til forebyggelse af tryksår og arbejdsskader er et projekt, der har til formål at tilvejebringe dokumentation for mulige effekter ved kommuners anvendelse af vendesystemer. Et vendesystem er et eldrevet vendelagen, der gør det let og hensigtsmæssigt at vende en sengeliggende borger, der har behov for jævnlig forflytning.

Med vendesystemer er det muligt at reducere antallet af medarbejdere, der skal hjælpe med at forflytte en sengeliggende borger. Samtidigt kan et vendesystem hjælpe til at forebygge arbejdsskader for medarbejderen samt tryksår for borgeren. Teknologien er allerede i drift på de involverede plejecentre, men der mangler solid dokumentation for de økonomiske og kvalitative effekter ved implementering af vendesystemer.

Evalueringen af anvendelsen af vendesystemer gennemføres i samarbejde mellem fire deltagende kommuner med Aabenraa Kommune som projektleder. Projektets øvrige kommuner er København, Ishøj og Viborg.

Længere hjemme sammen – test og evaluering af et intelligent sensorbaseret alarmsystem til hjemmeboende demensramte og deres samlevende

Projektet ”Længere hjemme sammen” skal undersøge om et sensorbaseret intelligent alarmsystem kan være med til at aflaste ægtefæller, der bor hjemme med deres demente partner, eller pårørende til demente.

Samleveren til en borger, der lider af demens, er udsat for et stort pres, da de ofte må varetage den daglige omsorg, praktiske gøremål samt være til stede dag og nat for den demente. Det sensorbaserede alarmsystem består af forskellige sensorer, der kan overvåge kritiske områder af hjemmet såsom komfur, seng, bad og udgangsdør, og som kan alarmere ægtefællen ved utilsigtede hændelser. Derudover indeholder alarmsystemet en kameraløsning, der gør det muligt for ægtefællen at tage et kig ind i hjemmet for at se, om den demente fx stadig sover.

Projektet skal afdække, om systemets positive effekt for ægtefællen medfører, at ægtefællen bevarer overskud og evne til at passe den demente i længere tid, således at den ældre flytter på plejehjem senere end antaget. Derudover undersøges det, om antallet af visiterede timer nedsættes ved installation af et sensorbaseret alarmsystem.

Projektet er organiseret med Aarhus Kommune som projektleder med deltagelse af Hedensted, Silkeborg, Viborg og Syddjurs kommuner.

Tilmeld dig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev